Besluit Van De Waalse Regering van 20 december 2001
gepubliceerd op 07 februari 2002

Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 18 juli 2001 betreffende de invoering van de euro in de regelgeving en in de computerprogramma's van het Waalse Gewest voor de aangelegenheden die onder de Minister van Begroting ressortere

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2002027125
pub.
07/02/2002
prom.
20/12/2001
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

20 DECEMBER 2001. - Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 18 juli 2001 betreffende de invoering van de euro in de regelgeving en in de computerprogramma's van het Waalse Gewest voor de aangelegenheden die onder de Minister van Begroting ressorteren


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 18 juli 2001 betreffende de invoering van de euro in de regelgeving en in de computerprogramma's van het Waalse Gewest, inzonderheid op artikel 4;

Gelet op het Wetboek der successierechten, laatst gewijzigd bij de wet van 15 maart 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1953 tot samenordening van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken, laatst gewijzigd bij de wet van 6 juli 1978;

Gelet op het Wetboek op de inkomstenbelastingen 1992, laatst gewijzigd bij de wet van 17 mei 2000;

Gelet op het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, laatst gewijzigd bij de wet van 25 januari 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 juli 1970 houdende de algemene verordening betreffende de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 november 1999;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 31 oktober 2001;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 22 november 2001;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door de volgende redenen : - de omzettingen vervat in voorliggend ontwerp zijn op aanvraag van de Gewesten opgemaakt door het federaal bestuur en hebben verscheidene overlegvergaderingen vereist.

De Gewesten hebben zich ertoe verbonden die omzettingen in te voegen in de gewestelijke wetgeving;

Gelet op het feit dat de datum van 1 januari 2002 nadert, moeten de voorgestelde aanpassingen zo snel mogelijk worden uitgevoerd zodat de burgers zekerheid krijgen over de omzetting van de bedragen en regels waarover twijfel nog bestaat;

Gelet op de beraadslaging van de Waalse Regering betreffende de aanvraag om advies van de Raad van State binnen een maximumtermijn van drie dagen;

Gelet op het advies van de Raad van State nr. 32.646/2, gegeven op 6 december 2001, overeenkomstig artikel 84, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Aanpassing van het Wetboek der successierechten

Artikel 1.In het Wetboek der successierechten, artikel 48, wordt onderstaande tabel I : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld vervangen door volgende tabel I : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.In het Wetboek der successierechten, artikel 48, wordt onderstaande tabel II : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld vervangen door volgende tabel I: Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.In de hierna vermelde bepalingen van Wetboek der successierechten worden de in franken uitgedrukte bedragen uit de derde kolom van onderstaande tabel vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen uit de vierde kolom van dezelfde tabel : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld HOOFDSTUK II. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 3 april 1953 tot samenordening van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken

Art. 4.In de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 3 april 1953 tot samenordening van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken worden de in franken uitgedrukte bedragen uit de derde kolom van onderstaande tabel vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen uit de vierde kolom van dezelfde tabel : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld HOOFDSTUK III. - Aanpassing van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

Art. 5.In de hierna vermelde bepalingen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 worden de in franken uitgedrukte bedragen uit de derde kolom van onderstaande tabel vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen uit de vierde kolom van dezelfde tabel : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld HOOFDSTUK IV. - Aanpassing van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen

Art. 6.In de hierna vermelde bepaling van het het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen worden de in franken uitgedrukte bedragen uit de derde kolom van onderstaande tabel vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen uit de vierde kolom van dezelfde tabel : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld HOOFDSTUK V. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 8 juli 1970 houdende de algemene verordening betreffende de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen

Art. 7.In de hierna vermelde bepaling van het koninklijk besluit van 8 juli 1970 houdende de algemene verordening betreffende de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen worden de in franken uitgedrukte bedragen uit de derde kolom van onderstaande tabel vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen uit de vierde kolom van dezelfde tabel : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld HOOFDSTUK VI. - Slotbepalingen

Art. 8.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2002.

Art. 9.De Minister van Begroting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 20 december 2001.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, M. DAERDEN.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^