Besluit Van De Waalse Regering van 19 februari 2009
gepubliceerd op 19 maart 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Conseil supérieur wallon des Forêts et de la Filière Bois"

bron
waalse overheidsdienst
numac
2009201183
pub.
19/03/2009
prom.
19/02/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 FEBRUARI 2009. - Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Conseil supérieur wallon des Forêts et de la Filière Bois" (Waalse Hoge Raad van de Bossen en de Houtfilière)


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 15 mei 2003 tot bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen binnen de adviesorganen;

Gelet op artikel 6 van het decreet van 15 juli 2008 betreffende het Boswetboek;

Gelet op het decreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 27 november 2003 tot uitvoering van het decreet van 15 mei 2003 tot bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen binnen de adviesorganen;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 12 december 2008 betreffende de inwerkingtreding van artikel 6 van het decreet van 15 juli 2008 betreffende het Boswetboek en de werking van de "Conseil supérieur wallon des Forêts et de la Filière Bois";

Gelet op de kandidatenoproep bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 15 januari 2009;

Gelet op de mededeling van de Minister die voor het bosbeleid bevoegd is, waarin hij gewag maakt van de motieven waarom onmogelijk voldaan kan worden aan de bepaling van artikel 3, eerste lid, van het decreet van 15 mei 2003 tot bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen binnen de adviesorganen, ingediend overeenkomstig de bepalingen van artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van genoemd decreet;

Gelet op de door de verenigingen verstuurde kandidaturenbrieven waarin gewag gemaakt wordt van de motieven waarom onmogelijk voldaan kan worden aan de verplichting om voor elk mandaat minstens één mannelijke en één vrouwelijke kandidaat voor te dragen;

Gelet op het gebrek aan vrouwelijke kandidaturen voor de banen van de verenigingen van private boseigenaars, de verenigingen van de houtfilière, de verenigingen van ondernemers van boswerken en van de "Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux" (Universitaire Faculteit voor Agronomische Wetenschappen van Gembloux);

Overwegende dat de leden van die verenigingen grotendeels mannen zijn en dat derhalve onmogelijk voldaan kan worden aan de bepaling van artikel 3, eerste lid, van het decreet van 15 mei 2003 tot bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen binnen de adviesorganen, Besluit :

