Besluit Van De Waalse Regering van 18 juli 2019
gepubliceerd op 27 september 2019
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van de Waalse Regering houdende verbod tot het gebruik van bepaalde kunststofartikelen voor eenmalig gebruik in publiek toegankelijke inrichtingen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2019204342
pub.
27/09/2019
prom.
18/07/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019204342

WAALSE OVERHEIDSDIENST


18 JULI 2019. - Besluit van de Waalse Regering houdende verbod tot het gebruik van bepaalde kunststofartikelen voor eenmalig gebruik in publiek toegankelijke inrichtingen


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen, artikel 6;

Gelet op het programmadecreet van 17 juli 2018Relevante gevonden documenten type programmadecreet prom. 17/07/2018 pub. 08/10/2018 numac 2018070047 bron waalse overheidsdienst Programmadecreet houdende verschillende maatregelen inzake tewerkstelling, vorming, economie, industrie, onderzoek, innovatie, digitale technologieën, leefmilieu, ecologische overgang, ruimtelijke ordening, openbare werken, mobiliteit en vervoer, energie sluiten houdende verschillende maatregelen inzake tewerkstelling, vorming, economie, industrie, onderzoek, innovering, digitale technologieën, leefmilieu, ecologische overgang, ruimtelijke ordening, openbare werken, mobiliteit en vervoer, energie, klimaat, luchthavenbeleid, toerisme, landbouw, natuur, bossen, plaatselijke besturen en huisvesting, inzonderheid op artikel 450;

Gelet op het samenwerkingsakkoord van 4 november 2008Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 04/11/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008036325 bron vlaamse overheid Samenwerkingsakkoord betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval sluiten betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval, zoals gewijzigd;

Gelet op advies nr. 65.783/4 van de Raad van State, gegeven op 24 april 2019, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het rapport opgesteld op 26 juni 2018 overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 11 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op de afvalhiërarchie;

Gelet op de Richtlijn (EU) 2019/904 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het leefmilieu, inzonderheid op de artikelen 4 en 5 en op de bijlagen A en B;

Gelet op de ontwikkeling van de productie van kunststofsubstanties voor toepassingen met een korte levenscyclus;

Gelet op het verbruik van hulpbronnen en de effecten van die productie en van het eenmalig gebruik van kunststofwegwerpartikelen op het leefmilieu;

Overwegende dat een hoog percentage zwerfvuil volgens dezelfde richtlijn toe te schrijven is aan verscheidene kunststofproducten;

Gelet op de ontwikkeling van de consumptie buitenshuis;

Overwegende dat onder "publiek toegankelijke inrichting" iedere inrichting of iedere plaats dient te worden verstaan, die open is of afgebakend wordt door een vaste of wegneembare omheining, die continu of punctueel voor het publiek toegankelijk is, zoals horeca inrichtingen, de schoolkantine, de werkplek, het sport- of cultureel centrum, de plaats van een concert in openlucht;

Overwegende dat er voor verschillende types artikelen alternatieven bestaan, in het bijzonder herbruikbare alternatieven of in andere stoffen;

Gelet op de voorbeeldfunctie van de overheid;

Overwegende dat er een verhoogd risico op het achterlaten van afval bestaat voor evenementen waar veel publiek op afkomt, overwegende dat een uitzondering op het verbod op kunststofbekertjes voor eenmalig gebruik verantwoord is om in te spelen op operationele moeilijkheden van sommige evenementen voor zover de bekertjes daadwerkelijk selectief worden opgehaald voor recyclagedoeleinden;

Overwegende dat betrokkenen een bepaalde aanpassingstijd moeten krijgen;

Gelet op de adviezen van de Beleidsgroep Leefmilieu, Afdeling Afvalstoffen, Horeca Wallonië, Fevia en Comeos;

Overwegende dat de Minister voor sommige artikelen en sommige toepassingen in uitzonderingen moet kunnen voorzien indien aangetoond wordt dat de verbodsmaatregel geen milieuwinst oplevert;

