Besluit Van De Waalse Regering van 18 september 2003
gepubliceerd op 02 januari 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2002 betreffende de toepassing van de extra heffing in de sector melk en zuivelproducten

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2003027788
pub.
02/01/2004
prom.
18/09/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

18 SEPTEMBER 2003. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 19/12/2002 pub. 07/04/2003 numac 2003027185 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toepassing van de extra heffing in de sector melk en zuivelproducten sluiten betreffende de toepassing van de extra heffing in de sector melk en zuivelproducten


De Waalse Regering, Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten, laatst gewijzigd bij de wet van 22 februari 2001, Gelet op de verordening (EEG) nr. 3950/92 van de Raad van 28 december 1992 tot instelling van een extra heffing in de sector melk en zuivelproducten, laatst gewijzigd bij verordening (EEG) nr. 572/2003;

Gelet op de verordening (EEG) nr. 1392/2001 van de Commissie van 9 juli 2001 houdende uitvoering van de verordening (EEG) nr. 3950/92 van de Raad tot instelling van een extra heffing in de sector melk en zuivelproducten;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 19/12/2002 pub. 07/04/2003 numac 2003027185 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toepassing van de extra heffing in de sector melk en zuivelproducten sluiten betreffende de toepassing van de extra heffing in de sector melk en zuivelproducten;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 4 juli 1989 en 4 augustus 1996; Overwegende dat de wijze voor de overdracht en de herverdeling van de referentiehoeveelheden geregeld dient te worden;

Overwegende dat er in boetes is voorzien bij niet-naleving van de termijnen die zijn opgelegd bij de Europese regelgeving of in geval van vertraging in de uitvoering van de betrokken regelgevingen of bij slechte toepassing daarvan;

Gelet op het overleg tussen de Gewesten die vanaf 1 januari 2002 bevoegd zijn inzake landbouw;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door het feit dat de producenten zo spoedig mogelijk op de hoogte moeten worden gebracht van de wijzigingen betreffende hun rechten en verplichtingen en dat die regelgeving van toepassing moet zijn op de lopende periode van twaalf maanden die inging op 1 april 2003;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 19/12/2002 pub. 07/04/2003 numac 2003027185 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toepassing van de extra heffing in de sector melk en zuivelproducten sluiten betreffende de toepassing van de extra heffing in de sector melk en zuivelproducten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 4° wordt gewijzigd als volgt : "4° het Ministerie : het Ministerie van het Waalse Gewest;"; 2° punt 5° wordt gewijzigd als volgt : "5° het Bestuur : de Afdeling Steun aan de Landbouw van het Directoraat-generaal Landbouw, Ministerie van het Waalse Gewest,", 3° punt 14° wordt gewijzigd als volgt : "14° zone : het grondgebied van het Waalse Gewest"."; 4° in punt 15°, eerste lid, b), worden de woorden "in neergaande lijn" geschrapt;5° punt 15°, eerste lid, d), wordt gewijzigd als volgt : "gedurende deze periode van negen jaar mag de overnemer, onverminderd punt b), tweede lid, slechts het gehele bedrijf of een gedeelte ervan overlaten aan een andere producent, voorzover deze laatste op zijn beurt tijdens een periode van negen jaar aan dezelfde voorwaarden voldoet als zijn overlater, zich ertoe verbindt dezelfde verplichtingen na te leven als zijn overlater, en zijn bloed- of aanverwant in de eerste graad, zijn bloedverwant in de zijlinie en tweede graad of zijn echtgenoot is. Gedurende deze periode van negen jaar en onverminderd de bepalingen van artikel 10, mag de producent-overnemer alle referentiehoeveelheden en alle gronden gebruikt voor melkproductie waarover hij op 31 maart 2003 al beschikte, echter overlaten aan een producent die zijn echtgenoot is en die op 31 maart 2003 al over referentiehoeveelheden beschikte.

