Besluit Van De Waalse Regering van 18 juli 2013
gepubliceerd op 16 augustus 2013
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 2 december 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2013204562
pub.
16/08/2013
prom.
18/07/2013
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

18 JULI 2013. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 2 december 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 11 maart 2004 betreffende de incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen, inzonderheid op artikel 8;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 2 december 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 21 maart 2013;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 28 maart 2013;

Gelet op het advies 53.367/2 van de Raad van State gegeven op 12 juni 2013 overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op de onderzoeken door deskundigen, die de nodige tegemoetkomingspercentages hebben onderzocht die voldoende zijn om de rendabiliteit van investeringen in hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling te garanderen;

Overwegende dat uit die onderzoeken enerzijds blijkt dat sommige sectoren rendabel zijn zonder investeringssteun en dat de maximumbedragen gemachtigd bij bovenbedoeld decreet van 11 maart 2004 de rendabiliteit van sommige investeringscategorieën niet mogelijk maken;

Overwegende dat het budget dat voor die regeling uitgetrokken wordt doeltreffender en relevanter aangewend moet worden;

Op de voordracht van de Minister van Economie, K.M.O.'s, Buitenlandse Handel en Nieuwe Technologieën, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 9, § 2, lid 3, van het ministerieel besluit van 2 december 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/12/2004 pub. 14/01/2005 numac 2004007316 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de examencommissies voor de taalexamens voor de zittijd van december 2004 - januari 2005 type ministerieel besluit prom. 02/12/2004 pub. 08/12/2004 numac 2004036820 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2003 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 02/12/2004 pub. 28/12/2004 numac 2004027288 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit betreffende de samenstelling en de werkingsuitgaven van de Kunstencommissie van het Waalse Gewest sluiten tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 20 oktober 2011, wordt vervangen door volgend lid : "In afwijking van de leden 1 en 2 wordt het globale bedrag van de premie en de vrijstelling van de onroerende voorheffing voor de investeringen in de fotovoltaïsche sector met een eenheidsvermogen lager dan 10 KW en de windenergie met een eenheidsvermogen hoger dan 1 000 KW vastgesteld op 0 percent van de toegelaten investeringen".

Art. 2.Artikel 9, § 3, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 29 mei 2008 en 14 mei 2009, aangevuld met een lid luidend als volgt : "In afwijking van de leden 1 en 2 wordt het globale bedrag van de premie en de vrijstelling van de onroerende voorheffing voor de investeringen die de ontwikkeling van fossiele warmtekrachtkoppeling met een eenheidsvermogen hoger dan 1 000 KW mogelijk maken, in vaste biomassa-warmtekrachtkoppeling met een eenheidsvermogen hoger dan 5 000 KW, in vloeibare biomassa-warmtekrachtkoppeling door een onderneming en in vaste biomassa-warmtekrachtkoppeling met een vermogen hoger dan 1 000 KW door een grote onderneming vastgesteld op 0 percent van de toegelaten investeringen.".

Art. 3.De Minister van Economie en K.M.O.'s is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 18 juli 2013.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Economie, K.M.O.'s, Buitenlandse Handel en Nieuwe Technologieën, J.-Cl. MARCOURT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^