Besluit Van De Waalse Regering van 18 oktober 2002
gepubliceerd op 14 november 2002

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 5 maart 1998 tot aanwijzing van de leden van de commissie van beroep inzake verloven, disponibiliteit en afwezigheden voor de diensten van de Regering

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2002028063
pub.
14/11/2002
prom.
18/10/2002
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

18 OKTOBER 2002. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 5 maart 1998 tot aanwijzing van de leden van de commissie van beroep inzake verloven, disponibiliteit en afwezigheden voor de diensten van de Regering


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 87, § 3, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 november 1994 houdende het statuut van de ambtenaren van het Gewest, inzonderheid op artikel 117;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 5 maart 1998 tot aanwijzing van de leden van de commissie van beroep inzake verloven, disponibiliteit en afwezigheden voor de diensten van de Regering;

Overwegende dat de samenstelling van de commissie van beroep inzake verloven, disponibiliteit en afwezigheden voor de diensten van de Regering aangepast moet worden;

Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 5 maart 1998 tot aanwijzing van de leden van de commissie van beroep inzake verloven, disponibiliteit en afwezigheden voor de diensten van de Regering, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid, 2°, wordt vervangen als volgt : « 2° voor de C.C.S.P. : de heer Francis Kemp ». 2° het tweede lid, 2°, wordt vervangen als volgt : « 2° voor de C.C.S.P. : Mevr. Ghislaine Lepage ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De Minister van Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 18 oktober 2002.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ch. MICHEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^