Op dezelfde wijze, gedurende die periode van negen jaar, als de producent-overnemer een groepering van natuurlijke personen is die onderling bloed- of aanverwant in de eerste graad zijn, in geval van ontbinding van genoemde groepering, worden de referentiehoeveelheden en alle gronden gebruikt voor melkproductie verdeeld en overgedragen aan de leden van die groepering volgens de bepalingen van het tweede lid.

De verplichting van bloed- of aanverwantschap in de eerste graad of van bloedverwantschap in de zijlinie en tweede graad geldt niet : 1) wanneer de producent-overnemer ingevolge een erfenis een overdracht van het bedrijf betrokken bij de erfenis uitvoert als overlater; 2) of wanneer de overnemer als natuurlijk persoon het hele bedrijf overlaat aan een landbouwvennootschap waarvan hij de enige beherend vennoot is;" 6° in punt 15°, tweede lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht : - punt a) wordt gewijzigd als volgt : "a) de producent-overlater is een groepering van natuurlijke personen, onderling bloed- of aanverwant in de eerste graad, onder de voorwaarden bedoeld in het eerste lid, d), of een groepering van natuurlijke personen die onderling bloedverwant zijn in de zij linie en tweede graad en de producent-overnemer is één van de leden van deze groepering;" - een punt c) wordt ingevoegd, luidend als volgt : "c) de groepering, producent-overlater, heeft vóór haar ontbinding een overeenkomst opgemaakt waarin de referentiehoeveelheden alsook de grondoppervlakten gebruikt voor melkproductie waarvan elk lid het genot behoudt of overneemt, staan vermeld." 7° in punt 16°, worden de volgende wijzigingen aangebracht : - in punt a), eerste lid, punt 4) wordt gewijzigd als volgt : "behoudens in geval van overmacht, mag de overnemer, tijdens deze periode van negen jaar, het gehele bedrijf of een gedeelte ervan niet aan een andere producent overlaten. Gedurende deze periode van negen jaar en onverminderd de bepalingen van artikel 10, mag de producent-overnemer alle referentiehoeveelheden en alle gronden gebruikt voor melkproductie waarover hij op 31 maart 2003 al beschikte, echter overlaten aan een producent die zijn echtgenoot is en die op 31 maart 2003 al over referentiehoeveelheden beschikte.

Op dezelfde wijze, gedurende die periode van negen jaar, als de producent-overnemer een groepering van natuurlijke personen is, die onderling bloed- of aanverwant in de eerste graad zijn, in geval van ontbinding van genoemde groepering, worden de referentiehoeveelheden en alle gronden gebruikt voor melkproductie verdeeld en overgedragen aan de leden van die groepering volgens de bepalingen van het tweede lid."; - in punt a), eerste lid, wordt punt 5) gewijzigd als volgt : "Onverminderd de bepalingen van punt 4), gedurende deze zelfde periode mag de overnemer geen andere productie-eenheden uitbaten, noch andere gronden gebruikt voor de melkproductie, dan deze die deel uitmaakten van het opgerichte bedrijf, behalve bij toepassing van artikel 9, § 1, tweede lid, tweede streepje."; - in punt a), wordt het tweede lid gewijzigd als volgt : "De overdracht van gronden van het bedrijf kan evenwel gedeeltelijk zijn voorzover de volgende voorwaarden vervuld zijn: 1) de producent-overlater is een groepering van natuurlijke personen, onderling bloed- of aanverwant in de eerste graad, onder de voorwaarden bedoeld in punt a), eerste lid, 4), of een groepering van natuurlijke personen, onderling bloedverwant in de zijlinie en de tweede graad, en de producent-overnemer is één van de leden van deze groepering.Bovendien worden de voorwaarden bedoeld in artikel l, punt 15°, tweede lid, vervuld; 2) de rest van het bedrijf wordt op dezelfde datum overgenomen, overeenkomstig artikel 1, punt 15°; 3) gedurende de periode van negen jaar vanaf de datum van overdracht van de referentiehoeveelheid mag de overnemer geen andere melkproductie-eenheden uitbaten, met uitzondering van de gronden gebruikt voor de melkproductie, dan deze die deel uitmaakten van het opgerichte bedrijf, onverminderd de bepalingen van punt a), 4)."

