Besluit Van De Waalse Regering van 18 december 2003
gepubliceerd op 02 januari 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 26 augustus 2003 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2003027795
pub.
02/01/2004
prom.
18/12/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

18 DECEMBER 2003. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 26 augustus 2003 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten


De Waalse regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wetten van 8 augustus 1988, 5 mei 1993, 16 juli 1993, 13 juli 2001 en 12 augustus 2003;

Op de voordracht van de Minister-President;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 6 van het besluit van de Waalse Regering van 26 augustus 2003 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten wordt aangevuld als volgt : « - de ontwatering zoals bedoeld in artikel 6, § 1, III, 9°, van de wet : ».

Art. 2.Het tweede gedachtenstreepje van artikel 7 van het besluit van de Waalse Regering van 26 augustus 2003 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten wordt vervangen als volgt : « - de landinrichting, het natuurbehoud en de herverkaveling zoals bedoeld in artikel 6, § 1, III, van de wet, 9° uitgezonderd; ».

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2004.

Art. 4.De Minister-President is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 18 december 2003.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Economie, K.M.O.'s, Onderzoek en Nieuwe Technologieën, S. KUBLA De Minister van Vervoer, Mobiliteit en Energie, J. DARAS De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, M. DAERDEN De Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu, M. FORET De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, J. HAPPART De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ch. MICHEL De Minister van Sociale Aangelegenheden en Gezondheid, Th. DETIENNE De Minister van Tewerkstelling en Vorming, Ph. COURARD

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^