Besluit Van De Waalse Regering van 18 april 2002
gepubliceerd op 08 mei 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot afbakening van de eerste zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de luchthaven van Charleroi-Brussel-Zuid

bron
waals ministerie van uitrusting en vervoer
numac
2002027398
pub.
08/05/2002
prom.
18/04/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

18 APRIL 2002. - Besluit van de Waalse Regering tot afbakening van de eerste zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de luchthaven van Charleroi-Brussel-Zuid (zone A)


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 6, § 1, II en X, gewijzigd bij de bijzondere wetten van 8 augustus 1988 en 16 juli 1993;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1;

Gelet op de wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van de geluidshinder, gewijzigd bij het decreet van 1 april 1999, inzonderheid op artikel 1bis , gewijzigd bij de decreten van 8 juni en 25 oktober 2001;

Gelet op de kaderovereenkomst van 20 juli 2000 over de voorwaarden m.b.t. de ontwikkeling van de luchthavens van het Waalse Gewest;

Gelet op de beraadslaging van de Regering over het verzoek om adviesverlening door de Raad van State binnen uiterlijk één maand;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 3 april 2000, overeenkomstig artikel 84, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, gewijzigd bij de wetten van 4 augustus 1996, 8 september 1997 en 25 mei 1999;

Overwegende dat de eerste geografische zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder, met name de "zone A", zo spoedig mogelijk door de Regering afgebakend moet worden;

Overwegende dat deze zone afgebakend moet worden door de omtrek die de punten verenigt, waar een geluidsoverlast van Ld.n. 70 dB (A) of meer wordt vastgesteld volgens de meetprocessen door simulatie bepaald naar gelang van het tracé van de opstijgings- en landingsbanen van de burgerlijke luchtvaartuigen die de luchthaven van Charleroi-Brussel-Zuid gebruiken;

Overwegende dat de berekening van Ld.n. niet alleen rekening moet houden met de factoren bedoeld in het decreet van 1 april 1999 zoals ze voortvloeien uit de huidige toestand van de exploitatie maar ook uit de anticipatie van dezelfde factoren met het oog op een ontwikkeling op middellange en lange termijn van de luchthaven;

Overwegende het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder onder de opstijgingen en landingen met het aantal opstijgingen in de tegenovergestelde richting rekening houdt;

Overwegende het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de luchthaven van Charleroi-Brussel-Zuid met de in het vooruitzicht gestelde verlenging van de baan met rekening houdt;

Overwegende dat de Minister tot wiens bevoegdheden de Uitrusting en de Exploitatie van Luchthavens behoren, alle bijkomende maatregelen die nodig zijn voor de uitvoering van dit besluit, moet goedkeuren;

Op de voordracht van de Minister van Economie, K.M.O.'s, Onderzoek en Nieuwe Technologieën, Besluit :

Artikel 1.De zone A van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de luchthaven van Charleroi-Brussel-Zuid is afgebakend met een blauwe rand op de bij dit besluit gevoegde kaarten (schaal 1 : 15 000). Deze kaarten liggen ter inzage bij het gemeentebestuur van Charleroi en bij de instelling aangewezen door de Regering in het kader van de informatie voor de omwoners van de luchthaven van Charleroi-Brussel-Zuid.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De Minister tot wiens bevoegdheden het Beheer van Luchthavens behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit en daartoe met het goedkeuren van alle bijkomende maatregelen.

Namen, 18 april 2002.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Economie, K.M.O.'s, Onderzoek en Nieuwe Technologieën, S. KUBLA

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^