Besluit Van De Waalse Regering van 19 juli 2018
gepubliceerd op 05 oktober 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 10 september 2015 betreffende steun voor ontwikkeling en investering in de landbouwsector

bron
waalse overheidsdienst
numac
2018204968
pub.
05/10/2018
prom.
19/07/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018204968

WAALSE OVERHEIDSDIENST


19 JULI 2018. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 10 september 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 10/09/2015 pub. 26/10/2015 numac 2015204764 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende steun voor ontwikkeling en investering in de landbouwsector sluiten betreffende steun voor ontwikkeling en investering in de landbouwsector


De Waalse Regering, Gelet op verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en tot intrekking van verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van verordeningen (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1290/2005 en nr. 485/2008 van de Raad;

Gelet op Verordening (EU) nr. 807/2014 van de Commissie van 11 maart 2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad inzake bijstand voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en tot invoering van overgangsbepalingen;

Gelet op de uitvoeringsverordening (EU) nr. 808/2014 van de Commissie van 17 juli 2014 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo);

Gelet op Uitvoeringsverordening (EU) nr. 809/2014 van de Commissie van 17 juli 2014 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het geïntegreerd beheers- en controlesysteem, plattelandsontwikkelingsmaatregelen en de randvoorwaarden;

Gelet op het Waals landbouwwetboek, artikelen D.4, D.242, D.243, D.245 en D.246;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 10 september 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 10/09/2015 pub. 26/10/2015 numac 2015204764 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende steun voor ontwikkeling en investering in de landbouwsector sluiten betreffende steun voor ontwikkeling en investering in de landbouwsector;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 15 maart 2018;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 22 maart 2018;

Gelet op het rapport van 22 maart 2018 opgesteld overeenkomstig artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 29 juni 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 29/06/2017 pub. 27/07/2017 numac 2017203969 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot inte type besluit van de waalse regering prom. 29/06/2017 pub. 27/07/2017 numac 2017203970 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van artikel 4, 2°, van het decreet van 3 maart 2016 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integ sluiten houdende uitvoering van artikel 3, 2°, van het besluit van 11 april 2014 tot uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het overleg tussen de Gewestregeringen en de federale overheid op 22 maart 2018;

Gelet op het advies 63.497/4 van de Raad van State, gegeven op 12 juni 2018, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1273;

Gelet op het advies van « Inter-Environnement Wallonie » betreffende het ontwerp-besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van 10 september 2015 betreffende steun voor ontwikkeling en investering in de landbouwsector, alsook diens ministerieel besluit, gegeven op 14 juni 2018;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In het besluit van de Waalse Regering van 10 september 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 10/09/2015 pub. 26/10/2015 numac 2015204764 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende steun voor ontwikkeling en investering in de landbouwsector sluiten betreffende steun voor ontwikkeling en investering in de landbouwsector, wordt het opschrift van hoofdstuk II vervangen als volgt : « Hoofdstuk II. - Gemeenschappelijke voorwaarden betreffende steun voor investering, verwerking en afzet voor de CVAV, vestiging en niet-agrarische diversificatie ».

Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de woorden « verwerking en afzet voor de CVAV » ingevoegd tussen het woord « investering » en het woord « vestiging ».

Art. 3.In artikel 13, eerste lid, 3°, van hetzelfde besluit worden de woorden « lager dan of gelijk aan één » opgeheven.

Art. 4.In artikel 17, § 1, van hetzelfde besluit, wordt het eerste lid, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 2 februari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 02/02/2017 pub. 20/03/2017 numac 2017201498 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van verschillende besluiten inzake landbouwsteun sluiten, vervangen als volgt: « De vestiging door overname is de aankoop door een jonge landbouwer van het geheel of van een gedeelte van een vooraf bestaand functioneel landbouwbedrijf door de oorspronkelijke activiteit ervan geheel of gedeeltelijk te handhaven. De jonge landbouwer die een bedrijf overneemt door de oude producties te bewaren, in voorkomend geval door er nieuwe producties aan toe te voegen, wordt geacht zich te vestigen door overname. Ze wordt bevestigd op grond van een geregistreerde overname-overeenkomst of een authentieke akte : 1° waarin de effectieve datum van vestiging door overname van de jonge landbouwer, alsook de modaliteiten en de inventaris van de overname vermeld worden;2° die door de verschillende partijen gedagtekend en ondertekend is uiterlijk op de datum van vestiging door overname.»

