Besluit Van De Waalse Regering van 19 januari 2017
gepubliceerd op 02 februari 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 maart 2005 tot uitvoering van het decreet van 12 februari 2004 betreffende het statuut van de overheidsbestuurder

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017200571
pub.
02/02/2017
prom.
19/01/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017200571

WAALSE OVERHEIDSDIENST


19 JANUARI 2017. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 maart 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 17/03/2005 pub. 13/04/2005 numac 2005200939 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 12 februari 2004 betreffende het statuut van de overheidsbestuurder type besluit van de waalse regering prom. 17/03/2005 pub. 14/04/2005 numac 2005200938 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 12 februari 2004 betreffende het statuut van de overheidsbestuurder voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet sluiten tot uitvoering van het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200763 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder sluiten betreffende het statuut van de overheidsbestuurder


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200763 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder sluiten betreffende het statuut van de overheidsbestuurder, artikel 15, § 1 en § 5, vervangen bij de decreten van 7 april 2011 en 24 november 2016;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200763 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder sluiten betreffende het statuut van de overheidsbestuurder;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 13 september 2016;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 29 september 2016;

Gelet op het rapport van 29 september 2016 opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op advies 60.257/4 van de Raad van State van 20 december 2016, overeenkomstig artikel 84, § 1e,eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister-President;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 17 maart 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 17/03/2005 pub. 13/04/2005 numac 2005200939 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 12 februari 2004 betreffende het statuut van de overheidsbestuurder type besluit van de waalse regering prom. 17/03/2005 pub. 14/04/2005 numac 2005200938 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 12 februari 2004 betreffende het statuut van de overheidsbestuurder voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet sluiten tot uitvoering van het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200763 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder sluiten betreffende het statuut van de overheidsbestuurder wordt vervangen als volgt : « Art. 3.Uiterlijk op 1 oktober van elk jaar deelt de Regering de bezoldigingsverslagen bedoeld in artikel 15, § 1, van het het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200763 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder sluiten betreffende het statuut van de overheidsbestuurder, hierna het decreet genoemd, aan het Parlement mede voor het geheel van de betrokken instellingen; het model van die verslagen wordt in bijlage III vermeld.

De voorzitters van de betrokken instellingen maken de in het eerste lid bedoelde verslagen over aan de Minister-President en aan de Voogdijminister uiterlijk op 1 september van elk jaar. »

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op dezelfde dag als het decreet van 24 november 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/11/2016 pub. 12/12/2016 numac 2016027324 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 februari 2004 betreffende het statuut van de overheidsbestuurder en het decreet van 12 februari 2004 betreffende de Regeringscommissaris en de controleopdrachten van de revisoren binnen de instellingen van open type decreet prom. 24/11/2016 pub. 12/12/2016 numac 2016206055 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 februari 2004 betreffende het statuut van de overheidsbestuurder en het decreet van 12 februari 2004 betreffende de Regeringscommissaris en de controleopdrachten van de revisoren binnen de instellingen van open sluiten tot wijziging van het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200763 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder sluiten betreffende het statuut van de overheidsbestuurder en het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200763 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder sluiten betreffende de Regeringscommissarissen en de controleopdrachten van de revisoren binnen de instellingen van openbaar nut.

Art. 3.De Minister-President en de Voogdijminister van elke betrokken instelling zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 19 januari 2017.

De Minister-President, P. MAGNETTE

BIJLAGE Bijlage nr. III bij het besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200763 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder sluiten betreffende het statuut van de overheidsbestuurder.

Bezoldigingsverslag Algemene bepalingen

Naam van de instelling :


Juridische aard :


Wettelijke referenties :


Voogdijminister :


Verslagperiode :


A. Inlichtingen betreffende de Overheidsbestuurders 1. Inlichtingen betreffende de mandaten en de bezoldiging

Naam van het beheersorgaan

Titel

Aanwijzingsdatum

Duur van het mandaat

Jaarlijkse brutobezoldiging

DD/MM/JJJJ

Jaar

EUR

Overheidsbestuurder


Overheidsbestuurder


Overheidsbestuurder


...

