Besluit Van De Waalse Regering van 19 juli 2018
gepubliceerd op 12 oktober 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt, het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplic

bron
waalse overheidsdienst
numac
2018205218
pub.
12/10/2018
prom.
19/07/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018205218

WAALSE OVERHEIDSDIENST


19 JULI 2018. - Besluit van de Waalse tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt, het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de gasmarkt en het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2003 betreffende de plaatselijke commissie inzake bericht van onderbreking


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, de artikelen 33 tot 34bis, gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2008 en bij het decreet van 11 april 2014;

Gelet op het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt, de artikelen 31bis tot 33bis, gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2008 en bij het decreet van 21 mei 2015;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2003 betreffende de plaatselijke commissie inzake bericht van onderbreking;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de gasmarkt;

Gelet op het ministerieel besluit van 3 maart 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/03/2008 pub. 18/03/2008 numac 2008200848 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot bepaling van de procedures voor de plaatsing van een budgetmeter voor gas en activering van de voorafbetalingsfunctie type ministerieel besluit prom. 03/03/2008 pub. 18/03/2008 numac 2008200849 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot bepaling van de procedures tot plaatsing van een budgetmeter voor elektriciteit en activering van de voorafbetalingsfunctie en tot intrekking van het besluit van 23 juni 2006 sluiten tot bepaling van de procedures tot plaatsing van een budgetmeter (elektriciteit) en tot activering van de voorafbetalingsfunctie en tot opheffing van het besluit van 23 juni 2006;

Gelet op het ministerieel besluit van 3 maart 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/03/2008 pub. 18/03/2008 numac 2008200848 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot bepaling van de procedures voor de plaatsing van een budgetmeter voor gas en activering van de voorafbetalingsfunctie type ministerieel besluit prom. 03/03/2008 pub. 18/03/2008 numac 2008200849 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot bepaling van de procedures tot plaatsing van een budgetmeter voor elektriciteit en activering van de voorafbetalingsfunctie en tot intrekking van het besluit van 23 juni 2006 sluiten tot bepaling van de procedures tot plaatsing van een budgetmeter (gas) en tot activering van de voorafbetalingsfunctie;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 6 april 2016;

Gelet op het advies nr. CD-16f16-CWaPE-1593 van de "Commission wallonne pour l'Energie" (Waalse Energiecommissie), uitgebracht op 24 juni 2016;

Gelet op het advies van de "Union des Villes, communes et Provinces de la Région wallonne" (Vereniging van de steden, gemeenten en provincies van het Waalse Gewest), gegeven op 13 juni 2016;

Gelet op het advies van de « Conseil économique et social de Wallonie » (Sociaal-economische raad van Wallonië) van 20 juni 2016;

Gelet op het rapport opgemaakt overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het advies nr. 62.937/4 van de Raad van State, gegeven op 5 maart 2018, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Energie;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Wijziging in het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt

Artikel 1.In artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 31 augustus 2006 en bij het besluit van de Waalse Regering van 24 september 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) punt 6° wordt opgeheven;b) in punt 10° worden de woorden "(EEG) nr.3037/90 van de Raad van 9 oktober 1990 betreffende de statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschappen" vervangen door de woorden "(EG) nr. 1893/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 tot vaststelling van de statistische classificatie van economische activiteiten NACE Rev. 2 en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3037/90 van de Raad en enkele EG-verordeningen op specifieke statistische gebieden. ».

Art. 2.In artikel 3, tweede lid, 4°, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Waalse Regering van 28 februari 2008, worden de woorden "aanbevolen door de leverancier en gevalideerd door de CWaPE, of, bij ontstentenis daarvan, het formulier opgesteld door de CWaPE" vervangen door de woorden "opgesteld door de CWaPE na raadpleging van de andere regionale regulatoren".

Art. 3.In artikel 4, § 1, van hetzelfde besluit, voor het laatst gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 24 september 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt ), worden de woorden "aanbevolen door de leverancier en gevalideerd door de CWaPE, of, bij ontstentenis daarvan, van dat opgesteld door de CWaPE" vervangen door de woorden "opgesteld door de CWaPE na raadpleging van de andere regionale regulatoren";2° in punt o), worden de woorden "over de rechten van de consumenten" ingevoegd tussen het woord "advies" en de woorden "kunnen inwinnen"; 3° het artikel wordt aangevuld met een punt p), luidend als volgt: "p) de vermelding van de mogelijkheid om de regularisatiefactuur uit te sluiten van de domiciliëring.". 4° de paragraaf wordt aangevuld met een punt q), luidend als volgt: "q) de vermelding dat het contract door nietigheid is aangetast indien hij is gesloten tijdens de in afdeling 3 van hoofdstuk IV, bedoelde procedure die door een andere leverancier is ingeleid.".

Art. 4.In artikel 6 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 6 december 2006 en bij het besluit van de Waalse Regering van 28 februari 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, worden de woorden "onverminderd de bepalingen van artikel 28" opgeheven;2° in het derde lid, worden de woorden "Het bestaan" vervangen door de woorden "Het feit om een beschermde afnemer te zijn of geweest te zijn, het bestaan" en de woorden "van een dergelijk statuut of" worden ingevoegd tussen de woorden "als er geen sprake is" en de woorden "van een budgetmeter"; 3° het artikel wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt: "De bepaling bedoeld in het eerste lid doet geen afbreuk aan het recht van de leverancier om van een afnemer die een eerdere schuld bij dezelfde leverancier heeft, de afbetaling van die schuld te vragen alvorens in te stemmen met het sluiten van een nieuw contract.".

Art. 5.In artikel 6bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 28 februari 2008, worden de woorden "tot dertig kalenderdagen" vervangen door de woorden "voor een termijn, bepaald door de Minister, begrepen tussen dertig en honderdtwintig dagen".

Art. 6.In artikel 7, van hetzelfde besluit, voor het laatst gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 24 september 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, 4°, worden de woorden "met vermelding of het al dan niet is geraamd," ingevoegd tussen de woorden "het aantal kWu dat gedurende bedoelde periode wordt verbruikt," en de woorden "per product";2° in paragraaf 1, 9°, worden de woorden "op basis van de gemiddelde prijs van de groene certificaten van de vorige vier kwartalen zoals bekendgemaakt door de CWaPE, vermenigvuldigd met de geleverde hoeveelheid elektriciteit" opgeheven;3° in paragraaf 1, 16°, worden de woorden "aanbevolen door de leverancier en gevalideerd door de CWaPE, of, bij ontstentenis daarvan, van dat opgesteld door de CWaPE" vervangen door de woorden "opgesteld door de CWaPE na raadpleging van de regionale regulatoren";4° in paragraaf 1, 17°, worden de woorden "over de rechten van de consumenten" ingevoegd tussen het woord "informatie" en de woorden "kan worden verkregen"; 5° paragraaf 1 wordt aangevuld met een punt 18°, luidend als volgt : "18° in voorkomend geval, de vermelding dat de facturering gebaseerd is op het sociaal tarief."; 6° in paragraaf 2, 8°, worden de woorden "aanbevolen door de leverancier en gevalideerd door de CWaPE, of, bij ontstentenis daarvan, van dat opgesteld door de CWaPE" vervangen door de woorden "opgesteld door de CWaPE na raadpleging van de regionale regulatoren";7° in paragraaf 2, 9°, worden de woorden "over de rechten van de consumenten" ingevoegd tussen het woord "informatie" en de woorden "kan worden verkregen"; 8° paragraaf 2 wordt aangevuld met een punt 10°, luidend als volgt : "10° in voorkomend geval, de vermelding dat de facturering gebaseerd is op het sociaal tarief."; 9° in paragraaf 3, wordt het eerste lid aangevuld met de woorden "Wanneer de budgetmeter actief is, worden de datum van de ladingen en de opgeladen bedragen bij de regularisatiefactuur gevoegd.".