Art. 5.In artikel 19, § 1, tweede lid, van hetzelfde besluit wordt 1°/1 ingevoegd, luidend als volgt: 1°/1 hij vergaart uit de landbouwactiviteiten van zijn bedrijf een belastbaar jaarlijks totaal bruto-inkomen dat hoger is dan vijftig procent van zijn globaal jaarinkomen uit het geheel van zijn landbouw-, toeristische, pedagogische, ambachtelijke activiteiten, uitgeoefend op het betrokken bedrijf, of uit zijn bosbouwactiviteiten of activiteiten inzake onderhoud van de natuurlijke omgeving met het voordeel van overheidssteun; »

Art. 6.Artikel 20 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 2 februari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 02/02/2017 pub. 20/03/2017 numac 2017201498 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van verschillende besluiten inzake landbouwsteun sluiten, wordt vervangen door wat volgt: «

Art. 20.Wat betreft de fokkerijen betrokken bij het grondgebondenheidscijfer, zowel in geval van oprichting als van overname, houdt de aanvrager zich aan de grondgebondenheidscijfers, het jaar volgend op het jaar van de aanvraag en in de loop van de volgende jaren.

De niet-naleving van de voorwaarden van dit artikel wordt gestraft overeenkomstig hoofdstuk VIII. »

Art. 7.In artikel 28 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het eerste lid wordt door de woorden " indien hij geselecteerd wordt » aangevuld;2° in het tweede lid wordt het woord « goedkeuring » door het woord « advies " vervangen.

Art. 8.In hetzelfde besluit wordt het opschrift van hoofdstuk IV vervangen als volgt: « Hoofdstuk IV. Steun voor investering en steun voor verwerking en afzet voor de CVAV ».

Art. 9.In artikel 29 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden « De aanvraag van investeringssteun » vervangen door de woorden « De steunaanvraag voor investering of de steunaanvraag voor verwerking en afzet voor de CVAV »;2° het eerste lid wordt aangevuld met de volgende zin: « Een leefbaarheidsberekening wordt bij dit formulier gevoegd.»; 3° tussen de leden 1 en 2 wordt een lid ingevoegd, luidend als volgt: « De Minister bepaalt de modaliteiten van de leefbaarheidsberekening vermeld in het eerste lid.»

Art. 10.In artikel 31 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het eerste lid wordt aangevuld door de woorden « of de steunaanvraag voor verwerking en afzet voor de CVAV »;2° het tweede lid wordt aangevuld door de woorden « of de steunaanvraag voor verwerking en afzet voor de CVAV ».

Art. 11.In artikel 33, eerste lid, 5°, van hetzelfde besluit worden de woorden « een grondgebondenheidscijfer kleiner dan of gelijk aan één » vervangen door de woorden « de grondgebondenheidscijfers bedoeld in artikel 1, 25° ».

Art. 12.In artikel 36, § 1, lid 2, van hetzelfde besluit, zoals gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 2 februari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 02/02/2017 pub. 20/03/2017 numac 2017201498 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van verschillende besluiten inzake landbouwsteun sluiten, worden de woorden « als de meerderheid » vervangen door de woorden " als minstens de helft ».

Art. 13.In artikel 37, 2°, van hetzelfde besluit, zoals gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 2 februari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 02/02/2017 pub. 20/03/2017 numac 2017201498 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van verschillende besluiten inzake landbouwsteun sluiten, worden de woorden « van het type producent » ingevoegd tussen de woorden « bestaan uit partners » en de woorden « die hoogstens lid zijn ».

Art. 14.Artikel 38 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 2 februari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 02/02/2017 pub. 20/03/2017 numac 2017201498 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van verschillende besluiten inzake landbouwsteun sluiten, wordt opgeheven.

Art. 15.In artikel 39 van hetzelfde besluit worden de woorden « of een CVAV » opgeheven.

Art. 16.In artikel 40 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden « of de CVAV » worden opgeheven;2° de woorden « van de artikelen 36, 37 en 38 » vervangen door de woorden « van de artikelen 36 en 37 ».

