Besluit Van De Waalse Regering van 18 juni 1998
gepubliceerd op 01 juli 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 maart 1995 tot wijziging van het Algemeen Reglement voor Arbeidsbescherming wat betreft de inrichtingen voor sportbeoefening of recreatie-activiteiten

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
1998027379
pub.
01/07/1998
prom.
18/06/1998
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

18 JUNI 1998. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 maart 1995 tot wijziging van het Algemeen Reglement voor Arbeidsbescherming wat betreft de inrichtingen voor sportbeoefening of recreatie-activiteiten


De Waalse Regering, Gelet op de wet van 5 mei 1888 betreffende het toezicht op de gevaarlijke, ongezonde of hinderlijke inrichtingen en op de stoommachines en -ketels, gewijzigd bij de wetten van 22 juli 1974 en 22 december 1989;

Gelet op het Algemeen Reglement voor Arbeidsbescherming, goedgekeurd bij de besluiten van de Regent van 11 februari 1946 en 27 september 1947, inzonderheid op Titel I, Hoofdstuk II, A, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 februari 1970;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 9 maart 1995 tot wijziging van het Algemeen Reglement voor Arbeidsbescherming wat betreft de inrichtingen voor sportbeoefening of recreatie-activiteiten;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de bevoegde overheid, krachtens artikel 6, vierde lid, van bovenbedoeld besluit van 9 maart 1995, zich moet uitspreken binnen een termijn van drie jaar na de inwerkingtreding van dit besluit;

Overwegende dat die termijn verstrijkt op 23 juni 1998;

Overwegende dat een aantal hangende dossiers betreffende recreatie-activiteiten in landbouwgebieden, waarvoor voortaan een exploitatievergunning kan worden verkregen die rekening houdt met de bestemming van die landbouwgebieden, niet vóór bovenvermelde datum behandeld kunnen worden;

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu, Natuurlijke Hulpbronnen en Landbouw, Besluit :

Artikel 1.In artikel 6, vierde lid, van het besluit van de Waalse Regering van 9 maart 1995 tot wijziging van het Algemeen Reglement voor Arbeidsbescherming wat betreft de inrichtingen voor sportbeoefening of recreatie-activiteiten, wordt het cijfer "drie" vervangen door het cijfer "vier".

Art. 2.De Minister van Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 18 juni 1998.

De Minister-President van de Waalse Regering, belast met Economie, Buitenlandse Handel, KMO's, Toerisme en Patrimonium, R. COLLIGNON De Minister van Leefmilieu, Natuurlijke Hulpbronnen en Landbouw, G. LUTGEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^