Art. 7.In artikel 16 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 28 februari 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 3, wordt aangevuld met de woorden "behalve in de gevallen vermeld in artikel 34, § 2°";2° paragraaf 4 wordt opgeheven.

Art. 8.In artikel 17, paragraaf 1, eerste lid, van hetzelfde besluit, worden de woorden "of tijdens de uurperiodes die een gelijkwaardige, door de CWaPE geraamde, erkende dienst aanbieden" worden ingevoegd tussen de woorden "tijdens de werkuren" en de woorden ", het heropladen van de budgetmeter".

Art. 9.In artikel 24bis, eerste lid van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 20 december 2007, worden de woorden "met inachtneming van de tariefmethodologie" ingevoegd tussen de woorden "op datzelfde net" en de woorden ", vervangt de distributienetbeheerder".

Art. 10.In artikel 26 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Waalse Regering van 6 december 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, worden de woorden " § 1." ingevoegd vóór het woord "Overeenkomstig", de woorden "artikel 9" worden vervangen door de woorden "artikel 33bis" en de woorden " mag de distributienetbeheerder elektriciteit tegen het sociaal tarief leveren aan de beschermde afnemer" worden vervangen door de woorden "levert de distributienetbeheerder elektriciteit tegen het sociaal tarief aan de beschermde afnemer"; 2° in het tweede lid worden de woorden "Daartoe" vervangen door de woorden "In voorkomend geval"; 3° in het derde lid, wordt het teken ": " vervangen door het teken "." en de punten 1° en 2° worden opgeheven; 4° er wordt een paragraaf 3 ingevoegd, luidend als volgt: " § 3.Voor de beschermde afnemers bedoeld in artikel 33, § 1, 2°, en § 2, van het decreet en behalve als de afnemer vraagt om tegen de handelsprijs te worden bevoorraad door een leverancier van zijn keuze, brengt de leverancier de distributienetbeheerder die de afnemer als sociale leverancier overneemt, onmiddellijk op de hoogte binnen een termijn van maximaal 30 dagen na het verzoek ingediend door de commerciële leverancier en die deze afnemer in kennis stelt van deze overname en van de gevolgen daarvan, met name wat betreft de gewaarborgde minimale levering.".

Art. 11.In artikel 27 van hetzelfde besluit wordt een nieuw paragraaf 2bis ingevoegd, luidend als volgt: " § 2bis. Wanneer een beschermde afnemer, bedoeld in artikel 33, § 1, 2°, van het decreet, telefonisch contact opneemt met de leverancier, nodigt deze laatste de afnemer uit om contact op te nemen met zijn distributienetbeheerder. Wanneer de beschermde afnemer een schriftelijk verzoek tot de leverancier richt, deelt de leverancier de afnemer schriftelijk mee dat hij, gelet op zijn statuut van beschermde afnemer bedoeld in artikel 33, § 1, 2° van het decreet, en de bepalingen voorzien in de decreten, zijn verzoek aan zijn distributienetbeheerder heeft overgemaakt. De leverancier deelt de contactgegevens van de distributienetbeheerder aan de afnemer mee.".

Art. 12.Artikel 28 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 13.In artikel 29, § 1, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in het eerste lid worden de woorden : "die niet lager mag zijn dan vijftien dagen te rekenen van de datum van uitgifte van de factuur" toegevoegd tussen de woorden: "de voorgeschreven termijn" en de woorden: ", stuurt de leverancier een herinneringsbrief";b) in het eerste lid, wordt punt 1° aangevuld met de woorden "waarbij rekening wordt gehouden met de financiële toestand van de afnemer, het bedrag van de aan te zuiveren schuld en de betrokken periode";c) in het eerste lid, wordt punt 2° aangevuld met de woorden "met name met het oog op het afsluiten van een redelijk betalingsplan";d) het wordt aangevuld met een paragraaf 3, luidend als volgt: " § 3.De in § 1 bedoelde termijnen beletten een leverancier niet om nieuwe facturen die op het ogenblik van de ingebrekestelling nog niet vervallen waren, onmiddellijk opeisbaar te maken. De bedragen van deze nieuwe facturen worden opgenomen in de in deze afdeling bedoelde procedure.

Indien de algemene voorwaarden van de leverancier in een dergelijke regel voorzien, zal de aanmaningsbrief dit uitdrukkelijk vermelden.

Deze regel is niet van toepassing indien een betalingsplan door de afnemer wordt afgesloten en nageleefd. ".

Art. 14.In artikel 30 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 28 februari 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in het eerste lid, wordt in punt 4°, de zin "om een afbetalingsplan overeen te komen" vervangen door de zin "om een redelijk afbetalingsplan overeen te komen;b) in het tweede lid, worden de woorden "de leverancier" vervangen door de woorden "De leverancier", het woord "aangetekende" wordt geschrapt en worden de woorden "indien het bedrag van de schuld hoger is dan 100 EUR, alle taksen inbegrepen, voor de elektriciteitsfactuur, of 200 EUR voor de gecombineerde factuur voor elektriciteit en gas in het geval van een gecombineerde factuur en de afnemer niet reageert op de uitnodiging van de leverancier om contact met hem op te nemen om een redelijk betalingsplan af te sluiten of het redelijke betalingsplan dat met de leverancier is afgesloten, niet naleeft" toegevoegd aan het einde van het lid;c) het artikel wordt aangevuld met een derde lid, luidend als volgt: "De aanmaningsbrief bevat de gevorderde bedragen en de betrokken facturen.Hij informeert de afnemer over zijn recht om over een redelijk betalingsplan te onderhandelen en zich te laten bijstaan door het OCMW of de dienst voor schuldbemiddeling. In de brief wordt vermeld dat indien de afnemer niet reageert op de uitnodiging van de leverancier om een redelijk betalingsplan af te sluiten, indien het met de leverancier gesloten redelijke betalingsplan niet wordt nageleefd of indien een nieuwe vervallen factuur niet wordt betaald, de procedure bedoeld in de artikelen 29 tot 33 wordt voortgezet of hervat in de huidige vorm."; d) het artikel wordt aangevuld met een vierde lid, luidend als volgt: "In geval van het afsluiten van een redelijk betalingsplan tussen een afnemer en zijn leverancier wordt de wanbetalingsprocedure opgeschort.".

Art. 15.In hetzelfde besluit wordt een artikel 30bis ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 30bis.Een betalingsplan dat rekening houdt met de belangen en situaties van beide partijen en de afnemer in staat stelt zijn schuld volledig te betalen, is redelijk, d.w.z. het houdt rekening met objectieve elementen zoals: het profiel van de cliënt, het bedrag van zijn schuld, de historiek van zijn cliëntenrekening. Indien de afnemer geniet van de tussenkomst van de erkende schuldbemiddelaar of het OCMW, kan de erkende schuldbemiddelaar of het OCMW in het kader van zijn opdracht van eerbied van de menselijke waardigheid, om een aanpassing van het aanvankelijk door de leverancier voorgestelde betalingsplan verzoeken.

Op verzoek van de erkende schuldbemiddelaar of het OCMW, wordt de procedure voor de aanvraag van de plaatsing van een budgetmeter opgeschort voor de duur van de socio-budgettaire analyse en de onderhandelingen over een redelijk betalingsplan met de leverancier, die niet meer dan dertig dagen mag bedragen, door het OCMW of door de erkende schuldbemiddelaar.

Elk akkoord of wijziging van het onderling overeengekomen betalingsplan wordt door de leverancier aan de afnemer meegedeeld.".