Artikel 1.De volgende personen worden tot lid van de "Conseil supérieur wallon des Forêts et de la Filière Bois" benoemd in de hoedanigheid van : 1. afgevaardigde van de verenigingen van private boseigenaars : - voor de "ASBL Propriétaires ruraux de Wallonie - Nature, Terres et Forêts" : - gewoon lid : de heer Etienne Snyers, rue du Ruisseau 46, te 1970 Wezembeek-Oppem; - plaatsvervangend lid : de heer Michel Terlinden, rue de Hamme-Mille 49, te 1390 Nethen; - gewoon lid : de heer Dominique Godin, rue du Centre 57, te 4250 Hollogne-sur-Geer; - plaatsvervangend lid : de heer Xavier De Munck, rue de la Place 33, te 5650 Yves-Gomezée, 2. afgevaardigde van de verenigingen van publieke boseigenaars : - voor de "ASBL Union des Villes et Communes de Wallonie" (Unie van de Steden en Gemeenten van Wallonië) : - gewoon lid : Mevr.Christel Termol, rue de l'Etoile 14, te 5000 Namur; - plaatsvervangend lid : de heer François Ducarme, rue Noir Aigle 13a, te 6470 Rance; - gewoon lid : mevr. Anne Laffut, rue J. Philippe 157, te 6890 Ochamps; - plaatsvervangend lid : de heer Georges De Coster, rue Pireuse 24, te 5680 Doische; 3. afgevaardigde van de "Filière Bois" (Houtfilière) : - voor de Nationale Federatie der Zagerijen : - gewoon lid : de heer François Ruchenne, drève des Chevreuils 3, te 1490 Court-Saint-Etienne; - plaatsvervangend lid : de heer Jean-Claude Arend, avenue de la Gare 96, te 6720 Habay-la-Neuve; - voor de vzw Vereniging van de Belgische fabrikanten van papierdeeg, papier en karton : - gewoon lid : de heer Firmin Francois, avenue Arthur Procès 18a, te 5000 Namur; - plaatsvervangend lid : de heer Eric Meurisse, rue du Jardin Florentin 6, te F-55600 Thonne La Long; - voor de "ASBL Fédération wallonne des Entreprises de Récolte et de Valorisation du Bois" : - gewoon lid : de heer François De Meersman, chaussée de Tirlemont 204b, te 5030 Gembloux; - plaatsvervangend lid : de heer André Hubert, rue de Bovigny 1a, te 6673 Cherain; voor "ASBL Fedustria Wallonie" : - gewoon lid : de heer Etienne de Cartier D'Yves, Sur les Sarts 2, te 5330 Sart-Bernard; - plaatsvervangend lid : de heer Guy De Muelenaere, rue du Grand Arbre 14a, te 1470 Bousval, 4. afgevaardigde van elke op het grondgebied van het Gewest gevestigde universitaire faculteit die de ingenieursopleiding inzake natuur en bossen organiseert : - voor de "Université Catholique de Louvain-la-Neuve" : - gewoon lid : Mevr.Caroline Vincke, rue Léon Dachelet 24, te 5310 Hanret; - plaatsvervangend lid : de heer Quentin Ponette, avenue Albert Ier 66, te 1342 Limelette; - voor de "Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux" : - gewoon lid : de heer Jacques Rondeux, rue Elisabeth 9, te 5030 Gembloux; - plaatsvervangend lid : de heer Philippe Lejeune, rue Lucien Ponlot 18, te 5030 Lonzée; 5. afgevaardigde van de "Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature" (Waalse Hoge Raad voor Natuurbehoud) : - gewoon lid : de heer Jean Fagot, Werfâ 48a, te 4875 Jalhay; - plaatsvervangend lid : de heer Lionel Delvaux, boulevard du Nord 6, te Namur; 6. afgevaardigde van de "Conseil supérieur wallon de la Chasse" (Waalse Hoge Raad voor de Jacht) : - gewoon lid : de heer Benoît Petit, rue Théodore Baron 37-38, te 5000 Namur; - plaatsvervangend lid : Mevr. Blanche Brajkovic, avenue Blonden 58, bte 51, te 4000 Liège, 7. afgevaardigde van de verenigingen voor milieubescherming : - voor de "ASBL Inter-Environnement Wallonie" : - gewoon lid : de heer Pierre Moxhet, chemin de la Cascade 7, te 4960 Malmedy; - plaatsvervangend lid : de heer Patrick Miel, chemin d'Ellignies 54, te 7910 Anvaing; - gewoon lid : de heer Clément Crispiels, rue du Commerce 49, te 6890 Libin; - plaatsvervangend lid : de heer Olivier Baltus, rue au Thier 78, te 4870 Trooz, 8. afgevaardigde van de verenigingen van de sociaal-recreatieve functie van het bos : - voor de VZW Scouts - Belgische Scoutsfederatie : - gewoon lid : Mevr.Annick Hoornaert, rue Pierreuse 121, te 4000 Liège; - plaatsvervangend lid : de heer Thierry Degrune, rue Charles Lapierre 39, te 5300 Andenne; - voor het platform van de socio-recreatieve verenigingen (Itinéraires Wallonie, Sentiers.be, Les Sentiers de Grande Randonnée, Fédération francophone d'Equitation et d'Attelage de Loisir, le Réseau de la Forêt, le Réseau Molignée écologie) : - gewoon lid : Mevr. Dominique Baerten, La Billarde 97, te 6880 Bertrix; - plaatsvervangend lid : Mevr. Sylviane Gilmont, rue du Val-Notre-Dame 316, te 4520 Wanze; 9. afgevaardigde van de landbouwersverenigingen : - voor de "ASBL Fédération wallonne de l'Agriculture" : - gewoon lid : de heer René Vansnick, rue d'Opprebais 56, te 1360 Malèves-Sainte-Marie-Wastines; - plaatsvervangend lid : Mevr. Isabelle Jaumotte, rue de Petit Waret 168, te 5300 Landenne; 10. afgevaardigde van de Verenigingen van ondernemers van boswerken : - voor de "ASBL Union des Entrepreneurs de Travaux forestiers de Wallonie" : - gewoon lid : de heer Simon Linard De Guertechin, rue de Marche 42, te 6950 Nassogne; - plaatsvervangend lid : de heer Gilbert Foguenne, rue de la Coul 2, te 4850 Moresnet; 11. vertegenwoordiger van de Duitstalige Gemeenschap : - gewoon lid : Mevr.Anne-Marie Veithen, Hütte, 79 - Briefkasten 20, te 4700 Eupen; - plaatsvervangend lid : de heer Helmut henkes, Hauptstrasse 54, te 4780 Saint-Vith; 12. ambtenaar aangewezen door de Regering : de inspecteur-generaal van het Departement Natuur en Bossen of zijn afgevaardigde.

Art. 2.Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving aan de betrokkenen overgemaakt.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Namen, 19 februari 2009.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, B. LUTGEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^