Art. 17.In hoofdstuk IV van hetzelfde besluit wordt een afdeling 3/1 ingevoegd, bevattende de artikelen 40/1, 40/2 en 40/3, luidend als volgt : « Afdeling 3/1. Steun voor verwerking en afzet voor de CVAV

Art. 40/1.Om aanspraak te kunnen maken op de steun voor verwerking en afzet voor de CVAV, de aanvrager : 1° heeft een maatschappelijk doel dat hoofdzakelijk betrekking heeft op de landbouw, tuinbouw of veeteelt en dat bedoeld is om de behandeling, verwerking of afzet van landbouwproducten te verbeteren en te rationaliseren;2° bestaat uit partners van het type producent die niet bij een andere CVAV met hetzelfde maatschappelijk doel aangesloten zijn;3° bewijst dat de investering collectief wordt gebruikt door ten minste drie partners van het type producent van de CVAV;4° bewijst dat de investering hoofdzakelijk ten gunste van de partners van het type producent van de CVAV gebruikt wordt;5° bewijst dat het volume verwerkte of afgezette landbouwproducten hoofdzakelijk bij de bedrijven van de partners van de CVAV is geproduceerd;6° bewijst dat de inkomsten uit de leefbaarheidsberekening ten minste nul euro bedragen voor de CVAV. De steunaanvraag voor verwerking en afzet voor de CVAV heeft betrekking op een activiteit inzake de verwerking, verpakking en opslag van landbouwproducten.

Enkel roerende investeringen gebruikt in het Waalse Gewest en onroerende investeringen gelegen in het Waalse Gewest komen in aanmerking.

Art. 40/2.Overeenkomstig de voorwaarden van artikel 36, § 2, ondertekenen de natuurlijke personen die de meerderheid van de partners van het type producent vormen die in aanmerking komen voor een CVAV, alsmede de natuurlijke personen die de partners van het type producent vormen die de investering rechtvaardigen, de steunaanvraag voor een CVAV.

Art. 40/3.Als de ontstentenis van een partner van de CVAV de niet-naleving van artikelen 36 en 40/1 tot gevolg heeft, verwittigt de CVAV het betaalorgaan en beschikt ze vanaf de ontstentenis over zes maanden om een in aanmerking komende overnemer te vinden.

Indien aan het einde van die termijn nog steeds niet aan de in artikelen 36 en 40/1 bedoelde voorwaarden is voldaan, wordt de betaling van de steun opgeschort en de ontvangen steun teruggevorderd. ».

Art. 18.Artikel 41 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 41.De minister bepaalt de categorieën van subsidiabele of niet-subsidiabele investeringen voor een aanvrager natuurlijke of rechtspersoon, een CVGL en een CVAV, met inachtneming van het Waals programma voor plattelandsontwikkeling. ».

Art. 19.Artikel 43 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 43.§ 1. Het minimum- en maximumbedrag dat in aanmerking genomen wordt voor een investering wordt door de Minister bepaald met inachtneming van het Waals programma voor plattelandsontwikkeling. § 2. De Minister bepaalt de maximale subsidiabele kosten op basis van de soorten investeringen, deze kosten komen overeen met de maximale redelijke kosten van de investering.

Het gedeelte van de investeringskosten dat dit plafond overschrijdt, wordt bij de berekening van de steun niet in aanmerking genomen.

Wat het eerste lid betreft, zijn de maximale redelijke kosten de referentiekosten aan de hand waarvan het betaalorgaan de kosten van de in de steunaanvragen voorgestelde investeringen beoordeelt. Onder deze kosten wordt een voorgestelde investering in een steunaanvraagdossier verstaan. § 3. De Minister bepaalt de procedure voor de berekening van de maximale subsidiabele kosten voor de soorten investeringen die in paragraaf 2 niet bepaald zijn. ».

Art. 20.In hetzelfde besluit wordt het opschrift van afdeling 5 van hoofdstuk IV vervangen als volgt : « Afdeling 5. Omvang van de steun en selectiecriteria ».

Art. 21.In artikel 44 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, lid 1, wordt de zin « De quotering van de geselecteerde projecten bepaalt het investeringssteunpercentage » opgeheven;2° in paragraaf 1, lid 2, wordt het woord « goedkeuring » vervangen door het woord « advies »;3° in paragraaf 2 wordt tussen het eerste en het tweede lid een lid ingevoegd, luidend als volgt : « De Minister bepaalt het bedrag van de steun rekening houdend met een basistarief, vermeerderd met eventuele verhogingen bepaald in het Waalse programma voor plattelandsontwikkeling.»; 4° in paragraaf 2, in het vierde lid dat het vijfde lid wordt, worden de woorden « bedoeld in het tweede lid » vervangen door de woorden « bedoeld in het vierde lid »;5° paragraaf 3 wordt opgeheven.

