Besluit Van De Waalse Regering van 19 januari 2017
gepubliceerd op 02 februari 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 19/1 van het decreet van 12 februari 2004 betreffende de Regeringscommissarissen en de controleopdrachten van de revisoren binnen de instellingen van openbaar nut

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017200573
pub.
02/02/2017
prom.
19/01/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017200573

WAALSE OVERHEIDSDIENST


19 JANUARI 2017. - Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 19/1 van het decreet van 12 februari 2004 betreffende de Regeringscommissarissen en de controleopdrachten van de revisoren binnen de instellingen van openbaar nut


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 12 februari 2004 betreffende de Regeringscommissarissen en de controleopdrachten van de revisoren binnen de instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 19/1, ingevoegd bij het decreet van 24 november 2016;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 13 september 2016;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 29 september 2016;

Gelet op het rapport van 29 september 2016 opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op advies 60.530/4 van de Raad van State van 20 december 2016, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister-President;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De bijlage bij dit besluit vormt het model bedoeld in artikel 19/1 van het decreet van 12 februari 2004 betreffende de Regeringscommissarissen en de controleopdrachten van de revisoren binnen de instellingen van openbaar nut.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op dezelfde dag als het decreet van 24 november 2016 tot wijziging van het decreet van 12 februari 2004 betreffende het statuut van de overheidsbestuurder en het decreet van 12 februari 2004 betreffende de Regeringscommissaris en de controleopdrachten van de revisoren binnen de instellingen van openbaar nut.

Art. 3.De Minister-President en de Voogdijminister van elke betrokken instelling zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 19 januari 2017.

De Minister-President, P. MAGNETTE

BIJLAGE : Bezoldigingsverslag Algemene bepalingen

Naam van de instelling :


Juridische aard :


Wettelijke referenties :


Voogdijminister :


Verslagperiode :


Inlichtingen betreffende de Regeringscommissaris(sen) 1. Inlichtingen betreffende de mandaten en de bezoldiging

Naam van het beheersorgaan

Aanwijzingsdatum

Duur van het mandaat

Jaarlijkse brutobezoldiging

DD/MM/JJJJ

Jaar

EUR

Commissaris


Commissaris


Commentaar


2.Inlichtingen betreffende de deelneming aan de vergaderingen

Beheersorgaan

Ander beslissingsorgaan

Ander voorbereidend orgaan

Commissaris

... / ...

... / ...

... / ...

Commissaris

... / ...

... / ...

... / ...

...

Commentaren


Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 19 januari 2017 tot uitvoering van artikel 19/1 van het decreet van 12 februari 2004 betreffende de Regeringscommissarissen en de controleopdrachten van de revisoren binnen de instellingen van openbaar nut.

Namen, 19 januari 2017.

De Minister-President, P. MAGNETTE


begin


Publicatie : 2017-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^