Art. 16.In hetzelfde besluit wordt een artikel 30ter ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 30ter.Het bedrag van de schuld die de leverancier van de afnemer vordert volgens de procedure die van toepassing is op de residentiële afnemer in geval van niet-betaling of in het kader van de plaatsing van de budgetmeter mag niet hoger zijn dan de som van de volgende componenten: 1° het verschuldigd blijvende saldo op de vervallen facturen;2° het mogelijke bedrag van de contractuele rente, begrensd tot de wettelijke rentevoet;3° de eventuele vorderingskosten voor onbetaalde facturen bedragen maximaal 7,5 euro voor een herinneringsbrief en 15 euro voor een aanmaningsbrief.De totale kosten voor het verzenden van herinneringsbrieven en aanmaningen of wanbetaling mogen niet meer bedragen dan 55 euro per jaar en per energie.

In ieder geval kunnen geen kosten worden gevorderd voor een redelijk betalingsplan dat in het kader van de procedure bedoeld in de artikelen 29 tot 33 van dit besluit is afgesloten.".

Art. 17.In hetzelfde besluit wordt een artikel 30quater ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 30quater.De overdracht door een leverancier van een schuldvordering of de invordering door een derde van dergelijke schuldvorderingen ontslaat de leverancier niet van zijn verplichtingen jegens zijn afnemer.".

Art. 18.In artikel 31 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 6 december 2006 en bij het besluit van de Waalse Regering van 28 februari 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1er, wordt het woord "Als" vervangen door de woorden " Voor een schuld van minstens 100 euro en als", de woorden "of dat hij een redelijk betalingsplan of de betaling van een nieuwe vervaldatum niet in acht heeft genomen" worden ingevoegd tussen de woorden "wanbetaler verklaard wordt" en de woorden ", richt de leverancier", en de woorden "Als het gaat om een beschermde afnemer, voegt de leverancier de in artikel 27 bedoelde documenten bij" worden vervangen door de woorden "Dit verzoek is afhankelijk van de uitnodiging van de leverancier aan zijn afnemer om contact met hem op te nemen om een redelijk betalingsplan af te sluiten met de afnemer en, in voorkomend geval, het OCMW of de erkende dienst voor schuldbemiddeling.Wanneer die afnemer een beschermde afnemer is, verstrekt de leverancier de distributienetbeheerder de elementen waarbij het statuut van afnemer wordt bewezen. In dat geval wordt de afnemer overgedragen en bevoorraad door de distributienetbeheerder, die de afnemer in kennis stelt van die overdracht en de gevolgen daarvan, met name wat betreft de gewaarborgde minimale levering. De minister van Energie bepaalt de procedure voor de overdracht van de in wanbetaling verklaarde beschermde afnemer naar zijn netbeheerder en de daaruit voortvloeiende verplichtingen. 2° in paragraaf 4 wordt tussen het tweede en het derde lid, een lid ingevoegd, luidend als volgt: "De klant kan zijn onvermogen om aanwezig te zijn bij het plaatsen van de budgetmeter rechtvaardigen.Hij verstrekt een schriftelijk bewijs hiervan aan de distributienetbeheerder, die de datum van plaatsing van de meter uitstelt. De afnemer neemt contact op met zijn distributienetbeheerder om binnen vijf werkdagen na de oorspronkelijk voorgestelde datum een nieuwe datum voor het bezoek vast te stellen. 3° in paragraaf 4, vierde lid, worden de woorden "hetzij een nieuwe afspraak maken voor de plaatsing van de budgetmeter, hetzij" ingevoegd tussen de woorden "moet" en de woorden "de levering hervatten"; 4° in paragraaf 5, worden de woorden"De overschrijding van die termijn leidt, meer bepaald, tot de opschorting van het leveringscontract en tot de tijdelijke vervanging tijdens die opschorting van de leverancier door de netbeheerder" worden vervangen door de woorden "Op voorstel van de CWaPE, bepaalt de minister het forfaitaire bedrag en de modaliteiten voor de schadeloosstelling van de distributienetbeheerder aan de leverancier bij overschrijding van de plaatsingstermijn bedoeld in het eerste lid.".

Art. 19.In artikel 34 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 2 wordt vervangen als volgt: " § 2.De installatie of reactivering van de budgetmeter bij de afnemer thuis is gratis voor elke aanvraag ingediend na de inwerkingtreding van dit besluit en in de volgende gevallen: 1° voor de beschermde afnemer;2° voor de onbeschermde klant die in wanbetaling werd verklaard door zijn leverancier;3° wanneer de aanvraag om plaatsing of activering door het OCMW wordt ondersteund; 4° tijdens een verhuizing, wanneer de afnemer een actieve budgetmeter bij zijn vorige woning had."; 2° paragraaf 3 wordt opgeheven.

Art. 20.Artikel 35 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een tweede lid, luidend als volgt : "Wanneer een afnemer over een geactiveerde budgetmeter beschikt, mag de leverancier hem geen voorschotfacturen sturen.".

Art. 21.Artikel 36 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: "Het desactiveren van de budgetmeter wordt door de leverancier aan de distributienetbeheerder alleen gevraagd op verzoek van de afnemer en op voorwaarde dat deze geen schulden heeft met betrekking tot zijn elektriciteitsverbruik bij zijn huidige leverancier. Het desactiveren van de meter is gratis voor de afnemer."

Art. 22.In artikel 37 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 28 februari 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het getal "31" wordt vervangen door het getal "29";2° de woorden "kan elk ogenblik opgeschort worden" worden vervangen door de woorden "wordt elk ogenblik opgeschort";3° de woorden "of een overeenstemming tussen de partijen over een redelijk betalingsplan" worden ingevoegd tussen de woorden "de betaling van de schuld" en de woorden ".De niet inachtneming"; 4° het woord "aangetekend" wordt opgeheven.

Art. 23.In het opschrift van afdeling 3bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 28 februari 2008, wordt het woord "niet beschermde" opgeheven.

Art. 24.In artikel 37bis van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 28 februari 2008 en bij het besluit van de Waalse Regering van 24 september 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "niet beschermde" opgeheven.2° in het derde lid, worden de woorden "niet beschermde" en de woorden "en die niet kunnen worden beschouwd als beschermde residentiële afnemers die over een laag inkomen beschikken of zich in een onzekere situatie bevinden in de betekenis van artikel 20, § 2, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt" opgeheven;3° in het vierde lid, worden de woorden "Vijftien dagen" vervangen door de woorden "Minstens een maand" en de woorden "binnen de zestig werkdagen volgend op het einde" worden vervangen door de woorden "aan het einde".

Art. 25.Hoofdstuk 4 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een afdeling 3ter, die artikel 37ter inhoudt, luidend als volgt: "Afdeling 3ter. Betwisting van de activering of plaatsing van een budgetmeter

Art. 37ter.Binnen tien dagen na de in artikel 30 bedoelde ingebrekestelling kan de afnemer de procedure voor het plaatsen of activeren van de budgetmeter betwisten en zich richten tot de Gewestelijke Bemiddelingsdienst inzake energie.

De aanvraag wordt ingediend en behandeld overeenkomstig de bepalingen van het besluit van de Waalse Regering van 8 januari 2009 betreffende de gewestelijke bemiddelingsdienst van de Waalse Energiecommissie.

De Gewestelijke Bemiddelingsdienst inzake energie kan de procedure voor de plaatsing van de budgetmeter opschorten om, desgevallend, in overleg met de distributienetbeheerder en het OCMW een analyse mogelijk te maken.

Art. 26.Artikel 38 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: "

Art. 38.§ 1. De levering van de beschermde afnemer met een budgetmeter wordt gewaarborgd door de distributienetbeheerder van de afnemer.

