Besluit Van De Waalse Regering van 19 juli 2018
gepubliceerd op 14 augustus 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse regering van 25 januari 2018 betreffende de benoeming van de leden van de interministeriële Commissie ingesteld bij het decreet van 25 april 2002 betreffende de tegemoetkomingen t

bron
waalse overheidsdienst
numac
2018204081
pub.
14/08/2018
prom.
19/07/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018204081

WAALSE OVERHEIDSDIENST


19 JULI 2018. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse regering van 25 januari 2018 betreffende de benoeming van de leden van de interministeriële Commissie ingesteld bij het decreet van 25 april 2002 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 25 april 2002 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs, inzonderheid op de artikelen 25, 26 en 27;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2002 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2002 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs en de commerciële sector en andere wettelijke bepalingen;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 25 januari 2018 tot benoeming van de leden van de interministeriële Commissie ingesteld bij voornoemd decreet van 25 april 2002;

Overwegende dat de Regering het voornemen heeft om, wat betreft de uitvoering van artikel 25 van voornoemd decreet van 25 april 2002, gebruik te maken van de algemene uitvoeringsbevoegheid waar zij krachtens artikel 20 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen over beschikt;

Overwegende dat het de wetgever immers niet toebehoort een regeringslid te machtigen tot het nemen van nadere uitvoeringsbepalingen;

Overwegende dat het bijgevolg past dat de Regering haar bepalingen aanneemt met inachtneming sensu stricto van de wil van de wetgever om de aanwijzing van de leden van die interministeriële Commissie te delegeren;

Overwegende dat een lid van het comité dat krachtens het besluit van de Waalse Regering van 25 januari 2018 tot benoeming van de leden van interministeriële Commissie ingesteld bij voornoemd decreet van 25 april 2002 aangewezen was, vervangen dient te worden;

Op de voordracht van de Minister van Tewerkstelling;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 25 januari 2018 betreffende de benoeming van de leden van de interministeriële Commissie ingesteld bij het decreet van 25 april 2002 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, wordt het volgende wijziging aangebracht: In het tweede lid, wordt punt 4 vervangen door wat volgt: "4. de heer Cyril Grosjean als vertegenwoordigter van de Minister van Begroting, die zetelt met raadgevende stem;".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Art. 3.De Minister van Tewerkstelling is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 19 juli 2018.

Voor de Regering : De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Economie, Industrie, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Tewerkstelling en Vorming, P.-Y. JEHOLET


begin


Publicatie : 2018-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^