Besluit Van De Waalse Regering van 18 juli 2000
gepubliceerd op 04 augustus 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 15 november 1990 houdende toekenning van maaltijdcheques aan de personeelsleden van de Diensten van de Waalse Gewestexecutieve, van de Kabinetten van de Minist

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2000027331
pub.
04/08/2000
prom.
18/07/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

18 JULI 2000. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 15 november 1990 houdende toekenning van maaltijdcheques aan de personeelsleden van de Diensten van de Waalse Gewestexecutieve, van de Kabinetten van de Ministers van de Waalse Gewestexecutieve en van sommige instellingen van openbaar nut onderworpen aan het gezag, de controle of het toezicht van het Waalse Gewest


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 87, § 3, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, inzonderheid op artikel 23;

Gelet op het decreet van de Waalse Gewestraad van 1 april 1999 betreffende het behoud en de bescherming van het patrimonium;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, inzonderheid op artikel 19bis, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 11 december 1987 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 31 januari 1994;

Gelet op het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 15 november 1990 houdende toekenning van maaltijdcheques aan de personeelsleden van de Diensten van de Waalse Gewestexecutieve, van de Kabinetten van de Ministers van de Waalse Gewestexecutieve en van sommige instellingen van openbaar nut onderworpen aan het gezag, de controle of het toezicht van het Waalse Gewest, inzonderheid op artikel 1, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 7 mei 1991 en bij de besluiten van de Waalse Regering van 1 juni 1995, 27 juni 1996, 16 juli 1998 en 1 april 1999;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 1999 waarbij de datum van inwerkingtreding van het decreet van de Waalse Gewestraad van 1 april 1999 betreffende het behoud en de bescherming van het patrimonium, op 1 mei 1999 wordt vastgesteld;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 3 februari 2000;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 2 maart 2000;

Gelet op het akkoord van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 9 maart 2000;

Gelet op het protocol nr. 311 van het Sectorcomité nr. XVI van 5 mei 2000;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van 30 maart 2000 betreffende de aanvraag om advies van de Raad van State binnen een maximumtermijn van één maand;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 26 juni 2000, overeenkomstig artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken en van de Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 15 november 1990 houdende toekenning van maaltijdcheques aan de personeelsleden van de Diensten van de Waalse Gewestexecutieve, van de Kabinetten van de Ministers van de Waalse Gewestexecutieve en van sommige instellingen van openbaar nut onderworpen aan het gezag, de controle of het toezicht van het Waalse Gewest, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 7 mei 1991 en bij de besluiten van de Waalse Regering van 1 juni 1995, 27 juni 1996, 16 juli 1998 en 1 april 1999, wordt aangevuld als volgt : « 19° "L'Institut du Patrimoine wallon" (Instituut voor het Waalse Patrimonium) ».

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 mei 1999.

Art. 3.De Minister van Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 18 juli 2000.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, M. DAERDEN De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, J.-M. SEVERIN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^