Besluit Van De Waalse Regering van 18 december 2003
gepubliceerd op 02 februari 2004

Besluit van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden van indienstneming van de contractuele personeelsleden van de « Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi » en hun administratieve en geldelijke toestand

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2004200195
pub.
02/02/2004
prom.
18/12/2003
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

18 DECEMBER 2003. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden van indienstneming van de contractuele personeelsleden van de « Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi » (Waalse Dienst voor Beroepsopleiding en Tewerkstelling) en hun administratieve en geldelijke toestand


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 87;

Gelet op het decreet van 22 januari 1998 betreffende het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut die onder het Waalse Gewest ressorteren, zoals gewijzigd bij het programmadecreet van 18 december 2003, inzonderheid op artikel 2bis;

Gelet op het decreet van 6 mei 1999 betreffende de « Office wallon de la formation professionnelle et de l'Emploi », gewijzigd bij het decreet van 13 maart 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 2000 tot bepaling van de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut van de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel van de diensten van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en van de Colleges van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van de Franse Gemeenschapscommissie, alsook op de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 26 februari 2003;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 27 februari 2003;

Gelet op de instemming van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 27 februari 2003;

Gelet op het protocol nr. 385 van het Sectorcomité XVI, opgesteld op 26 mei 2003;

Gelet op het advies van het beheerscomité van de « Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi », gegeven op 1 april 2003;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van 6 juni 2003 over het verzoek om adviesverlening door de Raad van State binnen hoogstens één maand;

Gelet op het advies nr. 35.649/2/V van de Raad van State, uitgebracht op 22 juli 2003, overeenkomstig artikel 84, eerste lid, 1o, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Tewerkstelling en Vorming;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Onder voorbehoud van de toepassing van de bepalingen die in dit besluit voorzien in afwijkingen of in bijzondere toepassingsmodaliteiten, is het besluit van 18 december 2003 betreffende de voorwaarden voor de indienstneming en de administratieve en geldelijke toestand van de contractuele personeelsleden, hierna het « besluit » genoemd, toepasselijk op de contractuele personeelsleden van de « Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi », hierna de « Office » genoemd.

Art. 2.De bepalingen waarbij de Waalse Regering de bepalingen van het besluit wijzigt, aanvult of vervangt zijn van rechtswege toepasselijk op de contractuele personeelsleden van de « Office », behalve als ze afbreuk doen aan bepalingen die in dit besluit voorzien in afwijkingen of in bijzondere modaliteiten.

Art. 3.In de bepalingen die hen geen reglementaire bevoegdheid geven, dienen de in het besluit voorkomende woorden uit onderstaande linkerkolom, behoudens andersluidende bepaling, vervangen te worden door de woorden uit de rechterkolom, namelijk : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld HOOFDSTUK II. - Bijzondere bepalingen

Art. 4.In afwijking van artikel 1, eerste lid, van het besluit, is dit besluit niet van toepassing op de contractuele personeelsleden die in dienst genomen worden voor de uitvoering van de specifieke taken en de hulptaken bedoeld in de besluiten van de Waalse Regering van 15 december 1994 tot bepaling van de specifieke taken voor de « Office wallon de la Formation professionnelle et de l'emploi » en van 3 juni 1999 tot bepaling van de bijkomende en specifieke taken binnen de « Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ».

Art. 5.Artikel 2, § 1, 3o, van het besluit dient te worden gelezen als volgt : « 3o bijkomende en specifieke taken te vervullen waarvan de lijst door de Waalse Regering samengesteld wordt. » Het tweede en het derde lid van het besluit zijn niet toepasselijk op de « Office ».

