Besluit Van De Waalse Regering van 20 juli 2011
gepubliceerd op 16 augustus 2011

Besluit van de Waalse Regering betreffende havenstaatcontrole

bron
waalse overheidsdienst
numac
2011204152
pub.
16/08/2011
prom.
20/07/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

20 JULI 2011. - Besluit van de Waalse Regering betreffende havenstaatcontrole


De Waalse Regering, Gelet op de wet van 18 februari 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over zee, over de weg, de spoorweg of de waterweg. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over de weg, de spoorweg of de waterweg, artikel 1;

Gelet op het advies nr. 49.831/4 van de Raad van State, gegeven op 6 juli 2011, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Doel.

Richtlijn 2009/16/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 23 april 2009 betreffende havenstaatcontrole wordt gedeeltelijk omgezet bij dit besluit.

Art. 2.Toepassingsgebied.

Dit besluit is van toepassing op ieder schip en zijn bemanning dat een haven of ankerplaats van het Waalse Gewest aandoet om een interactie schip/haven-raakvlak te verrichten.

Dit besluit is niet van toepassing op vissersvaartuigen, oorlogsschepen, marinehulpschepen, houten schepen van primitieve bouw, voor niet-commerciële doeleinden gebruikte overheidsschepen en niet-commerciële pleziervaartuigen.

Art. 3.Definities.

In de zin van dit besluit wordt verstaan onder : 1) « verdragen » : de volgende verdragen, met inbegrip van de op deze verdragen betrekking hebbende protocollen, wijzigingen en voorschriften met dwingend karakter, in de versie die van kracht is a) het Internationaal Verdrag betreffende de uitwatering van schepen van 1966 (LL 66);b) het Internationaal Verdrag voor de veiligheid van mensenlevens op zee van 1974 (SOLAS 74);c) het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen van 1973, gewijzigd bij het Protocol van 1978 (MARPOL 73/78);d) het Internationaal Verdrag betreffende de normen voor zeevarenden inzake opleiding, diplomering en wachtdienst van 1978 (STCW 78/95);e) het Verdrag inzake de internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee van 1972 (COLREG 72);f) het Internationaal Verdrag betreffende de meting van schepen van 1969 (ITC 69);g) het Verdrag betreffende minimumnormen op koopvaardijschepen van 1976 (ILO nr.147); h) het Internationaal Verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door olie van 1992 (CLC 92);2) « MOU van Parijs » : het op 26 januari 1982 te Parijs ondertekende Memorandum van overeenstemming inzake havenstaatcontrole, in de versie die van kracht is;3) « Onder het MOU van Parijs vallende gebied » : het geografische gebied waarin de ondertekenende partijen bij het MOU van Parijs inspecties uitvoeren overeenkomstig het MOU van Parijs;4) « schip » : een zeegaand vaartuig waarop één of meer van de verdragen van toepassing zijn, varend onder een andere vlag dan die van de havenstaat;5) « Schip/haven-raakvlak » : de interacties die plaatsvinden wanneer een schip rechtstreeks en onmiddellijk betrokken is bij de acties die gepaard gaan met de verplaatsing van personen of goederen, dan wel de verlening van havendiensten aan of vanuit het schip;6) « Schip voor een ankerplaats » : een schip in een haven of in een ander gebied onder de jurisdictie van een haven dat niet aan de kade ligt en een schip/haven-raakvlak uitvoert;7) « inspecteur » : de met de scheepvaartcontrole belaste ambtenaar die daartoe aangesteld is;8) « eerste inspectie » : een bezoek door een inspecteur aan boord van een schip teneinde na te gaan of wordt voldaan aan de geldende verdragen en voorschriften waarbij ten minste de in artikel 12, 1, van het koninklijk besluit van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010014271 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende havenstaatcontrole sluiten betreffende havenstaatcontrole vermelde controles worden uitgevoerd;9) « meer gedetailleerde inspectie » : een inspectie waarbij het schip, de uitrusting en de bemanning, geheel of, voor zover van toepassing, gedeeltelijk onder de in artikel 12, 3, van het koninklijk besluit van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010014271 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende havenstaatcontrole sluiten betreffende havenstaatcontrole beschreven omstandigheden worden onderworpen aan een grondig onderzoek, dat de constructie van het schip, de uitrusting, de personeelssterkte, de leef- en werkomstandigheden en de naleving van de operationele voorschriften aan boord omvat;10) « uitgebreide inspectie » : een inspectie bedoeld in artikel 13 van het koninklijk besluit van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010014271 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende havenstaatcontrole sluiten betreffende havenstaatcontrole en die tenminste de in bijlage VII bij hetzelfde koninklijk besluit opgesomde onderdelen omvat.Een uitgebreide inspectie kan een gedetailleerde inspectie omvatten indien daarvoor op grond van artikel 12, 3, van het koninklijk besluit van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010014271 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende havenstaatcontrole sluiten betreffende havenstaatcontrole gegronde redenen zijn; 11) « bevoegde autoriteit » : maritieme overheid die overeenkomstig Richtlijn 2009/16/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende havenstaatcontrole verantwoordelijk is voor de havenstaatcontrole;12) « bevoegde instantie » : de Directie Scheepvaartcontrole van het Directoraat-generaal Maritiem Vervoer van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer;13) « havenautoriteit » : de bevoegde autoriteit of de bevoegde dienst die voor elke haven door het Waalse Gewest is aangewezen om de krachtens dit besluit meegedeelde informatie in ontvangst te nemen en door te geleiden;14) « aanhouding » : het formele verbod voor een schip om uit te varen omdat er tekortkomingen zijn geconstateerd die afzonderlijk of gezamenlijk maken dat het schip niet zeewaardig is.

