Besluit Van De Waalse Regering van 20 december 2001
gepubliceerd op 29 januari 2002

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 13 juni 1991 tot bepaling van de verdelingsmaatstaven van de toelagen die toegekend zijn aan de plaatselijke besturen waar contractuelen tewerkgesteld zijn

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2002027076
pub.
29/01/2002
prom.
20/12/2001
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

20 DECEMBER 2001. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 13 juni 1991 tot bepaling van de verdelingsmaatstaven van de toelagen die toegekend zijn aan de plaatselijke besturen waar contractuelen tewerkgesteld zijn


De Waalse Regering, Gelet op het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen, inzonderheid op artikel 4, § 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 december 1988 tot verruiming van het toepassingsgebied van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen;

Gelet op het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 13 juni 1991 tot bepaling van de verdelingsmaatstaven van de toelagen die toegekend zijn aan de plaatselijke besturen waar contractuelen tewerkgesteld zijn, gewijzigd bij de besluiten van 3 december 1992, 14 januari 1993, 3 februari 1994, 6 oktober 1994, 8 december 1994, 30 maart 1995, 11 mei 1995, 31 oktober 1996, 27 januari 1998, bij het decreet van 5 februari 1998 en bij de besluiten van 2 april 1998 en 4 maart 1999;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 19 december 2001;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 20 december 2001;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Rekening houdend met de wil van de Waalse Regering om over te gaan tot een algemene hervorming van de programma's voor werkloosheidsbestrijding die in werking zou moeten treden in de loop van 2002;

Overwegende dat de plaatselijke besturen zo spoedig mogelijk in kennis moeten worden gesteld van de bepalingen betreffende de gesubsidieerde contractuelen in dienst genomen in het kader van de vijfjarenovereenkomsten, die vervallen op 31 december 2001 en verlengd worden in 2002 op grond van de in 2001 toegekende punten;

Overwegende dat het ook geboden is alle tevoren toegekende bijzondere overeenkomsten te verlengen met een duur van één jaar;

Overwegende dat dit besluit in werking moet treden op 1 januari 2002;

Op de voordracht van de Minister van Tewerkstelling en Beroepsopleiding;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, 5°, van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 13 juni 1991 tot bepaling van de verdelingsmaatstaven van de toelagen die toegekend zijn aan de plaatselijke besturen waar contractuelen tewerkgesteld zijn, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 31 oktober 1996 en 27 januari 1998, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° "5° : quinquennium : de periode van vijf jaar die ingaat op 1 januari 1997";2° "6° : de overgangsperiode : de periode van 1 januari 2002 tot 31 december 2002 tijdens dewelke de bepalingen van het laatste jaar van het quinquennium verlengd worden";3° "7° : de Minister tot wiens bevoegdheden de Tewerkstelling behoort".

Art. 2.In artikel 12, § 6, van hetzelfde besluit worden de woorden "ieder quinquennium" vervangen door de woorden "het quinquennium en de overgangsperiode".

Art. 3.In artikel 12, § 6, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 3 februari 1994, 6 oktober 1996 en 27 januari 1998, 2de lid, wordt het woord "vijf" vervangen door het woord "zes".

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2002.

Art. 5.De Minister van Tewerkstelling en Vorming is belast met de uitvoering van dit besluit.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Tewerkstelling en Vorming, Mevr. M. ARENA

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^