Indien de vermogensbegrenzende functie van de budgetmeter op verzoek van het OCMW wordt geactiveerd, deelt de distributienetbeheerder de afnemer uitdrukkelijk mee dat deze gewaarborgde minimale levering voor zijn rekening blijft en aan hem wordt gefactureerd. De beschermde afnemer die zijn budgetmeter niet bevorraad, geniet dan van de gewaarborgde minimale levering waarvan het vermogen is vastgesteld op tien ampère Dit gebeurt gedurende zes maanden vanaf de datum van inbedrijfstelling van de vermogensbegrenzer. § 2. Nadat de distributienetbeheerder heeft vastgesteld dat er geen bedragen van meer dan 10 EUR worden opgeladen na een periode van drie opeenvolgende maanden van een beschermde afnemer met een budgetmeter waarvan de begrenzende functie is geactiveerd, stelt de distributienetbeheerder een factuur op betreffende de gewaarborgde minimale levering van de betrokken afnemer. De drempel van het minimale bedrag van de heroplading kan door de CWaPE in overeenstemming met de OCMW's en de distributienetbeheerders worden herzien, in voorkomend geval.

Om deze factuur op te stellen, indien de distributienetbeheerder niet over de indexcijfers van de afnemer beschikt, stuurt hij de afnemer een brief met het verzoek om binnen de 15 dagen zijn indexcijfers te verstrekken of om zijn voorafbetalingskaart in zijn meter en vervolgens in een oplaadpunt te plaatsen. De netbeheerder benadrukt ook dat zijn verzoek tot doel heeft om de factuur van zijn verbruik onder vermogensbegrenzer vast te stellen.

Na afloop van die termijn publiceert en verzendt de distributienetbeheerder de factuur van de afnemer betreffende zijn verbruik onder begrenzer. Indien de distributienetbeheerder geen informatie over zijn reëel verbruik heeft kunnen verkrijgen, wordt de factuur gebaseerd op een raming van het verbruik van de afnemer. Bij deze raming van het verbruik en a fortiori van de schuld onder gewaarborgde minimale levering wordt rekening gehouden met de informatie die bij het laatste opladen van de kaart van de budgetmeter werd teruggevonden, maar ook met het historische profiel van de afnemer. Op deze factuur moet, naast de vermeldingen bedoeld in artikel 7, worden vermeld dat het gaat om een verbruiksfactuur met een vermogensbegrenzer. § 3. Indien de afnemer op de vervaldatum zijn factuur niet heeft betaald of geen overeenstemming heeft bereikt over de betaling van achterstallige betalingen in verband met de minimumlevering, stuurt de netbeheerder hem een herinneringsbrief. Deze herinneringsbrief bevat ten minste de vermeldingen bedoeld in artikel 29, § 1, lid, 1°, 2°, en 4.

Indien de afnemer op de vervaldag van de herinneringsbrief geen overeenstemming heeft bereikt over de betaling, stuurt de netbeheerder de afnemer een aanmaning. Deze brief stelt hem in kennis van de latere procedure en met name van het feit dat, indien binnen 15 dagen na verzending van de aanmaning geen oplossing wordt voorgesteld, hij geacht wordt herhaaldelijk in staat van wanbetaling te verkeren en dat de zaak bij de plaatselijke commissie voor energie aanhangig wordt gemaakt, met name om te beslissen of hij al dan niet van de gewaarborgde minimale levering zal blijven genieten.

De netbeheerder maakt aan het OCMW van de afnemer een kopie van de brief bedoeld in het vorig lid over.".

Art. 27.Artikel 39 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 6 december 2006, wordt vervangen als volgt: "

Art. 39.Wanneer de beschermde afnemer de zaak niet binnen 15 dagen na verzending van de aanmaning heeft opgelost of de overeenkomst inzake de betaling van de achterstallige betalingen in verband met de gewaarborgde minimumlevering niet is nagekomen, beschouwt de distributienetbeheerder de afnemer als herhaaldelijk in staat van wanbetaling te verkeren en maakt hij de zaak bij de commissie aanhangig.

Het OCMW van de afnemer kan te allen tijde verzoeken om de vermogensbegrenzer van de afnemer uit te schakelen.

De beschermde afnemer kan zijn distributienetbeheerder verzoeken de vermogensbegrenzer uit te schakelen zodra hij de achterstallige betalingen met betrekking tot de gewaarborgde minimumlevering heeft betaald.

De procedure bedoeld in de artikelen 38 en 39 wordt onderbroken zodra de afnemer de factuur of facturen met betrekking tot de gewaarborgde minimumlevering betaalt.".

Art. 28.In hoofdstuk IV, afdeling 4 van hetzelfde besluit, wordt onderafdeling 2 die artikel 40 inhoudt, opgeheven.

Art. 29.In hoofdstuk IV, afdeling 4 van hetzelfde besluit, wordt onderafdeling 3 die artikel 41 inhoudt, opgeheven.

Art. 30.In hoofdstuk V, artikel 43, in paragraaf 3, wordt een punt 6° toegevoegd, luidend als volgt "elk ander geaggregeerd gegeven dat door de CWaPE is bepaald.".

Art. 31.De artikelen 45 tot 47 van hetzelfde besluit, ingevoegd en gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 31 augustus 2006, worden opgeheven.

Art. 32.In de titel van hoofdstuk VI van hetzelfde besluit, worden de woorden "Overgangs- en" opgeheven. HOOFDSTUK II. - Wijziging in het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de gasmarkt

Art. 33.In artikel 2, 8°, van het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de gasmarkt, worden de woorden "(EEG) nr. 3037/90 van de Raad van 9 oktober 1990 betreffende de statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschappen" vervangen door de woorden "(EG) nr. 1893/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 tot vaststelling van de statistische classificatie van economische activiteiten NACE Rev. 2 en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3037/90 van de Raad en enkele EG-verordeningen op specifieke statistische gebieden.".

Art. 34.In artikel 3, tweede lid, 4°, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Waalse Regering van 28 februari 2808, worden de woorden "aanbevolen door de leverancier en gevalideerd door de CWaPE, of, bij ontstentenis daarvan, het formulier opgesteld door de CWaPE" vervangen door de woorden "opgesteld door de CWaPE na raadpleging van de regionale regulatoren".

Art. 35.In artikel 4, § 1, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Waalse Regering van 24 september 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in punt m), worden de woorden "aanbevolen door de leverancier en gevalideerd door de CWaPE, of, bij ontstentenis daarvan, van dat opgesteld door de CWaPE" worden vervangen door de woorden "opgesteld door de CWaPE na raadpleging van de regionale regulatoren";b) in punt o), worden de woorden "over de rechten van de consumenten" ingevoegd tussen het woord "advies" en de woorden "kunnen inwinnen"; c) de paragraaf wordt aangevuld met een punt p), luidend als volgt: "p) de vermelding van de mogelijkheid om de regularisatiefactuur uit te sluiten van de domiciliëring." wordt ingevoegd na punt o)."; d) de paragraaf wordt aangevuld met een punt q), luidend als volgt: "q) de vermelding dat het contract door nietigheid is aangetast indien hij is gesloten tijdens de in afdeling 3 bedoelde procedure die door een andere leverancier is ingeleid.".

Art. 36.In artikel 6, derde lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 6 december 2006, worden de woorden "Het bestaan" vervangen door de woorden "Het feit om een beschermde afnemer te zijn of geweest te zijn, het bestaan" en de woorden "van een dergelijk statuut of" worden ingevoegd tussen de woorden "als er geen sprake is" en de woorden "van een budgetmeter".

Het artikel wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt: "De bepaling bedoeld in het eerste lid doet geen afbreuk aan het recht van de leverancier om van een afnemer die een eerdere schuld bij dezelfde leverancier heeft, de afbetaling van die schuld te vragen alvorens in te stemmen met het sluiten van een nieuw contract. ".

