Besluit Van De Waalse Regering van 18 december 2019
gepubliceerd op 17 januari 2020

Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor de coördinatie van de werven overeenkomstig de artikelen 3 en 4 van het decreet van 30 april 2009

bron
waalse overheidsdienst
numac
2020200066
pub.
17/01/2020
prom.
18/12/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2020200066

WAALSE OVERHEIDSDIENST


18 DECEMBER 2019. - Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor de coördinatie van de werven overeenkomstig de artikelen 3 en 4 van het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009202577 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de informatie, de coördinatie en de organisatie van de werven onder, op of boven de wegen of waterlopen type decreet prom. 30/04/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009202360 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning en het decreet van 11 maart 2004 betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bed sluiten


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd, artikel 20;

Gelet op het decreet van 6 november 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/11/2008 pub. 18/12/2008 numac 2008204571 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie type decreet prom. 06/11/2008 pub. 19/12/2008 numac 2008204572 bron waalse overheidsdienst Kaderdecreet houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet sluiten houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie, zoals gewijzigd;

Gelet op het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009202577 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de informatie, de coördinatie en de organisatie van de werven onder, op of boven de wegen of waterlopen type decreet prom. 30/04/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009202360 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning en het decreet van 11 maart 2004 betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bed sluiten betreffende de informatie, de coördinatie en de organisatie van de werven onder, op of boven de wegen of waterlopen, inzonderheid op de artikelen 2, 3 en 4;

Gelet op het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014202349 bron waalse overheidsdienst Decreet tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de adviesorganen type decreet prom. 27/03/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014202350 bron waalse overheidsdienst Decreet tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de adviesorganen, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet sluiten tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de adviesorganen;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2014 pub. 08/01/2015 numac 2014207762 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor de coördinatie van de werven overeenkomstig de artikelen 3 en 4 van het decreet van 30 april 2009 sluiten tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor de coördinatie van de werven overeenkomstig de artikelen 3 en 4 van het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009202577 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de informatie, de coördinatie en de organisatie van de werven onder, op of boven de wegen of waterlopen type decreet prom. 30/04/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009202360 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning en het decreet van 11 maart 2004 betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bed sluiten;

Gelet op het verslag van 11 juni 2018, opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het overleg tussen de verschillende beheersinstanties en beroepsorganisaties;

Op de voordracht van de Minister van de Plaatselijke Besturen;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De volgende personen worden benoemd tot lid van de Commissie voor de coördinatie van de werven, in de groep "beheerders": 1° als vertegenwoordigers van de beheerders van de gewestelijke wegen: - de heer Laurent Balancier en zijn plaatsvervangster, mevr.Ambre Vassart; - de heer Daniel Blanquet en zijn plaatsvervanger, de heer Patrick Renaud; 2° als vertegenwoordiger van de gewestelijke bevaarbare waterwegen: de heer Stéphane Vercruysse en zijn plaatsvervangster, mevr.Sandrine Darimont; 3° als vertegenwoordigster van de provincies: mevr.Jocelyne de Kerckhove en haar plaatsvervanger, de heer Yanni Xanthoulis; 4° als vertegenwoordigers van de beheerders van gewestwegen: - mevr.Sophie Pinon en haar plaatsvervanger, de heer Jean-François Nemry; - de heer Vincent Mignolet en zijn plaatsvervangster, mevr. Anne Duplat; 5° als vertegenwoordiger van het structurerend netwerk: de heer Frank Chenot en zijn plaatsvervangster, mevr.Bénédicte Mathy; 6° als vertegenwoordiger van de gewestelijke onbevaarbare waterwegen: de heer François Collard en zijn plaatsvervanger, de heer Pierre Joye.

