Besluit Van De Waalse Regering van 18 juli 2000
gepubliceerd op 04 augustus 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering waarbij het "Institut du Patrimoine wallon" ertoe gemachtigd wordt zich aan te sluiten bij de door de wet van 28 april 1958 ingestelde pensioenregeling

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2000027332
pub.
04/08/2000
prom.
18/07/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

18 JULI 2000. - Besluit van de Waalse Regering waarbij het "Institut du Patrimoine wallon" (Instituut voor het Waalse Patrimonium) ertoe gemachtigd wordt zich aan te sluiten bij de door de wet van 28 april 1958 ingestelde pensioenregeling


De Waalse Regering, Gelet op de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden, inzonderheid op artikel 1, derde lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 juli 1990;

Gelet op het decreet van de Waalse Gewestraad van 27 maart 1985 inzake de pensioenregeling toepasselijk op het personeel van de organismen van openbaar nut behorend tot het Waalse Gewest, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 3 februari 2000;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 2 maart 2000;

Gelet op het akkoord van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 9 maart 2000;

Gelet op het protocol nr. 311 van het Sectorcomité nr. XVI van 5 mei 2000;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van 30 maart 2000 betreffende de aanvraag om advies van de Raad van State binnen een maximumtermijn van één maand;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 26 juni 2000, overeenkomstig artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Overwegende dat het decreet van de Waalse Gewestraad van 1 april 1999 betreffende het behoud en de bescherming van het patrimonium in werking is getreden op 1 mei 1999;

Op de voordracht van de Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken en van de Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het "Institut du Patrimoine wallon" wordt ertoe gemachtigd zich aan te sluiten bij de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 mei 1999.

Art. 3.De Minister van Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 18 juli 2000.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, M. DAERDEN De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, J.-M. SEVERIN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^