Art. 6.Artikel 3 van het besluit wordt aangevuld met het volgende lid : « De administrateur-generaal publiceert jaarlijks op 31 januari een nominatieve lijst van de contractuele personeelsleden in dienst genomen op grond van een arbeidscontract van onbepaalde duur om in te spelen op de behoeften bedoeld in artikel 2, 1o, van het besluit, met melding van hun functie, diploma, weddeschaal, alsmede van de datum waarop hun contract begint te lopen. »

Art. 7.§ 1. Artikel 4 van het besluit is het voorwerp van de volgende afwijkingen : 1o in § 1, 4o, van het besluit mogen de functies van adviseur in de adviesverlenende beroepen onder de volgende voorwaarden uitgeoefend worden : a) hetzij houder zijn van een diploma van het hoger onderwijs van het korte type (of daarmee gelijkgesteld), plus een nuttige beroepservaring van één jaar;b) hetzij houder zijn van een diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs, plus een nuttige beroepservaring van vijf jaar;c) hetzij houder zijn van een diploma of getuigschrift van het lager secundair onderwijs, plus een nuttige beroepservaring van tien jaar. 2o in § 3, eerste lid, van het besluit, zijn de selectiecriteria voor niveau 2+ de volgende wat betreft de adviesverlenende beroepen : diploma en vorming of nuttige beroepservaring, geschiktheden en vaardigheden, en motivering om de betrekking te bekleden. § 2. Onder adviesverlenend beroep wordt verstaan het beroep betreffende de advies- en steunverlening aan particulieren, bedrijven en operatoren van de gewestelijke arbeidsmarkt in het kader van de adviesverlenende functies uitgeoefend binnen de entiteit « Regisseur-coördinator » bedoeld in artikel 2, zesde lid, 1o, van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de « Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi », zoals gewijzigd bij het decreet van 13 maart 2003, alsmede de functies betreffende de rechtstreekse hiërarchische begeleiding van die functies.

Onder nuttige beroepservaring wordt verstaan een nuttige ervaring inzake de wederinschakeling op de arbeidsmarkt, menselijke hulpbronnen of bemiddeling inzake tewerkstelling, i.v.m. de uitgeoefende functies. § 3. Artikel 4, § 4, van het besluit dient, wat de "Office" betreft, te worden gelezen als volgt : « § 4. Voor de indienstnemingen bedoeld in artikel 2, 1o, wordt onder de laureaten van de selectie voorrang gegeven aan de personen die kunnen bewijzen dat ze geslaagd zijn voor elk wervingsexamen van hetzelfde niveau georganiseerd door SELOR om in te spelen op de behoeften van het Gewest en waarvoor de wervingsreserve nog geldig is.

De oproep tot de kandidaten kan bekendgemaakt worden via elk communicatiekanaal door middel waarvan elke belangstellende persoon zich kan doen kennen.

Voor de indienstnemingen bedoeld in het vorige lid maakt de administrateur-generaal of zijn afgevaardigde een eerste selectie van de kandidaten voor de in te vullen betrekkingen.

De voorgeselecteerde kandidaten worden gehoord door de hiërarchische verantwoordelijke van de functionele dienst waar ze in dienst genomen zullen worden. De verantwoordelijke richt het verslag van de hoorzitting aan de administrateur-generaal. Voor elke kandidaat vermeldt het verslag van de hoorzitting hoe dan ook de volgende gegevens : 1o Omschrijving van de in te vullen betrekking : a) verwijzing naar het beroep, b) taakomschrijving;c) positie binnen de functionele personeelsformatie; 2o profiel van de gezochte kandidaat; a) diploma en vorming of nuttige beroepservaring;b) geschiktheden en vaardigheden; 3o onderhoud : a) identificatie van de kandidaat (met inbegrip van een afschrift van het SELOR-attest);b) motivering van de kandidaat om het ambt te bekleden;c) beroepservaring;d) datum waarop de persoon beschikbaar zal zijn om het ambt te bekleden;e) overeenstemming met het gevraagde profiel; 4o Indeling van een kandidaat onder één van de twee volgende categorieën : is geschikt voor het ambt of is niet geschikt voor het ambt.

Binnen vijftien dagen na ontvangst van de hoorzittingsverslagen maakt de administrateur-generaal of zijn afgevaardigde een keuze in de categorie van de personen die geschikt zijn voor het ambt. »

Art. 8.Wat de « Office » betreft, heeft artikel 5, § 1, van het besluit slechts betrekking op de indienstneming van de contractuele personeelsleden bedoeld in artikel 2, § 1, 4o.