Art. 22.In artikel 45 van hetzelfde besluit worden de woorden « , van de steun voor verwerking en afzet voor de CVAV » ingevoegd tussen de woorden « de investeringssteun » en de woorden « en van de steun voor niet-agrarische diversificatie ».

Art. 23.In artikel 49 worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het tweede lid, 1°, worden de woorden « het decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200989 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200988 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen sluiten betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen » vervangen door de woorden « het decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200989 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200988 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen sluiten betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen en het decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200989 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200988 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen sluiten betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen.»; 2° het tweede lid, 2°, wordt opgeheven;3° het wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt : « De in het eerste lid bedoelde regionale steun neemt de bepalingen in acht van de artikelen 3 tot en met 10, 12, 13 en 17 van Verordening (EU) nr.702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard. PB L.193 van 1 juli 2014, blz.1. ».

Art. 24.In artikel 51 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid wordt opgeheven;2° in het tweede lid worden de woorden « en het decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200989 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200988 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen sluiten betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen » ingevoegd tussen de woorden « kleine en middelgrote ondernemingen » en de woorden « en dat hij bij het Operationeel directoraat-generaal ».

Art. 25.In artikel 58 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 2 februari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 02/02/2017 pub. 20/03/2017 numac 2017201498 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van verschillende besluiten inzake landbouwsteun sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 wordt het eerste lid vervangen als volgt : « Het bedrijf dat de minimale quotering verkrijgt voor het geheel van de selectiecriteria, heeft recht op de bijkomende steun bedoeld in de artikelen 49 en 50, indien het geselecteerd wordt.»; 2° in paragraaf 1, lid 2, wordt het woord « goedkeuring » vervangen door het woord « advies »;3° in paragraaf 1, lid 3, wordt de zin « De quotering van de geselecteerde projecten bepaalt het investeringssteunpercentage » opgeheven;4° paragraaf 2 wordt opgeheven.

Art. 26.Artikel 59 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 59.Wat betreft de ondernemingen uit de sectoren in verband met landbouwproducten en uit de houtsector wordt de regionale bijdrage berekend in percentage van het bedrag van de investering zoals bepaald bij het decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200989 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200988 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen sluiten betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de kleine en middelgrote ondernemingen en het decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200989 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200988 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen sluiten betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen.

Die regionale bijdrage wordt verhoogd met een bijkomend bedrag gelijk aan twee derde van de regionale bijdrage berekend op basis van het bedrag van de subsidiabele investeringen bedoeld in artikel 58, § 3, als Europese cofinanciering. ».

Art. 27.In artikel 79 van hetzelfde besluit worden de woorden « ,overeenkomstig artikel 84, § 3 » toegevoegd na het woord « gestort ».

Art. 28.In artikel 80, lid 3 van hetzelfde besluit worden de woorden « ,overeenkomstig artikel 84, § 3 » toegevoegd na de woorden « gestorte steun in ».

Art. 29.In artikel 81, lid 2 van hetzelfde besluit worden de woorden « naar rato van het niet gerechtvaardigde gedeelte " vervangen door de woorden « overeenkomstig artikel 84, § 3, en onverminderd artikel 85 ".

Art. 30.Artikel 84 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 2 februari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 02/02/2017 pub. 20/03/2017 numac 2017201498 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van verschillende besluiten inzake landbouwsteun sluiten, wordt als volgt vervangen : «

Art. 84.§ 1. Krachtens dit besluit worden verminderingen en sancties toegepast op de bedoelde steun, overeenkomstig artikel 63 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 809/2014 van de Commissie van 17 juli 2014 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat het geïntegreerd beheers- en controlesysteem, de maatregelen voor plattelandsontwikkeling en de randvoorwaarden betreft. § 2. Wanneer niet is voldaan aan de toelaatbaarheidsvoorwaarden voor de in hoofdstukken III tot VI bedoelde steun, wordt de steun geweigerd of volledig terugbetaald overeenkomstig artikel 35, lid 1, van Verordening (EU) nr. 640/2014. § 3. Overeenkomstig artikel 35, paragrafen 2 en 3, van Verordening nr. 640/2014 wordt het bedrag van de verminderingen bij niet-naleving van de verbinteniscriteria bepaald op basis van de ernst, de omvang, de duur en de herhaling van de vastgestelde inbreuk.