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 1° de administratie: de administratie zoals bedoeld in artikel 2, 22°, van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen;2° de publiek toegankelijke inrichting: iedere inrichting of iedere plaats die open is of afgebakend wordt door een omheining, toegankelijk voor het publiek, ook als die toegang beperkt wordt tot bepaalde categorieën van personen, en waar kosteloos of onder bezwarende titel goederen of diensten worden verstrekt;3° kunststof: een polymeer in de zin van artikel 3, punt 5, van Verordening (EG) nr.1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad waaraan additieven of andere stoffen kunnen zijn toegevoegd, en dat kan fungeren als structureel hoofdbestanddeel van het eindobject, uitgezonderd de natuurlijke polymeren die niet chemisch zijn gewijzigd; 4° de Minister: de Minister die voor Leefmilieu bevoegd is;5° het publiek: de consumenten, daaronder begrepen de bezoekers en het personeel van de inrichting;6° het kunststofartikel voor eenmalig gebruik: het artikel dat geheel of gedeeltelijk uit junststof is vervaardigd dat niet bedacht, gecreëerd of op de markt is gebracht om tijdens zijn levensduur meerdere trajecten of rotaties te voltooien waarbij het naar een producent of detailhandelaar terugkeert om opnieuw gevuld of gebruikt te worden met een identiek gebruik als het gebruik waarvoor het bedacht is.

Art. 2.§ 1. Vanaf 1 januari 2021 is het gebruik van volgende kunststofartikelen met een eenmalig gebruik verboden: a) in publiek toegankelijke inrichtingen: 1° drankrecipiënten in geëxpandeerd polystyreen met of zonder deksel;2° bestek, stokjes of roerstaafjes voor dranken;3° rietjes, behalve als ze een medisch hulpmiddel vormen in de zin van de federale reglementering betreffende de medische hulpmiddelen;4° recipiënten in geëxpandeerd polystyreen, met of zonder sluiting, gebruikt voor het bevatten van voedingswaren die over het algemeen, zonder enig andere bereiding, ter plaatse of als meeneemartikel, onmiddellijk in de recipiënt worden verbruikt;5° borden;6° ballonstokjes uit kunststof voor opblaasbare ballonnen voor consumenten, de mechanismen van die stokjes, en de opblaasbare ballonnen uitgerust met die stokjes en mechanismen;b) in het kader van de eigen functionering van de gewestelijke overheid, en haar evenementen: de kunststofrecipiënten voor eenmalig gebruik voor de drankverdeling;c) in het kader van vergunningsplichtige evenementen: kunststofrecipiënten voor eenmalig gebruik voor de drankverdeling, tenzij zij selectief worden opgehaald met het oog op recyclage. Vanaf 1 januari 2022 is het verbod, bedoeld in lid 1, b), eveneens van toepassing op, bij eetgelegenheden gebruikt, kunststofmateriaal voor eenmalig gebruik, bedoeld voor de verdeling van bereide voedingswaren. § 2. De Minister kan in uitzonderingen op het verbod, bedoeld in paragraaf 1, lid 1, b) en c), en lid 2, voorzien voor sommige artikelen in bepaalde toepassingen als het verbod niet tot een milieuwinst leidt.

Art. 3.Overeenkomstig artikel 450 van het programmadecreet van 17 juli 2018Relevante gevonden documenten type programmadecreet prom. 17/07/2018 pub. 08/10/2018 numac 2018070047 bron waalse overheidsdienst Programmadecreet houdende verschillende maatregelen inzake tewerkstelling, vorming, economie, industrie, onderzoek, innovatie, digitale technologieën, leefmilieu, ecologische overgang, ruimtelijke ordening, openbare werken, mobiliteit en vervoer, energie sluiten houdende verschillende maatregelen inzake tewerkstelling, vorming, economie, industrie, onderzoek, innovering, digitale technologieën, leefmilieu, ecologische overgang, ruimtelijke ordening, openbare werken, mobiliteit en vervoer, energie, klimaat, luchthavenbeleid, toerisme, landbouw, natuur, bossen, plaatselijke besturen en huisvesting treedt artikel 75 van bedoeld decreet in werking op 1 januari 2021.

Art. 4.De Minister is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 18 juli 2019.

Voor de Regering : De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Leefmilieu, Ecologische Overgang, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Mobiliteit, Vervoer, Dierenwelzijn en Industriezones, C. DI ANTONIO


begin


Publicatie : 2019-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^