In afwijking van artikel 5, § 2, van het besluit is de selectiecommissie, wat de « Office » betreft, voor een derde samengesteld uit leden die niet tot de « Office » behoren en die het bewijs kunnen leveren van een onbetwistbare vaardigheid in betrokken domein, en uit de hiërarchische meerdere(n) van de functionele dienst waar de persoon zal werken, alsmede uit een vertegenwoordiger van het departement menselijke hulpbronnen. De samenstelling van de commissie wordt door het beheerscomité goedgekeurd.

Art. 9.Tussen de hoofdstukken IV en V van het besluit wordt een hoofdstuk IVbis met een artikel 6bis ingevoegd : « HOOFDSTUK IVbis - Functies die met een bevorderingsgraad overeenstemmen Art. 6bis . Wat betreft de adviesverlenende beroepen, met inbegrip van de niet terugkerende opdrachten waarmee de « Office » belast wordt, kunnen contractuele personeelsleden in dienst genomen worden om te voldoen aan specifieke taken of aan taken die een bijzondere kennis of een ruime ervaring op hoog niveau vergen, zoals bedoeld in artikel 2, 3o en 4o. Die personeelsleden worden bekleed met functies die met een eerste bevorderingsgraad overeenstemmen, en oefenen alle rechten en voorrechten uit i.v.m. bedoelde functies. Ze voldoen aan alle plichten en dragen alle lasten i.v.m. bedoelde functies.

Onder niet terugkerende opdracht wordt verstaan elke opdracht die niet het voorwerp is van de jaarsubsidies die de Waalse Gewestraad verleent bij de stemming van het begrotingsdecreet betreffende de initiële begroting en die betrekking hebben op de begrotingsprogramma's m.b.t. de financiering van de « Office » ».

Art. 10.Artikel 7 dient te worden aangevuld met het volgende lid : « De contractuele personeelsleden kunnen in aanmerking komen voor het opleidingsproces dat door het departement menselijke hulpbronnen van de « Office » georganiseerd wordt. »

Art. 11.Wat de « Office » betreft, dient artikel 8, § 1, van het besluit te worden gelezen als volgt : « De contractuele personeelsleden komen in aanmerking voor een weddeschaal van een wervingsgraad of van een bevorderingsgraad, wat betreft de personeelsleden bedoeld in artikel 6bis van het besluit, die overeenstemt met die van een ambtenaar met dezelfde of een gelijkwaardige functie, alsmede voor de desbetreffende tussentijdse en zesjaarlijkse verhogingen. »

Art. 12.Wat de « Office » betreft, dient artikel 12, eerste lid, van het besluit te worden gelezen als volgt : « Elke hiërarchische meerdere bepaalt de doelstellingen die gehaald moeten worden door elk contractueel personeelslid dat onder zijn gezag staat. » Onder « hiërarchische meerdere » wordt verstaan elke ambtenaar-generaal, elke ambtenaar van rang A4, A5, A6, B1 of C1, alsmede elk personeelslid van rang A5 of A6 belast met het beheer van een dienst. HOOFDSTUK III. - Functie van intersectorale technisch adviseur

Art. 13.In afwijking van artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 15 december 1994 tot bepaling van de specifieke taken voor de « Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi » en van de artikelen 3, 6 en 11, 1o, van het besluit van de Waalse Regering van 15 december 1994 houdende reglement van het contractueel personeel van de « Office wallon de la formation professionnelle et de l'Emploi », is de functie van intersectoraal technisch adviseur bedoeld in artikel 24bis van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de « Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi », zoals gewijzigd bij het decreet van 13 maart 2003, een functie uitgeoefend in het kader van een mandaat onder de voorwaarden die vastliggen in afdeling 2 van hoofdstuk II van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende het statuut van de ambtenaren van de « Office ».

Art. 14.Voor de uitoefening van dat mandaat wordt de functie van intersectoraal technisch adviseur gelijkgesteld met een betrekking van ambtenaar-generaal van rang A2. HOOFDSTUK IV. - Eindbepaling

Art. 15.Dit besluit treedt in werking op de datum van inwerkingtreding van het besluit.

Namen, 18 december 2003.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Tewerkstelling en Vorming, Ph. COURARD

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^