Besluit Van De Waalse Regering van 20 april 2017
gepubliceerd op 16 mei 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering waarbij de "SPAQuE" ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen in de locatie "Probeldhom " te Frameries

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017070068
pub.
16/05/2017
prom.
20/04/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017070068

WAALSE OVERHEIDSDIENST


20 APRIL 2017. - Besluit van de Waalse Regering waarbij de "SPAQuE" ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen in de locatie "Probeldhom (Nord de Genly n° 1)" te Frameries


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 27 juni 1996 betreffende afvalstoffen, inzonderheid op de artikelen 39 en 43;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 24 juli 2014 tot regeling van de werking van de Regering;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 januari 2017 tot vastlegging van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 11 maart 1999 waarbij de specifieke opdrachten van de SPAQuE zijn vastgelegd;

Gelet op het beheerscontract gesloten op 13 juli 2007 door de Waalse Regering en de SPAQuE, verlengd op 5 september 2013;

Gelet op de beslissingen van de Waalse Regering van 21 mei 2015 om de keuze van de locatie "Probeldhom (Nord de Genly n° 1) " in de portefeuille van de bedrijfsruimte "Coeur du Hainaut 2025" in het kader van de programmering 2014-2020 van de Europese structuurfondsen goed te keuren;

Gelet op de voorafgaande onderzoeken die de "SPAQuE" in 2015 op de locatie heeft gevoerd;

Overwegende dat die onderzoeken gewezen hebben op besmettingen van de gronden in het bijzonder met: minerale oliën, zware metalen, polycyclische aromatische koolwaterstoffen, benzeen;

Overwegende dat de locatie bijgevolg ernstig verontreinigd is en gevaar inhoudt voor het leefmilieu en/of de gezondheid van de mens, dat hij het voorwerp moet uitmaken van een voorkeursbehandeling;

Overwegende dat het algemene voorzorgsbeginsel een spoedige tussenkomst oplegt om te voorkomen dat de risico's voor het leefmilieu en/of de volksgezondheid aanhouden;

Overwegende dat de Waalse Regering krachtens artikel 43, § 1, eerste lid, van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen elke nuttige maatregel moet treffen om gevaar te voorkomen of te verhelpen als de aanwezigheid van afval wel eens een ernstige bedreiging voor de mens of het leefmilieu zou kunnen vormen;

Overwegende dat de locatie tot een publiekrechtelijke persoon, namelijk de gemeente Frameries, behoort;

Gelet op het strategisch belang van deze locatie rekening houdende met zijn oppervlakte, zijn ligging en zijn reconversiemogelijkheden;

Gelet op het openbaar karakter van het project dat op de locatie ten gunste van de gemeenschap uitgevoerd moet worden, namelijk een bedrijfspark; overwegende dat de sanering van de locatie van algemeen belang is;

Overwegende dat de locatie in aanmerking komt voor de toekenning van een Europese portefeuille FEDER voor de programmering 2014-2020; dat de Waalse Regering voorgesteld heeft om die locatie op 20 april 2017 aan te wijzen;

Overwegende dat de sanering van de locatie een absolute voorafgaandelijke voorwaarde is voor de uitvoering van het project dat op korte termijn ten gunste van de gemeenschap verricht moet worden om in aanmerking te komen voor de FEDER-fondsen;

Overwegende dat die sanering onverwijld en op volledige manier tot de uiteindelijke sanering uitgevoerd moet worden; dat om de risico's te verminderen en rekening houdende met het strategisch karakter van de locatie en het strategisch belang van het project, waarvan het welslagen van de sanering afhangt, acht de Regering dan ook dan het onontbeerlijk is de saneringsverrichtingen te kunnen beheersen;

Overwegende dat de Regering bijgevolg beslist om in het algemeen belang zelf over te gaan tot de sanering van de locatie "Probeldhom (Nord de Genly n° 1)" te Frameries onder gebruikmaking van de Europese FEDER-fondsen en dat er in die omstandigheden geen reden is om de eigenaar van de locatie in zijn hoedanigheid van eigenaar of afvalhouder te dwingen, noch hem de tenlasteneming van de kosten van de sanering van de locatie op te leggen;

Overwegende dat het Departement Handhaving en Controles van de Waalse Overheidsdienst op 22 september 2016 de gemeente Frameries heeft aangewezen als houder van de verplichtingen bedoeld in artikel 18 van het decreet van 5 december 2208 betreffende het bodembeheer als eigenaar van het terrein;

Overwegende dat het Departement Bodem en Afvalstoffen van de Waalse Overheidsdienst op 28 maart 2017 geweigerd heeft de door de gemeente Frameries aangevraagde vrijstelling toe te kennen om de reden dat de gemeente tegensprekelijk geen element verstrekt dat het gebrek aan fout of nalatigheid en het gebrek aan ernstige bedreiging aantoont;

Overwegende dat het een vaststaand feit is dat de gemeente Frameries de verontreiniging niet heeft veroorzaakt;

