Besluit Van De Waalse Regering van 19 december 2008
gepubliceerd op 31 december 2008

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 oktober 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de infrastructuren voor het onthaal van de economische activiteiten

bron
waalse overheidsdienst
numac
2008204770
pub.
31/12/2008
prom.
19/12/2008
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

19 DECEMBER 2008. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 oktober 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de infrastructuren voor het onthaal van de economische activiteiten


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 11 maart 2004 betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid, inzonderheid op de artikelen 1bis, § 1, tweede lid, ingevoegd bij het decreet van 20 september 2007, 3, 10, derde lid, vervangen door het decreet van 20 september 2007, en 16, § 3;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 21 oktober 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 15 december 2008;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 19 december 2008;

Op de voordracht van de Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 17 van het besluit van de Waalse Regering van 21 oktober 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid wordt vervangen door volgende bepaling : «

Art. 17.Onder voorbehoud van de toepassing van de artikelen 16 en 18 wordt de subsidie voor een verrichting waarvan sprake in artikel 4, 2°, uitbetaald als volgt : 1° een voorschot van 75 % van het bedrag van de subsidie op vertoon van de brief van de operator waarbij hij de aannemer het bevel geeft de werkzaamheden aan te vatten, behalve wat betreft de incubatoren waarvoor het het voorschot beperkt wordt tot 10 %;2° het saldo van de subsidie wordt vereffend op voorlegging van de eindafrekening van alle werken. Het deel van de subsidie voor de algemene kosten met betrekking tot de werkzaamheden waarvan sprake in lid 1 wordt uitbetaald op vertoon van de eindafrekening en het proces-verbaal van voorlopige oplevering. »

Art. 2.De in artikel 13, 2°, van hetzelfde besluit bedoelde aanvragen tot subsidietoekenning ingediend vóór de inwerkingtreding van dit besluit vallen onder het besluit dat van kracht is op de datum van de indiening ervan.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2009.

Art. 4.De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 19 december 2008.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^