Besluit Van De Waalse Regering van 19 mei 2011
gepubliceerd op 30 mei 2011
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 augustus 2007 tot vaststelling van de minimale gezondheidsnormen, de overbevolkingsnormen en houdende de in artikel 1, 19° tot 22°bis van de Waalse Huisvestingsco

bron
waalse overheidsdienst
numac
2011202584
pub.
30/05/2011
prom.
19/05/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

19 MEI 2011. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 augustus 2007 tot vaststelling van de minimale gezondheidsnormen, de overbevolkingsnormen en houdende de in artikel 1, 19° tot 22°bis van de Waalse Huisvestingscode bedoelde begripsomschrijvingen


De Waalse Regering, Gelet op de Waalse Huisvestingscode, inzonderheid op de artikelen 1, 17° en 3; Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 30 augustus 2007 tot vaststelling van de minimale gezondheidsnormen, de overbevolkingsnormen en houdende de in artikel 1, 19° tot 22°bis, van de Waalse Huisvestingscode bedoelde begripsomschrijvingen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 februari 2011;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 17 februari 2011;

Gelet op het advies nr. 49.477/4 van de Raad van State, gegeven op 2 mei 2011, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister bevoegd voor Huisvesting;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het vijfde streepje van artikel 21, eerste lid, van het besluit van de Waalse Regering van 30 augustus 2007 tot vaststelling van de minimale gezondheidsnormen, de overbevolkingsnormen en houdende de in artikel 1, 19° tot 22°bis, van de Waalse Huisvestingscode bedoelde begripsomschrijvingen, wordt vervangen als volgt : « - de woningen die toebehoren aan een openbare huisvestingsmaatschappij, aangekocht door de huurders. »

Art. 2.De Minister van Huisvesting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 19 mei 2011.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^