Besluit Van De Waalse Regering van 17 oktober 2013
gepubliceerd op 31 oktober 2013

Besluit van de Waalse Regering houdende verplichting om de weidegronden gelegen langs de waterlopen te omheinen en houdende wijziging van verscheidene bepalingen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2013205859
pub.
31/10/2013
prom.
17/10/2013
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

17 OKTOBER 2013. - Besluit van de Waalse Regering houdende verplichting om de weidegronden gelegen langs de waterlopen te omheinen en houdende wijziging van verscheidene bepalingen


De Waalse Regering, Gelet op de wet van 28 december 1967 op de onbevaarbare waterlopen, inzonderheid op de artikelen 16bis, 17, 21 en 23;

Gelet op het decreetgevend deel van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, inzonderheid op de artikelen D.6-1, D.42-1, D.52-1, D.156 en D.157;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 augustus 1970 houdende algemeen reglement op de onbevaarbare waterlopen;

Gelet op het reglementair deel van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt;

Gelet op het advies van de "Commission consultative de l'Eau" (Wateradviescommissie), gegeven op 11 september 2012;

Gelet op het advies van de "Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne" (Hoge Raad van Steden, Gemeenten en Provincies van het Waalse Gewest), gegeven op 13 september 2012;

Gelet op advies van de Raad van State nr. 52.781/4, gegeven op 18 februari 2013, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid bepaalt dat de lidstaten alle oppervlaktewateren beschermen, verbeteren en herstellen om tegen uiterlijk 22 december 2015 naar een goede watertoestand te streven; dat de goede toestand van een oppervlaktewater bereikt is wanneer zijn chemische en ecologische toestand minstens "goed" zijn;

Overwegende dat Richtlijn 91/676/EEG van de Raad van 12 december 1991 inzake de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen de lidstaten ertoe verplicht maatregelen te treffen met het oog op de vermindering en de voorkoming van verontreiniging van water door nitraten;

Overwegende dat de in het Waalse Gewest van toepassing zijnde regelgeving gewijzigd dient te worden om de toestand van de oppervlaktewaterlichamen te behouden en naar de goede toestand van de oppervlaktewateren te streven;

Overwegende dat Richtlijn 91/160/EEG van de Raad van 8 december 1975 betreffende de kwaliteit van het zwemwater de lidstaten ertoe verplicht maatregelen te treffen met het oog op de vermindering verontreiniging van het zwemwater en de bescherming ervan tegen latere verslechteringen;

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit en van de Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 8 van het koninklijk besluit van 5 augustus 1970 houdende algemeen reglement op de onbevaarbare waterlopen wordt vervangen door hetgeen volgt : "

Art. 8.De territoriaal bevoegde Directie van het Departement Natuur en Bossen kan de personen onderworpen aan de verplichting waarvan sprake in artikel 16bis, eerste lid, van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen een afwijking ervan toestaan voor de gronden die als biodiversiteitsvriendelijk zeer extensief weideland gebruikt worden.".

Art. 2.Artikel 12, tweede lid, 3°, van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 3.In Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, deel II, titel VII, hoofdstuk II, wordt een afdeling 4 ingevoegd, houdende de artikelen R.142bis tot en met R.142quater, luidend als volgt : « Afdeling 4. - Bescherming van de oppervlaktewateren tegen schade door de toegang van vee tot waterlopen Art. R. 142bis. De specifieke blootgestelde gebieden aangewezen krachtens artikel 16bis van de wet van 28 december 1967 op de onbevaarbare waterlopen wegens het eutrofiëringsrisico van de oppervlakterwateren staan vermeld in bijlage XIXbis van dit Wetboek.

Art. R.142ter. De Minister van Leefmilieu kan de toegang van vee tot de waterlopen in de specifieke gebieden verbieden wanneer dit het nastreven van de doelen bedoeld in artikel D.22, § 1, 1°, bemoeilijkt.

Art. R.142quater. De gebieden bedoeld in artikel 23 van de wet van 28 december 1967 op de onbevaarbare waterlopen en in artikel D.52-1 van Boek II van het Leefmilieuwetboek dat het Waterwetboek inhoudt, zijn de zwemzones en bovenstroomse gebieden zoals bedoeld in bijlage IX.".

Art. 4.In artikel R.114 van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "voorzien van een asterisk" vervangen door het woord "bedoeld".

Art. 5.In bijlage IX van het regelgevend deel van hetzelfde Wetboek, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de asterisken worden telkens opgeheven;2° de woorden « (*) zie artikel R114.» worden opgeheven.

Art. 6.In hetzelfde Wetboek wordt een bijlage XIXbis ingevoegd, luidend als volgt : « Bijlage XIXbis Specifieke blootgestelde gebieden

Nummer Waterlichaam

Naam

DG07R

"Grande Gette I"

HN15R

"Grande Honnelle"

LE23R

Hilan I

LE24R

"Hilan II"

LE27R

Beek van Mahoux

LE28R

Beek Forges

MM08R

Beek Fagnolle

MM17R

Beek "la Jonquière"

MM22R

Beek Feron

MM25R

Beek "Fonds de Leffe"

MM26R

Molignée I

MM28R

Bocq I

MM29R

Beek van Crupet

MM30R

Bocq II

MM31R

Burnot

MM37R

Beek van Massembre

MV02R

Beek van Solières

MV07R

Hoyoux I

MV08R

Beek van Triffoy

MV16R

Berwinne I

MV17R

Berwinne II

MV25R

Gueule I

MV26R

Gueule II

MV27R

Iterbach

OU22R

Ourthe II

OU23R

"Eau de Somme"

OU33R

Marchette II

SA02R

Thure

SA03R

Hantes

SA04R

"Biesmes l'Eau"

SA11R

Eau d'Heure III

SA15R

Beek van Hanzinne I

SA17R

Biesme I

SA26R

Beek van Hanzinne II

VE05R

Bach

VE08R

Beek van Bilstain


».

Art. 7.De Minister van Leefmilieu en de Minister van Landbouw, Natuur en Bossen zijn belast met de uitvoering van dit decreet.

Namen, 17 oktober 2013.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, Ph. HENRY De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, C. DI ANTONIO

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^