Art. 2.De volgende personen worden benoemd tot lid van de Commissie voor de coördinatie van de werven, ter vertegenwoordiging van de beheerders van de communicatienetwerken voor het vervoer, de distributie en de inzameling van vloeistoffen en energie; - de heer Jean-Guy Baudoin en zijn plaatsvervanger, de heer Philippe Plumier; - mevr. Delphine Eloy en haar plaatsvervangster, mevr. Alessandra Battaglia; - de heer Benoît Fontaine en zijn plaatsvervanger, de heer Michel Duquesne; - Mevr. Emmanuelle Back en haar plaatsvervanger, de heer Daniel Delbovier; - de heer Philippe Vranck en zijn plaatsvervanger, de heer Serge Thunus; - mevr. Valérie Jadot en haar plaatsvervangster, mevr. Amandine D'Haene; - mevr. Ingrid De Paepe-Harmsen en haar plaatsvervanger, de heer Pierre Caes; - een vertegenwoordiger van de beheerders van openbare kabels en leidingen (Waalse Overheidsdienst); de heer Michaël Renard en zijn plaatsvervanger, de heer Samuel Georges.

Art. 3.De volgende personen worden benoemd tot lid van de Commissie voor de coördinatie van de werven, ter vertegenwoordiging van de actoren op het gebied van de economische ontwikkeling die de vaststelling van nieuwe economische activiteiten, de omschakeling of de uitbreiding ervan als maatschappelijk doel hebben: - mevr. Sylvie Van Goethem en haar plaatsvervanger, de heer Benjamin Benrubi; - de heer Bernard Reul en zijn plaatsvervanger, de heer Rémy Frère.

Art. 4.De volgende personen worden benoemd tot lid van de Commissie voor de coördinatie van de werven, ter vertegenwoordiging van de aannemers: - de heer Pierre-Yves Frère en zijn plaatsvervanger, de heer Aymé Argeles; - de heer Olivier Ledent en zijn plaatsvervangster, mevr. Natacha Jerouville; - de heer Philippe Destoop en zijn plaatsvervanger, de heer Louis Eloy; - de heer Bertrand Jardinet en zijn plaatsvervanger, de heer Benoît Aerts; - de heer Didier Block en zijn plaatsvervangster, mevr. Annick Di Ceglie; - de heer Fabrice Henry en zijn plaatsvervanger, de heer Pierre Mairy; - de heer René Michel en zijn plaatsvervanger, de heer Jean-Jacques Nonet; - de heer Antoine Lacroix en zijn plaatsvervangster, mevr. Virginie Richiuso.

Art. 5.De volgende personen worden benoemd tot lid van de Commissie voor de coördinatie van de werven, ter vertegenwoordiging van het Technisch Comité: mevr. Julie Van Langendijck en mevr. Alice Roisin en hun plaatsvervangster, mevr. Alexia Charels.

Art. 6.De volgende personen worden benoemd tot lid van de Commissie voor de coördinatie van de werven, ter vertegenwoordiging van het Departement Geomatica van de Waalse Overheidsdienst: de heer Patrick Snakenbroek en zijn plaatsvervanger, de heer Christophe Schenke.

Art. 7.De leden worden benoemd voor een mandaat van vijf jaar, die afloopt in geval van hernieuwing van de Commissie of in geval van verlies van de hoedanigheid waarin het lid is benoemd.

In geval van vacature van een mandaat, wordt het plaatsvervangend lid gewoon lid en voleindigt het lopende mandaat. In dit geval wijst de Regering een nieuwe plaatsvervanger binnen uiterlijk twee maanden aan.

Art. 8.De Regering wijst de heer Vincent Mignolet, gewoon lid binnen de groep "beheerders" aan als Voorzitter van de Commissie.

Art. 9.Het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2014 pub. 08/01/2015 numac 2014207762 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor de coördinatie van de werven overeenkomstig de artikelen 3 en 4 van het decreet van 30 april 2009 sluiten tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor de coördinatie van de werven overeenkomstig de artikelen 3 en 4 van het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009202577 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de informatie, de coördinatie en de organisatie van de werven onder, op of boven de wegen of waterlopen type decreet prom. 30/04/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009202360 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning en het decreet van 11 maart 2004 betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bed sluiten wordt opgeheven.

Art. 10.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 11.De Minister van Plaatselijke besturen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 18 december 2019.

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Huisvesting, de Plaatselijke Besturen en het Stedenbeleid, P.-Y. DERMAGNE


begin


Publicatie : 2020-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^