Art. 37.In artikel 6bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 28 februari 2008, worden de woorden "tot dertig kalenderdagen" vervangen door de woorden "voor een termijn, bepaald door de Minister, begrepen tussen dertig en honderdtwintig dagen".

Art. 38.In artikel 7 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 28 februari 2008 en bij het besluit van de Waalse Regering van 24 september 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in paragraaf 1, wordt punt 4° aangevuld met de woorden "met vermelding of het al dan niet is geraamd";b) in paragraaf 1, 14°, worden de woorden "aanbevolen door de leverancier en gevalideerd door de CWaPE, of, bij ontstentenis daarvan, van dat opgesteld door de CWaPE" vervangen door de woorden "opgesteld door de CWaPE na raadpleging van de regionale regulatoren";c) in paragraaf 1, 15°, worden de woorden "over de rechten van de consumenten" ingevoegd tussen het woord "informatie" en de woorden "kan worden verkregen"; d) paragraaf 1er wordt aangevuld met een punt 16°, luidend als volgt: "16° in voorkomend geval, de vermelding dat de facturering gebaseerd is op het sociaal tarief." e) in paragraaf 2, 8°, worden de woorden "aanbevolen door de leverancier en gevalideerd door de CWaPE, of, bij ontstentenis daarvan, van dat opgesteld door de CWaPE" vervangen door de woorden "opgesteld door de CWaPE na raadpleging van de regionale regulatoren";f) in paragraaf 2, 9°, worden de woorden "over de rechten van de consumenten" ingevoegd tussen het woord "informatie" en de woorden "kan worden verkregen"; g) paragraaf 2 wordt aangevuld met een punt 10°, luidend als volgt: "10° in voorkomend geval, de vermelding dat de facturering gebaseerd is op het sociaal tarief."; h) in paragraaf 3, wordt het eerste lid aangevuld met de woorden "Wanneer de budgetmeter actief is, worden de datum van de ladingen en de opgeladen bedragen bij de regularisatiefactuur gevoegd.".

Art. 39.In artikel 17 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 28 februari 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 3, wordt aangevuld met de woorden "behalve in de gevallen bedoeld in artikel 36, § 1";2° paragraaf 4 wordt opgeheven.

Art. 40.In artikel 18, § 1, eerste lid, van hetzelfde besluit, worden de woorden "of tijdens de uurperiodes die een gelijkwaardige, door de CWaPE geraamde, erkende dienst aanbieden" ingevoegd tussen de woorden "tijdens de werkuren" en de woorden ", de bevoorrading van de budgetmeter".

Art. 41.In artikel 30, § 1, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Waalse Regering van 6 december 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, worden de woorden "artikel 9" vervangen door de woorden "artikel 31ter" en de woorden " mag de distributienetbeheerder gas tegen het sociaal tarief leveren aan de beschermde afnemer" worden vervangen door de woorden "levert de distributienetbeheerder gas tegen het sociaal tarief aan de beschermde afnemer";2° in het tweede lid worden de woorden "Daartoe" vervangen door de woorden "In voorkomend geval"; 3° in het derde lid, wordt het teken ": " vervangen door het teken "." en de punten 1° en 2° worden opgeheven; 4° er wordt een paragraaf 3 ingevoegd, luidend als volgt: " § 3.Voor de beschermde afnemers bedoeld in artikel 31bis, § 1, 2°, en § 2, van het decreet en behalve als de afnemer vraagt om tegen de handelsprijs te worden bevoorraad door een leverancier van zijn keuze, brengt de leverancier de distributienetbeheerder die de afnemer als sociale leverancier overneemt, onmiddellijk op de hoogte binnen een termijn van maximaal 30 dagen na het verzoek ingediend door de commerciële leverancier en die deze afnemer in kennis stelt van deze overname en van de gevolgen daarvan.". ".

Art. 42.In artikel 31 van hetzelfde besluit wordt een nieuw paragraaf 1 ingevoegd, luidend als volgt: " § 1bis. Wanneer een beschermde afnemer, bedoeld in artikel 31bis, § 1, 2°, van het decreet, telefonisch contact opneemt met de leverancier, nodigt deze laatste de afnemer uit om contact op te nemen met zijn distributienetbeheerder. Wanneer de beschermde afnemer een schriftelijk verzoek tot de leverancier richt, deelt de leverancier de afnemer schriftelijk mee dat hij, gelet op zijn statuut van beschermde afnemer bedoeld in artikel 31bis, § 1, 2° van het decreet, en de bepalingen voorzien in de decreten, zijn verzoek aan zijn distributienetbeheerder heeft overgemaakt. De leverancier deelt de contactgegevens van de distributienetbeheerder aan de afnemer mee.".

Art. 43.In artikel 32, § 1, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in het eerste lid worden de woorden : "die niet lager mag zijn dan vijftien dagen te rekenen van de datum van uitgifte van de factuur" toegevoegd tussen de woorden: "de voorgeschreven termijn" en de woorden: ", stuurt de leverancier een herinneringsbrief";b) in het eerste lid, wordt punt 1 aangevuld met de woorden "waarbij rekening wordt gehouden met de financiële toestand van de afnemer, het bedrag van de aan te zuiveren schuld en de betrokken periode";c) in het eerste lid, wordt punt 2°est aangevuld met de woorden "met name met het oog op het afsluiten van een redelijk betalingsplan";d) een paragraaf 3 wordt toegevoegd, luidend als volgt: " § 3.De in § 1 bedoelde termijnen beletten een leverancier niet om nieuwe facturen die op het ogenblik van de ingebrekestelling nog niet vervallen waren, onmiddellijk opeisbaar te maken. De bedragen van deze nieuwe facturen worden opgenomen in de in deze afdeling bedoelde procedure.

Indien de algemene voorwaarden van de leverancier in een dergelijke regel voorzien, zal de aanmaningsbrief dit uitdrukkelijk vermelden.

Deze regel is echter niet van toepassing indien een betalingsplan door de afnemer wordt afgesloten en nageleefd. ".

Art. 44.In artikel 33 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 6 december 2006 en bij het besluit van de Waalse Regering van 28 februari 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in het eerste lid, wordt in punt 4°, de zin "om een afbetalingsplan overeen te komen" vervangen door de zin "om een redelijk afbetalingsplan overeen te komen;b) in het tweede lid, wordt het woord "De" vervangen door het woord "de", het woord "aangetekende" wordt geschrapt en worden de woorden "en dat een budgetmeter automatisch wordt geïnstalleerd indien het bedrag van de schuld hoger is dan 100 EUR, alle taksen inbegrepen, voor de gasfactuur, of 200 EUR voor de gecombineerde factuur voor elektriciteit en gas in het geval van een gecombineerde factuur en de afnemer niet reageert op de uitnodiging van de leverancier om contact met hem op te nemen om een redelijk betalingsplan af te sluiten of het redelijke betalingsplan dat met de leverancier is afgesloten, niet naleeft" toegevoegd aan het einde van het lid;c) het artikel wordt aangevuld met een derde lid, luidend als volgt: "De aanmaningsbrief bevat de gevorderde bedragen en de betrokken facturen.Hij informeert de afnemer over zijn recht om over een redelijk betalingsplan te onderhandelen en zich te laten bijstaan door het OCMW of de dienst voor schuldbemiddeling. In de brief wordt vermeld dat indien de afnemer niet reageert op de uitnodiging van de leverancier om met hem contact op te nemen om een redelijk betalingsplan af te sluiten, indien het met de leverancier gesloten redelijke betalingsplan niet wordt nageleefd of indien een nieuwe vervallen factuur niet wordt betaald, de procedure bedoeld in de artikelen 32 tot 35 wordt voortgezet of hervat in de huidige vorm."; d) het artikel wordt aangevuld met een vierde lid, luidend als volgt: "In geval van het afsluiten van een redelijk betalingsplan tussen een afnemer en zijn leverancier wordt de wanbetalingsprocedure opgeschort.".