Art. 2.In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, derde lid, wordt punt 1° aangevuld als volgt : "In geval van vrijmaking van het geheel of een gedeelte van de referentiehoeveelheden, zoals bedoeld in artikel 15, mag de aanvraag tot definitieve wijziging of definitieve vestiging van de vrij te maken referentiehoeveelheden echter worden ingediend tot 30 november van de betrokken periode."; 2° § 2 wordt geschrapt.

Art. 3.In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : - in § 1, wordt de tweede zin vervangen door de volgende bepaling : "Vanaf 1 april 2003 moeten alle melkproductie-eenheden van die producenten in de zone liggen."; - in § 2, tweede lid, wordt punt 3° geschrapt.

Art. 4.In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 2°, worden de woorden "en/of 16°" ingevoegd tussen de woorden "punt 15°, g " en "voorzover" en worden de woorden "of de echtgenoot" ingevoegd tussen "en neergaande lijn" en "van de producent-overdrager";2° het begin van punt 3° wordt gewijzigd als volgt : "Onverminderd de bijzondere voorwaarden bedoeld in artikel 1, punten 15° en 16°, mag de producent-overlater gedurende", 3° punten 6° en 7° worden geschrapt.

Art. 5.In artikel 6, § 1, worden de woorden "onverminderd de artikelen 5, 9 en 10 van dit artikel" vervangen door "onverminderd de bijzondere voorwaarden bedoeld in artikel 1, punten 15° en 16°, en in de artikelen 5, 9, 10 van dit besluit".

Art. 6.In artikel 9 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1°, § 1 wordt gewijzigd als volgt : "§ 1.

Van de referentiehoeveelheden die het voorwerp uitmaken of uitgemaakt hebben van een overdracht, zoals bedoeld in de artikelen 5 en 13, en die buiten het geval van overname of oprichting van een bedrijf vallen, wordt 90 % toegevoegd aan de nationale reserve wanneer de overdracht gebeurt tussen producenten die noch bloedverwanten noch aanverwanten in de eerste graad noch bloedverwanten in de zijlinie en de tweede graad noch echtgenoten zijn.

Deze bepaling is echter niet van toepassing wanneer de overdracht wordt uitgevoerd ten bate van een groepering van twee natuurlijke personen zoals bepaald in artikel 1, 7°, c), waarvan het jongste lid minstens 35 jaar oud is op 1 april volgend op de lopende periode en, vóór die overdracht : - hetzij het bedrijf heeft overgenomen van een bloed- of aanverwant in de eerste graad in de zin van artikel 1, 15°, door de overname van het geheel van de gronden gebruikt voor de melkproductie van de overlater, door een groepering op te richten met zijn overlater, bloed- of aanverwant in de eerste graad; - hetzij een bedrijf heeft opgericht in de zin van artikel 1, 16°, door de overname, met een bloed- of aanverwant in de eerste graad, van het geheel van de gronden gebruikt voor de melkproductie van de overlater, die genoemde bloed- of aanverwant is."; 2° in § 2, 1°, a), worden de woorden "of bloedverwantschap in de zijlinie en tweede graad of de hoedanigheid van echtgenoot" ingevoegd tussen de woorden "aanverwantschap in de eerste graad" en "moet minstens bestaan"; 3° § 2, 1°, b), wordt aangevuld met de woorden "of de hoedanigheid van echtgenoot hebben;" 4° in § 2, 2°, worden de woorden "of bloedverwantschap in de zijlinie en tweede graad of de hoedanigheid van echtgenoot" ingevoegd tussen de woorden "in de eerste graad" en "bestaan"; 5° in § 2, 2°, wordt punt a) aangevuld met de woorden "of de hoedanigheid van echtgenoot hebben;" 6° § 2, 2°, tweede lid, wordt gewijzigd als volgt : "ofwel de overnemer een groepering van rechts- of natuurlijke personen is."; 7° in § 3 worden de volgende wijzigingen aangebracht : - in punt 3° worden de volgende woorden aangebracht : "onverminderd de bijzondere voorwaarden bedoeld in artikel 1, punten 15° en 16°"; - in punt 5° wordt een derde lid ingevoegd, luidend als volgt : "Als de producent-overlater en de producent-overnemer van de overgedragen gronden bloed- of aanverwant in de eerste graad zijn of de hoedanigheid van echtgenoot hebben, is de afname voor de nationale reserve van 90 % van de overeenstemmende referentiehoeveelheid, bedoeld in het eerste lid, niet van toepassing."

