Besluit Van De Waalse Regering van 20 april 2006
gepubliceerd op 15 mei 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van de Hoge Huisvestingsraad

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2006201562
pub.
15/05/2006
prom.
20/04/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 APRIL 2006. - Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van de Hoge Huisvestingsraad


De Waalse Regering, Gelet op de Waalse Huisvestingscode, ingevoerd bij het decreet van 29 oktober 1998 zoals gewijzigd bij de decreten van 18 mei 2000, 14 december 2000, 31 mei 2001, 15 mei 2003 en 20 juli 2005, inzonderheid op artikel 200;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 1 april 2004 betreffende de Hoge Huisvestingsraad;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 13 oktober 2005 tot aanwijzing van de leden van de Hoge Huisvestingsraad;

Op de voordracht van de Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 13 oktober 2005 tot aanwijzing van de leden van de Hoge Huisvestingsraad wordt gewijzigd als volgt : 1° lid 10 wordt vervangen door volgende bepaling : " Voor de erkende buurtregieën : - Mevr.Eliane Staquet, "Régie des quartiers de Mons-Frameries-Colfontaine", place du Chapitre 2, 7000 Mons."; 2° lid 17 wordt vervangen door volgende bepaling : "Voor de "Conseil économique et social de la Région wallonne" (Sociaal-Economische Raad van het Waalse Gewest) (vertegenwoordigers voor de sociale partners) : - De heer Francis Carnoy, "Confédération Construction wallonne", Lombardstraat 34-42, 1000 Brussel; - M. Luc Norga, CSC B-I, Trierstraat 31-33, 1040 Brussel. »

Art. 2.Artikel 2, lid 17, van hetzelfde besluit wordt vervangen door volgende bepaling : "Voor de "Conseil économique et social de la Région wallonne" (Sociaal-Economische Raad van het Waalse Gewest) (vertegenwoordigers voor de sociale partners) : - Mevr. Virginie Richiuso, CCW, Lombardstraat 34-42, 1000 Brussel; - Mevr. Viviane Lecocq, ABVV (Algemeen Belgisch Vakverbond), boulevard Devreux 36-38, bus 9, 6000 Charleroi."

Art. 3.De overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van dit besluit aangewezen gewone en plaatsvervangende leden voltooien het mandaat van de personen die ze vervangen.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 20 april 2006.

Namen, 20 april 2006.

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^