Art. 45.Artikel 33bis wordt opgeheven en na artikel 33 van hetzelfde besluit wordt een nieuw artikel 33bis ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 33bis.Een betalingsplan dat rekening houdt met de belangen en situaties van beide partijen en de afnemer in staat stelt zijn schuld volledig te betalen, is redelijk, d.w.z. het houdt rekening met objectieve elementen zoals: het profiel van de cliënt, het bedrag van zijn schuld, de historiek van zijn cliëntenrekening. Indien de afnemer geniet van de tussenkomst van de erkende schuldbemiddelaar of het OCMW, kan de erkende schuldbemiddelaar of het OCMW in het kader van zijn opdracht van eerbied van de menselijke waardigheid, om een aanpassing van het aanvankelijk door de leverancier voorgestelde betalingsplan verzoeken.

Op verzoek van de erkende schuldbemiddelaar of het OCMW, wordt de procedure voor de aanvraag van de plaatsing van een budgetmeter opgeschort voor de duur van de socio-budgettaire analyse en de onderhandelingen over een redelijk betalingsplan met de leverancier, die niet meer dan dertig dagen mag bedragen, door het OCMW of door de erkende schuldbemiddelaar.

Elk akkoord of wijziging van het onderling overeengekomen betalingsplan wordt door de leverancier aan de afnemer meegedeeld.".

Art. 46.In hetzelfde besluit wordt een artikel 33ter ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 33ter.Het bedrag van de schuld die de leverancier van de afnemer vordert volgens de procedure die van toepassing is op de residentiële afnemer in geval van niet-betaling of in het kader van de plaatsing van de budgetmeter zal niet hoger mogen zijn dan de som van de volgende componenten: 1° het verschuldigd blijvende saldo op de vervallen facturen;2° het mogelijke bedrag van de contractuele rente, begrensd tot de wettelijke rentevoet;3° de eventuele vorderingskosten voor onbetaalde facturen bedragen maximaal 7,5 euro voor een herinneringsbrief en 15 euro voor een aanmaningsbrief.De totale kosten voor het verzenden van herinneringsbrieven en aanmaningen of wanbetaling mogen niet meer bedragen dan 55 euro per jaar en per energie.

In ieder geval kunnen geen kosten worden gevorderd voor een redelijk betalingsplan dat in het kader van de procedure bedoeld in de artikelen 32 tot 35 van dit besluit is afgesloten.".

Art. 47.In hetzelfde besluit wordt een artikel 33quater ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 33quater.De overdracht door een leverancier van een schuldvordering of de invordering door een derde van dergelijke schuldvorderingen ontslaat de leverancier niet van zijn verplichtingen jegens zijn afnemer.".

Art. 48.In artikel 34 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 6 december 2006 en bij het besluit van de Waalse Regering van 28 februari 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, wordt het woord "Als" vervangen door de woorden " Voor een schuld van minstens 100 euro en als", de woorden "of dat hij een redelijk betalingsplan of de betaling van een nieuwe vervaldatum niet in acht heeft genomen" worden ingevoegd tussen de woorden "wanbetaler verklaard wordt" en de woorden ", richt de leverancier", en de woorden "Als het gaat om een beschermde afnemer, voegt de leverancier de in artikel 31 bedoelde documenten bij" worden vervangen door de woorden "Dit verzoek is afhankelijk van de uitnodiging van de leverancier aan zijn afnemer om contact met hem op te nemen om een redelijk betalingsplan af te sluiten.Wanneer die afnemer een beschermde afnemer is, verstrekt de leverancier de distributienetbeheerder de elementen waarbij het statuut van afnemer wordt bewezen. In dat geval wordt de afnemer overgedragen en bevoorraad door de distributienetbeheerder, die verantwoordelijk is om hem te leveren en die de afnemer in kennis stelt van die overdracht en de gevolgen daarvan, met name wat betreft de winterhulp. De minister van Energie bepaalt de procedure voor de overdracht van de in wanbetaling verklaarde beschermde afnemer naar zijn netbeheerder en de daaruit voortvloeiende verplichtingen."; 2° in paragraaf 4 wordt tussen het tweede en het derde lid volgend lid ingevoegd: "De klant kan zijn onvermogen om aanwezig te zijn bij het plaatsen van de budgetmeter rechtvaardigen.Hij verstrekt een schriftelijk bewijs hiervan aan de distributienetbeheerder, die de datum van plaatsing van de meter uitstelt. De afnemer neemt contact op met zijn distributienetbeheerder om binnen vijf werkdagen na de oorspronkelijk voorgestelde datum een nieuwe datum voor het bezoek vast te stellen."; 3° in paragraaf 4, vierde lid, worden de woorden "hetzij een nieuwe afspraak maken voor de plaatsing van de budgetmeter, hetzij" ingevoegd tussen de woorden "moet" en de woorden "de levering hervatten";4° paragraaf 5 wordt opgeheven; 5° het tweede lid van paragraaf 6bis wordt vervangen als volgt: "Op voorstel van de CWaPE bepaalt de minister het forfaitaire bedrag en de modaliteiten voor de schadeloosstelling van de distributienetbeheerder aan de leverancier bij overschrijding van de plaatsingstermijn bedoeld in het eerste lid.".

Art. 49.In artikel 35, § 2, van hetzelfde besluit wordt het woord "elektriciteitslevering" vervangen door het woord "gaslevering".

Art. 50.In artikel 36 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 24 september 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 2 wordt vervangen als volgt: " § 2.De installatie of reactivering van de budgetmeter bij de afnemer thuis is gratis voor elke aanvraag ingediend na de inwerkingtreding van dit besluit en in de volgende gevallen: 1° voor de beschermde afnemer;2° voor de onbeschermde klant die in wanbetaling werd verklaard door zijn leverancier;3° wanneer de aanvraag om plaatsing of activering door het OCMW wordt ondersteund; 4° tijdens een verhuizing, wanneer de afnemer een actieve budgetmeter bij zijn vorige woning had."; 2° paragraaf 3 wordt opgeheven.

Art. 51.Artikel 37 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een tweede lid, luidend als volgt : "Wanneer een afnemer over een geactiveerde budgetmeter beschikt, mag de leverancier hem geen voorschotfacturen sturen.".

Art. 52.Artikel 38 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: "Het desactiveren van de budgetmeter wordt door de leverancier aan de distributienetbeheerder alleen gevraagd op verzoek van de afnemer en op voorwaarde dat deze geen schulden heeft met betrekking tot zijn gaselektriciteitsverbruik bij zijn huidige leverancier. Het desactiveren van de budgetmeter is gratis voor de afnemer.".

Art. 53.In artikel 39 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 28 februari 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het getal "34" wordt vervangen door het getal "32";2° de woorden "kan elk ogenblik opgeschort worden" worden vervangen door de woorden "wordt elk ogenblik opgeschort";3° de woorden "of een overeenstemming tussen de partijen over een redelijk betalingsplan" worden ingevoegd tussen de woorden "de betaling van de schuld" en de woorden ".De niet inachtneming"; 4° het woord "aangetekend" wordt opgeheven.

Art. 54.In artikel 40 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 28 februari 2008, worden, in het vierde lid, de woorden "van de factuur i.v.m. die verbruiken" vervangen door de woorden "van die verbruiken".

Art. 55.In hetzelfde besluit, wordt na artikel 40bis een nieuwe afdeling 3ter ingevoegd met als opschrift "Betwisting van de activering of plaatsing van een budgetmeter".