Wat de investeringssteun, de steun voor verwerking en afzet voor de CVAV en de steun voor investering in niet-agrarische diversificatie betreft, wordt het bedrag van de verminderingen bij tijdelijke niet-naleving van de in artikel 13 bedoelde verbinteniscriteria op basis van de duur van de vastgestelde inbreuk bepaald. Per aangesneden jaarlijkse tranche van niet-naleving bedraagt de verminderingspercentage een zevende van het totaal van de betrokken steun.

In afwijking van lid 2, in geval van niet-naleving van het grondgebondenheidscijfer, overeenkomstig hoofdstuk VI van het besluit van de Waalse regering van 27 augustus 2015 tot vastlegging van de regels betreffende de randvoorwaarden inzake landbouw, tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 13 juni 2014 tot vaststelling van de eisen en normen van de randvoorwaarden inzake landbouw en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015 tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers, wanneer een sanctie : 1° van 1 procent toegepast wordt, wordt één veertiende van de steun teruggevorderd;2° van minstens 3 procent toegepast wordt, wordt er tot een terugvordering overeenkomstig lid 2 overgegaan. Het bedrag gelijk aan de evenredige vermindering bepaald overeenkomstig lid 2 wordt verdubbeld indien verschillende gevallen van niet-naleving van de verbinteniscriteria voor eenzelfde jaar vastgesteld worden. § 4. Wat de vestigingssteun betreft, per aangesneden jaarlijkse tranche van niet-naleving van artikelen 13, 20 en 78, wordt de regeling van de verlaging van de steun ingedeeld in drie niveaus die vastgelegd zijn als volgt : 1° niveau 1 : een zesde van het totaal van de betrokken steun bij niet-naleving van een criterium;2° niveau 2 : een kwart van het totaal van de betrokken steun bij niet-naleving van twee criteria;3° niveau 3 : een derde van de betrokken steun bij niet-naleving van minstens drie criteria. § 5. De Minister kan een verlagingsrooster opmaken op grond van de tekortkomingen. ».

Art. 31.Artikel 85 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 85.§ 1. De begunstigde van de steun stelt het betaalorgaan op de hoogte van elke wijziging in de gegevens verstrekt in het kader van zijn steunaanvraagdossier voordat het betaalorgaan een controle uitvoert en uiterlijk twaalf maanden nadat de wijziging zich voorgedaan heeft. § 2. Indien de administratie niet op de hoogte van de nieuwe gegevens is en de begunstigde overeenkomstig paragraaf 1 het betaalorgaan niet geïnformeerd heeft, wordt een boete van vijfentwintig procent van de evenredige vermindering bedoeld in artikel 84, § 3, lid 2, en § 4 toegepast, zonder dat het bedrag van de totale boete hoger mag zijn dan het bedrag van de steun.

Bij de bepaling van de in lid 1 bedoelde boete wordt de verdubbeling van het bedrag van de vermindering toegepast in artikel 84, § 3, lid 4, niet in aanmerking genomen. ».

Art. 32.In artikel 92 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 2 februari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 02/02/2017 pub. 20/03/2017 numac 2017201498 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van verschillende besluiten inzake landbouwsteun sluiten, wordt het eerste lid als volgt vervangen : « De in artikel 91, lid 1, 1° en 2° bedoelde gevallen van overmacht zijn slechts van toepassing om de verworven steun te behouden. Een bloedverwant of aanverwant maximaal in de tweede graad van een begunstigde mag echter op die gevallen een beroep doen om af te wijken van enkel de vereisten van artikel 19, § 2, lid 1, 2° en 3°, om voor de vestigingssteun in aanmerking te komen. ».

Art. 33.In artikel 100 van het besluit van de Waalse Regering van 10 september 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 10/09/2015 pub. 26/10/2015 numac 2015204764 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende steun voor ontwikkeling en investering in de landbouwsector sluiten betreffende steun voor ontwikkeling en investering in de landbouwsector wordt tussen het eerste en het tweede lid een lid ingevoegd, luidend als volgt : « Landbouwers die een steunaanvraag zoals bedoeld in het eerste lid hebben ingediend, mogen evenwel een beheersboekhouding voeren die in overeenstemming met artikel 14 van dit besluit is. ».

Art. 34.Dit besluit treedt in werking de dag na zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Art. 35.De Minister van Landbouw is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 19 juli 2018.

Voor de Regering: De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Landbouw, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme, Erfgoed en afgevaardigd bij de Grote Regio, R. COLLIN


begin


Publicatie : 2018-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^