Besluit Van De Waalse Regering van 18 september 2003
gepubliceerd op 06 januari 2004

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2002 houdende toepassing van het koninklijk besluit van 3 mei 1994 betreffende de premie ten behoeve van producenten van schapenvlees

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2003027803
pub.
06/01/2004
prom.
18/09/2003
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

18 SEPTEMBER 2003. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2002 houdende toepassing van het koninklijk besluit van 3 mei 1994 betreffende de premie ten behoeve van producenten van schapenvlees


De Waalse Regering, Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten, laatst gewijzigd bij de wet van 22 februari 2001;

Gelet op de verordening (EEG) nr. 3508/92 van de Raad van 27 november 1992 tot instelling van een geïntegreerd beheers- en controlesysteem voor bepaalde communautaire steunregelingen, laatst gewijzigd bij de verordening (EG) nr. 495/2001 van 13 maart 2001;

Gelet op de verordening (EG) nr. 1259/1999 van de Raad van 17 mei 1999 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor de regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid;

Gelet op de verordening (EG) nr. 2529/2001 van de Raad van 19 december 2001 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector schapen- en geitenvlees, inzonderheid op artikel 11, § 2;

Gelet op de verordening (EG) nr. 2419/2001 van de Commissie van 11 december 2001 houdende uitvoeringsbepalingen inzake het bij verordening (EEG) nr. 3508/92 van de Raad ingestelde geïntegreerde beheers- en controlesysteem voor bepaalde communautaire steunregelingen;

Gelet op de verordening (EG) nr. 2550/2001 van de Commissie van 21 december 2001 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor verordening (EG) nr. 2529/2001 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector schapen- en geitenvlees en tot wijziging van verordening (EG) nr. 2419/2001, laatst gewijzigd bij de verordening (EG) nr. 623/2002 van 11 april 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 mei 1994 betreffende de premie ten behoeve van producenten van schapenvlees, laatst gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2002;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2002 houdende toepassing van het koninklijk besluit van 3 mei 1994 betreffende de premie ten behoeve van producenten van schapenvlees;

Gelet op het akkoord van 15 juli 2002 bij de Interministeriële Conferentie Landbouw betreffende de overheveling van de bevoegdheden in verband met het landbouwbeleid naar de Gewesten voor wat betreft in het bijzonder de toepassingsmodaliteiten van de premie ten behoeve van producenten van schapenvlees;

Gelet op het overleg tussen de Gewestelijke Regeringen en de Federale Overheid van 15 september 2003;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 17 september 2003;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 18 september 2003;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de continuïteit van de opdrachten van de openbare diensten gewaarborgd moet worden en dat de nieuwe voorschriften moeten worden uitgevoerd vanaf de campagne 2004;

Overwegende dat de aanvragen om overdracht van de premierechten moeten worden ingediend tussen 1 oktober en 31 oktober;

Overwegende dat, om in aanmerking te komen voor de premie, een aanvraag moet worden ingediend door de producent tussen 15 december van het jaar dat voorafgaat aan het jaar van de lopende campagne tot 15 januari van de betrokken campagne;

Overwegende dat er in boetes is voorzien bij vertraging in de uitvoering van de betrokken regelgevingen of bij slechte toepassing daarvan;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2002 houdende toepassing van het koninklijk besluit van 3 mei 1994 betreffende de premie ten behoeve van producenten van schapenvlees, wordt het derde lid van artikel 2 gewijzigd als volgt : « Het bijkomende bedrag per premie-eenheid zoals bedoeld in artikel 11 van de verordening (EG) nr. 2529/2001 en in artikel 2, § 2, en § 3, van het koninklijk besluit, wordt berekend door het beschikbare bedrag te delen door het aantal ooien die in aanmerking komen voor de premie van de betrokken campagne. »

Art. 2.In artikel 4 van hetzelfde besluit, aan het einde van het eerste lid, wordt de volgende zin ingevoegd : « Vanaf de campagne 2004 moet aan voorwaarde 1° echter niet meer worden voldaan. »

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2003, met uitzondering van artikel 1 dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2002.

Art. 4.De Minister van Landbouw is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 18 september 2003.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, J. HAPPART

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^