Art. 56.In Afdeling 3ter, ingevoegd bij artikel 56, wordt een artikel 40ter ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 40ter.Binnen tien dagen na de in artikel 33 bedoelde ingebrekestelling kan de afnemer de procedure voor het plaatsen of activeren van de budgetmeter betwisten en zich richten tot de Gewestelijke Bemiddelingsdienst inzake energie.

De aanvraag wordt ingediend en behandeld overeenkomstig de bepalingen van het besluit van de Waalse Regering van 8 januari 2009 betreffende de gewestelijke bemiddelingsdienst van de Waalse Energiecommissie.

De Gewestelijke Bemiddelingsdienst inzake energie kan de procedure voor de plaatsing van de budgetmeter opschorten om, desgevallend, in overleg met de distributienetbeheerder en het OCMW een analyse mogelijk te maken.".

Art. 57.De artikelen 44 tot 47 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 28 februari 2008, worden opgeheven. HOOFDSTUK III. - Wijziging in het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2003 betreffende de plaatselijke commissie inzake bericht van onderbreking

Art. 58.Het opschrift van het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2003 betreffende de plaatselijke commissie inzake bericht van onderbreking wordt vervangen als volgt: "Besluit van de Waalse Regering betreffende de plaatselijke commissie voor energie".

Art. 59.In artikel 1 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 6 december 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in punt 2, worden de woorden "inzake bericht van onderbreking bedoeld in artikel 46 van het gasdecreet" vervangen door de woorden "voor energie bedoeld in artikel 33ter van het elektriciteitsdecreet en in artikel 31quater van het gasdecreet;"; b) punt 3° wordt hersteld als volgt: "3° "sociale leverancier": distributienetbeheerder die elektriciteit of gas levert aan de beschermde afnemer overeenkomstig artikel 33bis van het elektriciteitsdecreet of artikel 31ter van het gasdecreet;"; c) punt 4° wordt hersteld als volgt: "4° "sociale begeleiding inzake energie": begeleiding bedoeld in de artikelen 33quater van het elektriciteitsdecreet en 31quinquies van het gasdecreet."; d) punt 4°bis wordt opgeheven.

Art. 60.In artikel 2, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 6 december 2006, wordt het woord "hulp" vervangen door het woord "actie".

Art. 61.Artikel 3 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 62.Artikel 4 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 6 december 2006 en bij het besluit van de Waalse Regering van 28 februari 2008, wordt vervangen als volgt: "

Art. 4.De Commissie vergadert: 1° hetzij op verzoek van de sociale leverancier met betrekking tot de gewaarborgde minimumlevering aan een beschermde afnemer die herhaaldelijk in staat van wanbetaling verkeert overeenkomstig artikel 40 van het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt;2° hetzij op verzoek van de sociale leverancier met betrekking tot winterhulp;3° hetzij op verzoek van de sociale levrancier in geval van verlies van het statuut van beschermde afnemer. Het verzoek, vergezeld van een bewijsstuk, wordt per post gericht aan de voorzitter van de commissie van de gemeente waar de afnemer woonachtig is.

In het verzoek bedoeld in het eerste lid, 1°, wordt de lijst met de verbruiken en de schulden i.v.m. de gewaarborgde minimumlevering vermeld.

De voorzitter roept een vergadering van de commissie bijeen. De oproeping aan de leden van de commissie en de afnemer omvat het verzoek en de bijlagen. De voorzitter herinnert de procedure en staat de afnemer toe te worden gehoord en zich te laten bijstaan of vertegenwoordigen door de persoon van zijn keuze.

De vergadering, die met instemming van de verschillende leden van de commissie per videoconferentie kan worden gehouden, vindt plaats binnen een maand na de maand van de aanhangigmaking.

De netbeheerder gebruikt de nodige middelen om de recente indexen van de afnemer te kennen.

Daarnaast neemt het OCMW zo spoedig mogelijk contact op met de betrokken afnemer.

Art. 63.In artikel 5 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 6 december 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, worden de woorden "binnen 35 dagen na de aanhangigmaking" vervangen door de woorden "tijdens de vergadering bedoeld in artikel 4";2° in het vierde lid wordt de zin "De beslissing wordt binnen zeven werkdagen door de voorzitter meegedeeld aan de afnemer, aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en aan de distributienetbeheerder" vervangen door de zin "De beslissing wordt binnen zeven werkdagen meegedeeld aan de afnemer en aan de distributienetbeheerder bij wie de afnemer is aangesloten".

Art. 64.In artikel 6 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 6 december 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, wordt het woord "Als" vervangen door de woorden "Voor de aanvragen bedoeld in artikel 4, eerste lid, 1°, als";2° in paragraaf 2, eerste lid, wordt het woord "onderbreking" vervangen door de woorden "gewaarborgde minimumlevering", de woorden "artikel 45 van het decreet" worden vervangen door de woorden "artikel 33quater van het elektriciteitsdecreet";3° in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden "netbeheerder en, in voorkomend geval, aan de leverancier bedoeld in artikel 2" vervangen door de woorden "sociale leverancier".Indien de afnemer zich er niet toe verbindt het terugbetalingsplan na te leven of zijn verbintenis niet nakomt, kan de distributienetbeheerder de gewaarborgde minimumlevering opschorten. In dit geval stuurt de sociale leverancier een brief naar de afnemer met de datum van opschorting van de gewaarborgde minimumlevering. De schorsing van de gewaarborgde minimumlevering mag niet plaatsvinden vóór een termijn van vijf dagen, te rekenen van de datum van de kennisgeving."; 4° in paragraaf 2, derde lid, worden de woorden ", aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en aan de distributienetbeheerder" vervangen door de woorden "en aan de sociale leverancier";5° in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden "artikel 45 van het decreet" vervangen door de woorden "artikel 33quater van het elektriciteitsdecreet";6° in paragraaf 3, tweede lid, worden de woorden "De netbeheerder richt een verzoek aan de Afdeling Energie van het Directoraat-generaal Technologieën, Onderzoek en Energie" vervangen door de woorden "De sociale leverancier richt een verzoek aan de Administratie" en de woorden "netbeheerder en, in voorkomend geval, van de leverancier bedoeld in artikel 3" worden vervangen door de woorden "sociale leverancier".

Art. 65.Artikel 6bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 6 december 2006, wordt vervangen als volgt: "

Art. 6bis.De Commissie vergadert: 1° hetzij op verzoek van de sociale leverancier met betrekking tot de winterhulp bedoeld in artikel 40 van het Besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de gasmarkt;2° hetzij op verzoek van de sociale levrancier in geval van verlies van het statuut van beschermde afnemer. Het verzoek, vergezeld van een bewijsstuk, wordt per post gericht aan de voorzitter van de commissie van de gemeente waar de afnemer woonachtig is.

In het verzoek bedoeld in het eerste lid, 1°, wordt de lijst met de verbruiken en de schulden i.v.m. de winterhulp vermeld. Als de sociale leverancier ertoe gebracht wordt de winterhulp te verlenen, voegt hij een nota bij met het bewijs van de berekening van de toegekende kwu.

De voorzitter roept een vergadering van de commissie bijeen. De oproeping aan de leden van de commissie en de afnemer omvat het verzoek en de bijlagen. De voorzitter herinnert de procedure en staat de afnemer toe te worden gehoord en zich te laten bijstaan of vertegenwoordigen door de persoon van zijn keuze.

De vergadering, die met instemming van de verschillende leden van de commissie per videoconferentie kan worden gehouden, vindt plaats binnen een maand na de maand van de aanhangigmaking. De distributienetbeheerder gebruikt de nodige middelen om de recente indexen van de afnemer te kennen.

Daarnaast neemt het OCMW zo spoedig mogelijk contact op met de betrokken afnemer.".