Art. 7.In artikel 10 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 worden de woorden "of tussen bloedverwanten in de zijlinie en tweede graad of tussen echtgenoten" ingevoegd tussen "bloed- of aanverwant in de eerste graad zijn" en "en die niet beantwoorden"; 2° in § 2 wordt een punt 3° ingevoegd, luidend als volgt : "3° Indien de producent-overnemer bestaat uit een groepering van natuurlijke personen samengesteld uit twee echtgenoten zoals bepaald in artikel 1, 7°, d), wordt het plafond beperkt tot 520 000 liter."; 3° § 3 wordt gewijzigd als volgt : "indien de producent-overlater en de producentovernemer bloed- of aanverwanten in de eerste graad, bloedverwanten in de zijlinie en tweede graad of echtgenoten zijn en voldoen".

Art. 8.In artikel 11, worden §§ 2 en 3 geschrapt.

Art. 9.In artikel 15 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : - in § 1, punt 2°, wordt een lid ingevoegd, luidend als volgt : "Ongeacht de door het Bestuur beheerde steunregeling, in geval van niet-verschuldigde betaling, kunnen elk bij een producent terug te vorderen bedrag en de interesten daarvan afgetrokken worden van elke vergoeding die aan de producent bij wijze van vrijmaking verschuldigd is". - in § 1, 4°, wordt de tweede zin vervangen door de volgende bepaling : "Alle melkproductie-eenheden van de producent-overlater moeten gelegen zijn in de zone. De referentiehoeveelheid wordt in deze zone vrijgemaakt."; - in § 1, 5°, wordt de tweede zin vervangen door de volgende bepaling : "Een producent komt slechts in aanmerking voor een herverdeling als al zijn productie-eenheden in de zone gelegen zijn."; - in § 1, 6°, worden de woorden "zone waaronder zijn referentiehoeveelheid valt" vervangen door "zone waarin al zijn melkproductie-eenheden gelegen zijn".

Art. 10.Artikel 17 van hetzelfde besluit wordt gewijzigd als volgt : "Elke referentiehoeveelheid toegekend aan een producent die tijdens de duur van een volledige periode geen melk of andere zuivelproducten in de handel heeft gebracht, wordt na afloop van de betrokken periode toegevoegd aan de nationale reserve.

De termijn waarbinnen de producent de melkproductie moet hervatten teneinde zijn referentiehoeveelheid opnieuw toegekend te krijgen wordt vastgelegd op 31 maart van de periode volgend op die waarin de producent geen melk of zuivelproducten in de handel heeft gebracht.".

Art. 11.De artikelen 18 en 21 van hetzelfde besluit worden opgeheven.

Art. 12.In artikel 20, § 4, wordt een lid ingevoegd, luidend als volgt : "In voorkomend geval, kan het Bestuur ter compensatie elke verschuldigde vergoeding uitbetalen aan de producent die het geheel of een gedeelte van zijn referentiehoeveelheid heeft vrijgemaakt overeenkomstig artikel 15, § 1." .

Art. 13.In artikel 25, aan het einde van het tweede lid, worden de volgende woorden ingevoegd : "onverminderd de bijzondere voorwaarden bedoeld in artikel 1, punten 15° en 16°, en artikel 9, § 1."

Art. 14.Een artikel 27 wordt ingevoegd in hetzelfde besluit, luidend als volgt. "De Minister van Landbouw is belast met de uitvoering van dit besluit".

Art. 15.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2003, met uitzondering van artikel 14 die uitwerking heeft met ingang van 1 april 2002.

Art. 16.De Minister van Landbouw is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 18 september 2003.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, J. HAPPART

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^