Beheerder


Beheerder


Commentaar


2. Algemene regels betreffende de bezoldiging van de overheidsbestuurders

[in te vullen]


3.Inlichtingen betreffende de afgeleide mandaten Het afgeleide mandaat is het mandaat dat de overheidsbestuurder gekregen heeft in de rechtspersoon waarin de instelling participaties bezit of voor de werking waarvan ze deeltneemt en waar de overheidsbestuurder op haar voorstel is aangewezen.

Lijst van de afgeleide mandaten

Jaarlijkse brutobezoldiging

Bezoldiging terugbetaald aan de instelling

EUR

JA/NEE

Overheidsbestuurder

-afgeleid mandaat - afgeleid mandaat

- -

-

Overheidsbestuurder

-afgeleid mandaat - afgeleid mandaat

- -

-

...

Commentaren


4. Inlichtingen betreffende de verdeling van de geslachten

Vrouwen

Mannen

Totaal

Leden van het beheersorgaan


- onder wie overheidsbestuurder


- onder wie niet-overheidsbestuurders


Commentaren


5.Inlichtingen betreffende de deelneming aan de vergaderingen

Beheersorgaan

Ander beslissingsorgaan

Ander voorbereidend orgaan

Overheidsbestuurder

... / ...

... / ...

... / ...

Overheidsbestuurder

... / ...

... / ...

... / ...

Overheidsbestuurder

... / ...

... / ...

... / ...

...

Beheerder

... / ...

... / ...

... / ...

Beheerder

... / ...

... / ...

... / ...

Commentaren


B. Inlichtingen betreffende de beheerder(s) 1. Inlichtingen betreffende de arbeidsverhouding

Titel

Aard van de arbeidsverhouding

In geval van contract : - Soort contract - Datum ondertekening - Datum van indiensttreding

In geval van mandaat ambtenarenzaken : - Datum BWR aanwijzing - Datum van indiensttreding

Beheerder


Beheerder


...

Commentaren


2. Inlichtingen betreffende de bezoldiging Detail van de jaarlijkse brutobezoldiging betreffende de verslagperiode (bedragen in EUR). Beheerder

Beheerder

...

Basisbezoldiging


Variabele bezoldiging (in voorkomend geval)


Aanvullend pensioenplan (in voorkomend geval)


Andere bestanddelen van de bezoldiging


Totaal (jaarlijkse brutobezoldiging)


Commentaren


3. Betalingsmodaliteiten van de variable bezoldiging (in voorkomend geval)

[in te vullen]


4.Inlichtingen betreffende de vertrektoelagen

[in te vullen]


5. Inlichtingen betreffende de afgeleide mandaten Het afgeleide mandaat is het mandaat dat de beheerder gekregen heeft in de rechtspersoon waarin de instelling participaties bezit of voor de werking waarvan ze deeltneemt en waar de openbare administrateur op haar voorstel is aangewezen. Lijst van de afgeleide mandaten

Jaarlijkse brutobezoldiging

Bezoldiging terugbetaald aan de instelling

EUR

JA/NEE

Beheerder

- afgeleid mandaat - afgeleid mandaat

- -

-

Beheerder

- afgeleid mandaat - afgeleid mandaat

- -

-

...

Commentaren


Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 19 januari 2017 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 maart 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 17/03/2005 pub. 13/04/2005 numac 2005200939 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 12 februari 2004 betreffende het statuut van de overheidsbestuurder type besluit van de waalse regering prom. 17/03/2005 pub. 14/04/2005 numac 2005200938 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 12 februari 2004 betreffende het statuut van de overheidsbestuurder voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet sluiten tot uitvoering van het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200763 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder sluiten betreffende het statuut van de overheidsbestuurder.

Namen, 19 januari 2017.

De Minister-President, P. MAGNETTE


begin


Publicatie : 2017-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^