Art. 66.In artikel 6ter van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 6 december 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, worden de woorden "binnen 35 dagen na de aanhangigmaking" vervangen door de woorden "tijdens de vergadering bedoeld in artikel 6bis";2° in het vierde lid wordt de zin "De beslissing wordt binnen zeven werkdagen door de voorzitter meegedeeld aan de afnemer, aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en aan de distributienetbeheerder" vervangen door de zin "De beslissing wordt binnen zeven werkdagen meegedeeld aan de afnemer en aan de distributienetbeheerder bij wie de afnemer is aangesloten".

Art. 67.In artikel 6quater van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 6 december 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 2° in paragraaf 1 wordt het eerste lid vervangen als volgt: "Voor de aanvragen bedoeld in artikel 6bis, eerste lid, 1°, als de commissie een advies uitbrengt dat de winterbijstand beëindigt, mag het beëindigen van de hulp ten vroegste vijf dagen na de datum van kennisgeving van het advies van de commissie uitgevoerd worden.Het proces-verbaal van de commissie met vermelding van de datum van het einde van de winterhulp wordt aan de afnemer meegedeeld."; 2° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "Als de commissie een advies uitbrengt dat de schorsing van de levering ongunstig is" vervangen door de woorden "Als de Commissie een gunstig advies uitbrengt over de voortzetting van de wintersteun" en de woorden "artikel 45 van het decreet houdende organisatie van de gewestelijke gasmarkt" worden vervangen door de woorden "artikel 31quinquies van het gasdecreet";3° in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden " kan de levering daadwerkelijk geschorst worden" vervangen door de woorden "kan het einde van de winterhulp daadwerkelijk zijn";4° in paragraaf 2, derde lid, worden de woorden "distributienetbeheerder" vervangen door de woorden "sociale leverancier", de woorden "de schorsing van de levering" worden vervangen door de woorden "het einde van de winterhulp" en de woorden "De schorsing mag niet ingaan" worden vervangen door de woorden "Het einde van de winterhulp mag niet ingaan";5° in paragraaf 2, vierde lid, wordt het woord "netbeheerder" vervangen door de woorden "sociale leverancier";6° in paragraaf 3 worden de woorden " De netbeheerder dient een verzoek in bij de Afdeling Energie van het Directoraat generaal Technologieën, Onderzoek en Energie" vervangen door de woorden "De sociale leverancier dient een verzoek in bij de Administratie".

Art. 68.Het opschrift van hoofdstuk V wordt vervangen als volgt: "Inzake het verlies van het statuut en inzake de levering van elektriciteit en gas".

Art. 69.Artikel 6quinquies van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: "

Art. 6quinquies.§ 1er. De Commissie komt bijeen telkens de sociale leverancier een aanvraag heeft ingediend krachtens de artikelen 27, § 4 van het besluit houdende de openbare dienstverplichtingen in de elektriciteitsmarkt en 31, § 4 van het besluit houdende de openbare dienstverplichtingen in de gasmarkt. Het verzoek wordt per post gericht aan de voorzitter van de commissie van de gemeente waar de afnemer woonachtig is. Deze aanvraag wordt vergezeld van een rechtvaardigingsnota die bewijst dat de distributienetbeheerder de procedure bedoeld in de bovengenoemde artikelen wel heeft nageleefd en dat de afnemer binnen de vereiste termijn geen contract met een leverancier heeft gesloten.

Binnen tien werkdagen na ontvangst van de aanvraag roept de voorzitter een vergadering van de commissie bijeen en voegt de aanvraag van de sociale leverancier en de bijlagen bij de leden van de commissie.

Binnen dezelfde termijn worden de oproeping en de bijlage ook per post gericht aan de beschermde afnemer De voorzitter herinnert de procedure en verzoekt de afnemer erom gebruik te maken van zijn recht om gehoord te worden of om zich te laten bijstaan of vertegenwoordigen door een persoon van zijn keuze. De vergadering vindt plaats binnen een maand na de maand van de aanhangigmaking.

Daarnaast en voor zover mogelijk neemt het OCMW zo spoedig mogelijk contact op met de betrokken afnemer. § 2. Bevestigt de commissie dat de afnemer het statuut van beschermde afnemer verloor, dan formuleert de commissie een gunstig advies over de opschorting van de gas- of elektriciteitslevering door de sociale leverancier, die alleen kan plaatsvinden indien regularisatieprocedure bedoeld in paragraaf 3 mislukt. De beslissing wordt per aangetekende brief naar de afnemer gestuurd en wordt binnen 7 werkdagen na de vergadering aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en de sociale leverancier meegedeeld. § 3. Indien de commissie een positief advies uitbrengt over de opschorting van de levering, bezoekt de distributienetbeheerder binnen vijftien werkdagen na de datum van de verzending van de aangetekende brief de betrokken afnemer thuis om zijn situatie te regulariseren.

De distributienetbeheerder legt aan de betrokken klant een regularisatieformulier voor met de volgende opties: 1° indien de afnemer een leveringscontract heeft ondertekend, de verplichting voor de afnemer om het formulier in te vullen met de identiteit van de leverancier;2° indien de afnemer geen leveringscontract heeft, de verbintenis van de afnemer om binnen de tien dagen een leveringscontract met een leverancier te sluiten.In dit geval wordt op het formulier vermeld dat, indien de identiteit van de leverancier niet binnen deze termijn wordt meegedeeld, zijn voedingspunt kan worden afgesneden.

Indien de afnemer afwezig is tijdens het bezoek van de distributienetbeheerder, wordt bij de klant thuis een bericht met de datum en het tijdstip van een nieuw bezoek van de distributienetbeheerder binnen vijftien dagen ingediend om de situatie te regulariseren. Dit bericht vermeldt in het bijzonder de gevolgen van het uitblijven van een reactie van de afnemer binnen de vereiste termijn. § 4. Indien de klant weigert het regularisatieformulier in te vullen en te ondertekenen, of indien de klant niet reageert, of indien de klant zijn verbintenis niet nakomt, wordt de regularisatieprocedure dan als een mislukking beschouwd en kan de distributienetbeheerder de levering van energie opschorten.".

Art. 70.In artikel 6sexies, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 28 februari 2008, wordt het woord "gas" vervangen door de woorden "winterhulp in gas". HOOFDSTUK IV. - Opheffings- en slotbepalingen

Art. 71.Dit besluit treedt in werking op 1 april 2019.

De artikelen 129, 130, 131, 132, 159, 160, 161, 162 van het decreet van 19 juli 2018 houdende diverse bepalingen over tewerkstelling, opleiding, economie, industrie, onderzoek, innovatie, digitale technologieën, leefmilieu, ecologische overgang, ruimtelijke ordening, openbare werken, mobiliteit en vervoer, energie, klimaat, luchthavenbeleid, toerisme, landbouw, natuur, bossen, plaatselijke besturen en huisvesting treden in werking op 1 april 2019.

Art. 72.In afwijking van artikel 71, treden de bepalingen bedoeld in punt 4° van artikel 18, eerste lid, en in punt 5° van artikel 48, eerste lid, in werking op de datum van inwerkingtreding de MIG6. De Minister van Energie publiceert een bericht in het Belgisch Staatsblad met vermelding van de datum van inwerkingtreding van de MIG6.

Art. 73.De Minister van Energie bepaalt de overgangsbepalingen die van toepassing zijn op de situaties waarin de netbeheerder de afnemers bevoorraadt in afwachting van de regularisatie van een procedure voor de plaatsing van een budgetmeter die vóór de inwerkingtreding van de bepalingen bedoeld in punt 4° van artikel 18, eerste lid, en in punt 5° van artikel 18, eerste lid, is ingeleid".

Art. 76.De Minister van Energie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 19 juli 2018.

Voor de Regering: De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Begroting, Financiën, Energie, Klimaat en Luchthavens, J.-L. CRUCKE


begin


Publicatie : 2018-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^