Besluit Van De Waalse Regering van 19 april 2018
gepubliceerd op 03 mei 2018
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van de Waalse Regering betreffende de incentives ter bevordering van uitrustingen die het energieverbruik en de geluidsemissies van een voertuig verminderen voor het begrotingsjaar 2018

bron
waalse overheidsdienst
numac
2018202248
pub.
03/05/2018
prom.
19/04/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018202248

WAALSE OVERHEIDSDIENST


19 APRIL 2018. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de incentives ter bevordering van uitrustingen die het energieverbruik en de geluidsemissies van een voertuig verminderen voor het begrotingsjaar 2018


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering sluiten houdende organisatie van de begroting, van de boekhouding en de rapportage van de Waalse overheidsbestuurseenheden, artikel 58, eerste lid;

Gelet op het decreet van 13 december 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/12/2017 pub. 26/01/2018 numac 2018070002 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018, programma 18.02, opgenomen in artikel 44;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 28 juli 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 28/07/2017 pub. 07/08/2017 numac 2017030923 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten sluiten tot vastlegging van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 3 augustus 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 03/08/2017 pub. 24/08/2017 numac 2017012974 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de werking van de Regering sluiten houdende regeling van de werking van de Regering;

Gelet op het rapport van 23 januari 2018 opgemaakt overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 30 januari 2018;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 22 februari 2018;

Gelet op het advies 63.040/2 van de Raad van State, gegeven op 26 maart 2018, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 31/05/2017 pub. 07/07/2017 numac 2017203584 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van Titel X/1 betreffende het herstel van de schade veroorzaakt door landbouwrampen van het Waalse Landbouwwetboek type besluit van de waalse regering prom. 31/05/2017 pub. 28/06/2017 numac 2017203442 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het algemeen reglement houdende de algemene beginselen op grond waarvan de kredieten uit Fonds 2 door het « Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie » toegestaan worden. type besluit van de waalse regering prom. 31/05/2017 pub. 19/06/2017 numac 2017203195 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van het reglementair deel van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de individuele integratiehulp sluiten betreffende de incentives ter bevordering van uitrustingen die het energieverbruik en de geluidsemissies van een voertuig verminderen, dat hetzelfde voorwerp als dit besluit heeft, het decreet van 21 december 2016 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 als rechtsgrondslag heeft;

Dat deze rechtsgrondslag slechts voor één jaar geldig was;

Overwegende dat de Regering beslist heeft verder te gaan met de steunmaatregel betreffende de incentives ter bevordering van uitrustingen die het energieverbruik en de geluidsemissies van een voertuig verminderen voor 2018;

Dat de terugwerkende kracht van de administratieve akten aanvaard wordt wanneer ze noodzakelijk is voor de continuïteit van de openbare dienst of voor de regularisatie van een feitelijke of juridische toestand en voor zover daarbij rekening wordt gehouden met de eisen inzake rechtszekerheid en individuele rechten;

Overwegende dat een nieuwe rechtsgrondslag nodig is en dat hij bepaald is bij artikel 44 van het decreet van 13 december 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/12/2017 pub. 26/01/2018 numac 2018070002 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018;

Dat, rekening houdend met wat voorafgaat, het van belang is dat de Waalse regelgeving terugwerkende kracht heeft op 1 januari 2018;

Op de voordracht van de Minister van Economie;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° de onderneming : de natuurlijke of rechtspersoon die een voertuig bezit, waarvoor de verkeersbelasting in het Waalse Gewest verschuldigd is; 2° de bedrijfszetel : de vestigingseenheid bedoeld in artikel I.2., 16 °, het Wetboek van economisch recht; 3° het voertuig : het motorvoertuig, het samenstel van voertuigen of aanhangwagen bedoeld of gebruikt, al dan niet uitsluitend, voor het vervoer over de weg van goederen en waarvan het maximaal toegestane totaalgewicht meer dan 3,5 ton bedraagt, met uitzondering van het motorvoertuig, het samenstel van voertuigen of aanhangwagen, gebruikt op beperkte manier op de openbare weg;4° de Minister : de Minister van Economie;5° het Bestuur : het Operationeel Directoraat-generaal Economie, Werkgelegenheid en Onderzoek van de Waalse Overheidsdienst.

Art. 2.§ 1. Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun kan de Minister of diens afgevaardigde een premie toekennen aan de onderneming die : 1° minstens één bedrijfszetel in het Waalse Gewest heeft;2° een uitrusting die het energieverbruik en de geluidsemissies vermindert, in een voertuig installeert;3° geen incentives heeft genoten krachtens het decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200988 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200989 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen sluiten betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen, het decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200988 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200989 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen sluiten betreffende de gewestelijke incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen of van het decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200988 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200989 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen sluiten betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen;4° met een verklaring op erewoord van de verantwoordelijke van de onderneming aantoont dat ze aan de fiscale en sociale wetgevingen en reglementeringen voldoet of die zich ertoe verbindt daaraan te voldoen binnen de door het Bestuur bepaalde termijnen. Wat punt 4° betreft, kan het Bestuur, in voorkomend geval, de onderneming erom verzoeken de nodige documenten en bewijzen te overleggen. § 2. De Minister bepaalt, per voertuig, de in § 1, 2°, bedoelde uitrustingen alsook het bedrag van de overeenstemmende premie.

Het maximumbedrag van de premie wordt beperkt tot 5.000 euro per voertuig en 15.000 euro per onderneming.

De onderneming geniet een premie per voertuig.

Art. 3.§ 1. Op basis van een door het Bestuur bepaald standaardformulier vraagt de onderneming de in artikel 2 bedoelde premie aan het Bestuur. § 2. De premie-aanvraag wordt binnen twee maanden vanaf de datum van bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad of binnen twee maanden vanaf de laatste factuur betreffende de in artikel 2, § 1, 2°, bedoelde uitrusting en uiterlijk op 31 oktober 2018 ingediend.

De facturen worden tussen 1 september 2017 en 31 augustus 2018 uitgegeven.

De onderneming dient één enkele premie-aanvraag per voertuig in. Een premie-aanvraag kan evenwel één of meerdere voertuigen betreffen. § 3. De onderneming die de in artikel 2 bedoelde premie vraagt, bezorgt het Bestuur : 1° met een verklaring op erewoord van de verantwoordelijke van de onderneming, een lijst van de de-minimissteun ontvangen tijdens de twee laatste aanslagjaren en het lopende aanslagjaar en;2° het bewijs van de installatie en de betaling van de in artikel 2, § 1, 2°, bedoelde uitrusting. § 4. Het Bestuur betaalt de in artikel 2 bedoelde premie in een schijf uit wanneer de onderneming hem het bewijs van de installatie en van de betaling van de in artikel 2, § 1, 2°, bedoelde uitrusting levert.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking op 1 januari 2018.

Art. 5.De Minister van Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 19 april 2018.

Voor de Regering : De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Economie, Industrie, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Tewerkstelling en Vorming, P.-Y. JEHOLET


begin


Publicatie : 2018-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^