Overwegende dat de locatie tijdens de eerste helft van de XXste eeuw het voorwerp heeft uitgemaakt van zware industriële activiteiten en daarna van een opslag door een schroothandelaar; dat naast het historische en het gemengde karakter van de op de locatie aanwezige verontreinigingen, wat de precieze toewijzing van een verontreiniging aan een precieze persoon moeilijk maakt, van alle veroorzakers of vermoedelijke veroorzakers van de verontreiniging geen enkele meer bestaat, Overwegende dat de maatregel die het voorwerp uitmaakt van deze beslissing bijgevolg geen afbreuk doet aan de toepassing van het beginsel "de vervuiler betaalt";

Gelet bovendien op de zeer korte termijnen opgelegd door het tijdschema van de verrichting van de uitgaven die in aanmerking komen voor de Europese financiering FEDER;

Overwegende dat de Waalse Regering in dat perspectief de SPAQuE zal belasten met een spoedige sanering van de locatie, Besluit :

Artikel 1.De Waalse Regering belast de "SPAQuE" ermee saneringsmaatregelen te nemen op de locatie "Probeldhom (Nord de Genly n° 1)" op het grondgebied van de gemeente Frameries, met name op de percelen gelegen binnen de rode rand aangegeven op het bij dit besluit gevoegde saneringsplan.

Art. 2.De werken worden uitgevoerd in het kader van de nodige saneringsmaatregelen, met inbegrip van de definitieve herinrichting van de locatie. Ze worden uitgevoerd in al dan niet opeenvolgende fases naar gelang van het ecologische herstel van de locatie. Deze werken omvatten o.a. en niet uitsluitend: 1° de werfinstallatie, waarbij de bestaande omheiningen desnoods verwijderd worden;2° de afbakening van de locatie en van de naburige eigendommen;3° de ontbossing;4° het boren van controleputten om de evolutie van het milieueffect van de locatie na de saneringswerken op te volgen;5° de aanleg van een netwerk voor de opvang van afstromend water, alsmede van elk desbetreffend werk;6° de installatie van een systeem om grondwater op te pompen en in de behandeling ervan in een bestaand of te bouwen zuiveringsstation, hetzij op de locatie, hetzij op een site waarvan de sanering bij besluit van de Waalse Regering aan de "Spaque" is toevertrouwd;7° de opvang van de gassen en het beheer ervan via een behandelingseenheid door verbranding en/of valorisering;8° de bouw van elke andere installatie die nuttig is voor de sanering van de locatie;9° de herprofilering van de locatie, alsmede in de inrichting ervan, rekening houdend met de gevolgen daarvan voor het landschap en het milieu en met de goede beginselen van inrichting van het grondgebied met het oog op de vlotte integratie ervan in de al dan niet bebouwde omgeving;10° de bouw van gesloten cellen die de afzondering van de stoffen moeten waarborgen; 11° de afbraak van alle al dan niet ingegraven constructies, m.i.v. het beheer van afbraakafval in mobiele sorteer- en puinbreekinstallaties op de locatie, de afvoer van de overige ontmantelingsafval die niet binnen de locatie gevaloriseerd kan worden; 12° de ontruiming of de afzondering van aanvullingsmaterialen die zich op de locatie bevinden, alsmede van alle verontreinigde onderliggende gronden;13° de behandeling van de vervuilde grond op de locatie (in site, on site) of de afvoer ervan naar een extern behandelingscentrum, of desgevallend, naar een centrum voor technische ondergraving, of met het oog op een valorisatie;14° het plaatsen van een omheining om de installaties te beschermen;15° het beheer van de installaties gedurende de nodige tijd om een einde te maken aan potentiële milieuhinder.

Art. 3.De "SPAQuE" kan een beroep doen op de federale of lokale politie om de met bovenbedoelde opdrachten belaste derden en hun onderaannemers toegang te verlenen tot de in artikel 1 bedoelde locatie zolang zij niet volledig gesaneerd is en weer geïntegreerd is in haar al dan niet bebouwde omgeving.

Art. 4.Overeenkomstig artikel 43, § 4, van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen houdt dit besluit milieuvergunning in de zin van artikel 1, 1°, van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning en stedenbouwkundige vergunning, zoals bepaald bij artikel 84, § 1, van het Waalse wetboek van ruimtelijke ordening, stedenbouw, erfgoed en energie.

Namen, 20 april 2017.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit, Vervoer en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO

Tabel van de innemingen

Kadaster

eigenaar

Gemeente/Stad

Afdeling

Sectie

NR. Frameries

1

B

216L2

Domein van de gemeente Frameries

Frameries

1

B

216T

Domein van de gemeente Frameries

Frameries

1

B

216A4

Domein van de gemeente Frameries

Frameries

1

B

216B4

Domein van de gemeente Frameries

Frameries

1

B

216G4

Domein van de gemeente Frameries


Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 20 april 2017 waarbij de " SPAQuE" ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen in de locatie "Probeldhom (Nord de Genly n° 1)" te Frameries. Namen, 20 april 2017.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit, Vervoer en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO


begin


Publicatie : 2017-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^