Besluit Van De Waalse Regering van 18 februari 2016
gepubliceerd op 29 februari 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot hernieuwing van de leden van de « Commission régionale d'avis pour l'exploitation des carrières » (Gewestelijke adviescommissie voor de ontginning van groeven)

bron
waalse overheidsdienst
numac
2016201054
pub.
29/02/2016
prom.
18/02/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016201054

WAALSE OVERHEIDSDIENST


18 FEBRUARI 2016. - Besluit van de Waalse Regering tot hernieuwing van de leden van de « Commission régionale d'avis pour l'exploitation des carrières (CRAEC) » (Gewestelijke adviescommissie voor de ontginning van groeven)


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 4 juli 2002 op de steengroeven en houdende wijziging van sommige bepalingen van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het decreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie;

Gelet op het decreet van 27 maart 2014 tot bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen binnen de adviesorganen;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 2 oktober 2003 tot uitvoering van het decreet van 4 juli 2002 op de groeven en houdende wijziging van sommige bepalingen van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunningen, inzonderheid op hoofdstuk II;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 30 september 2010 tot aanwijzing van de leden van de « Commission régionale d'avis pour l'exploitation des carrières (CRAEC) » en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 2 oktober 2003 tot uitvoering van het decreet van 4 juli 2002 op de groeven en houdende wijziging van sommige bepalingen van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning, inzonderheid op hoofdstuk II, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 20 juni 2013 en bij het besluit van de Waalse Regering van 11 september 2014;

Gelet op de voorstellen van de administraties, de verenigingen van groevenexploitanten (FEDIEX en de VZW « Pierres et Marbres de Wallonie »), de verenigingen ter bescherming van het leefmilieu (Inter-Environnement Wallonie), de landbouwersverenigingen (Fédération wallonne de l'Agriculture) en van de « Union des villes et communes de Wallonie » (Vereniging van de steden en gemeenten van Wallonië);

Overwegende dat voldaan is aan de regel van het twee derde quorum op grond waarvan niet meer dan twee derde van de leden van een adviesorgaan van hetzelfde geslacht mogen zijn, Besluit :

Artikel 1.De voorzitter van de Commissie is M. Michel Calozet (FEDIEX).

De ondervoorzitster van de Commissie is Mevr. Audrey Mathieu (IEW).

Art. 2.De acht ambtenaren en hun plaatsvervangers aangewezen als lid van de Commissie zijn : - voor het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu : 4 gewone leden en 4 plaatsvervangende leden :

Gewone leden

Plaatsvervangende leden

Mevr. Catherine Hauregard

Mevr. Catherine Hallet

M. Bernard Bequet

Mevr. Laurence Nasdrovisky

Mevr. Florence Brackman

Mevr. Laurence Dierick

Mevr. Florence Trum

M. Jean-Claude Delvaux


- voor het Operationeel directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie : 2 gewone leden en 2 plaatsvervangende leden :

Gewone leden

Plaatsvervangende leden

Mevr. M. Caudron

M. Benoît Gervasoni

M. Christian Bastin

Mevr. C. Baleux


- voor het Operationeel directoraat-generaal Plaatselijke besturen, Sociale actie en Gezondheid : 1 gewoon lid en 1 plaatsvervangend lid :

Gewoon lid

Plaatsvervangend lid

M. Philippe Knappen

M. Etienne Rousseau


- voor het Operationeel directoraat-generaal Economie, Tewerkstelling en Onderzoek: 1 gewoon lid en 1 plaatsvervangend lid :

Gewoon lid

Plaatsvervangend lid

Mevr. A. Vankeerbergen

Mevr. V.Van Honste


Art. 3.De volgende personen worden respectievelijk aangewezen als gewoon en plaatsvervangend lid : - voor de verenigingen van groevenexploitanten: 8 gewone leden en 8 plaatsvervangende leden :

Gewone leden

Plaatsvervangende leden

M. Sébastien Houtrelle

M. Benoît Lussis

M. Fabrice Foucart

M. Frédéric de Visscher

M. Eric Derycke

Mevr. Perrine Garreau

M. Philippe Delporte

M. Arnold Gérard

M. Michel Calozet

M. F. Salpietro.

Mevr. L. Indri

M. Jean Chaboteaux

M. Olivier Pilate

M. Steve Denis

M. Francis Tourneur

M. Pierre Dethier


- voor de verenigingen ter bescherming van het leefmilieu : 5 gewone leden en 5 plaatsvervangende leden :

Gewone leden

Plaatsvervangende leden

M. Jean-Marie Delfosse

Mevr. Anne De Saint-Hubert

M. Julien Taymans

Mevr. Joëlle Huysecom

M. Denis Cocq

M. Bernard Evers

Mevr. Laurence Remarcle

M. Samuel Vincent

Mevr. Audrey Mathieu

M. Jean-François Pütz


- voor de landbouwersverenigingen: 2 gewone leden en 2 plaatsvervangende leden :

Gewone leden

Plaatsvervangende leden

Mevr. Anne-Sophie Stenuit

M. Bernard Decock

M. René Vansnick

Mevr. Adeline Sterck


- voor de « Union des villes et communes de Wallonie » : 1 gewoon lid en 1 plaatsvervangend lid :

Gewoon lid

Plaatsvervangend lid

M. Guy Flament

Mevr. Arnaud Ransy


Art. 4.De artikelen 3 tot 5 van het besluit van de Waalse Regering van 30 september 2010 tot aanwijzing van de leden van de « Commission régionale d'avis pour l'exploitation des carrières (CRAEC) » en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 2 oktober 2003 tot uitvoering van het decreet van 4 juli 2002 op de groeven en houdende wijziging van sommige bepalingen van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning, inzonderheid hoofdstuk II, worden opgeheven.

Art. 5.Alle beslissingen van de Commissie genomen tussen 15 oktober 2015 en de datum van inwerkingtreding van dit besluit worden geacht te zijn genomen in het kader van artikel 5 van het decreet van 4 juillet 2002 op de steengroeven en tot wijziging van sommige bepalingen van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning.

Art. 6.De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer, Luchthavens en Dierenwelzijn is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 18 februari 2016.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit enVervoer, Luchthavens en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO


begin


Publicatie : 2016-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^