Besluit Van De Waalse Regering van 18 december 2003
gepubliceerd op 03 maart 2004

Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van een basisoverlegcomité in het "Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique"

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2004200588
pub.
03/03/2004
prom.
18/12/2003
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

18 DECEMBER 2003. - Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van een basisoverlegcomité in het "Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique" (Waals Instituut voor Evaluatie, Toekomstverwachting en Statistiek)


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 83, § 3, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, gewijzigd bij de wetten van 1 september 1980, 19 juli 1983, 6 juli 1989, 20 juli 1991, 22 juli 1993 en 21 december 1994 en bij het koninklijk besluit van 10 april 1995;

Gelet op het decreet van 4 december 2003 tot oprichting van het "Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique" (Waals Instituut voor Evaluatie, Toekomstverwachting en Statistiek);

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, inzonderheid op de artikelen 34, 38 en 39;

Op de voordracht van de Minister-President en de Minister van Ambtenarenzaken, Besluit :

Artikel 1.Er wordt in het "Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique" (Waals Instituut voor Evaluatie, Toekomstverwachting en Statistiek) een basisoverlegcomité opgericht.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking de dag van inwerkingtreding van het decreet tot oprichting van het Instituut.

Art. 3.De Minister-President en de Minister van Ambtenarenzaken zijn, elk wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 18 december 2003.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ch. MICHEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^