Art. 4.Aanmelding van de aankomst van schepen.

De exploitant, agent of kapitein van een schip dat voor een uitgebreide inspectie in aanmerking komt en op weg is naar een haven of ankerplaats in het Waalse Gewest, dient de aankomst daarvan te melden overeenkomstig de bepalingen van de bijlage.

Zodra ze de aanmelding bedoeld in het eerste lid en in artikel 4 van het besluit van de Waalse Regering van 7 juli 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 07/07/2011 pub. 26/07/2011 numac 2011203836 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart sluiten betreffende de invoering van een communautair monitoring en informatiesysteem voor de scheepvaart heeft ontvangen, zal de daartoe aangestelde havenautoriteit ze doorsturen naar de bevoegde instantie.

Indien mogelijk geschiedt communicatie als bedoeld in dit artikel elektronisch.

De met het oog op de bijlage ontwikkelde procedures en formulieren voldoen aan de desbetreffende bepalingen van het besluit van de Waalse Regering van 7 juli 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 07/07/2011 pub. 26/07/2011 numac 2011203836 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart sluiten betreffende de invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart.

Art. 5.Aanhouding van het schip en vergoeding van kosten.

De havenautoriteit werkt samen met de bevoegde instantie om te voorzien in faciliteiten voor de opvang van aangehouden schepen.

Indien een schip wordt aangehouden, worden de kosten in verband met de aanhouding in de haven gedragen door de eigenaar of de exploitant van het schip.

Art. 6.Verslagen opgemaakt door de loodsen en de havenautoriteiten.

De loodsen van het Waalse Gewest die belast zijn met het aanleggen en losmaken van schepen in een haven van het Waalse Gewest of die werkzaam zijn op schepen die op weg zijn naar een haven van het Waalse Gewest lichten de bevoegde instantie onmiddellijk in wanneer zij bij het vervullen van hun normale taak opmerken dat er klaarblijkelijke anomalieën zijn die afbreuk kunnen doen aan de veilige vaart van het schip of gevaar voor schade aan het mariene milieu kunnen opleveren.

Indien de havenautoriteit bij de uitoefening van haar normale taken opmerkt dat een zich in hun haven bevindend schip klaarblijkelijke anomalieën vertoont die afbreuk kunnen doen aan de veiligheid van het schip of een onredelijk groot gevaar opleveren voor schade aan het mariene milieu, dient zij de bevoegde instantie daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

De loodsen en de havenautoriteit moeten ten minste de volgende gegevens rapporteren, indien mogelijk in elektronische vorm : - scheepsinformatie (naam, IMO-identificatienummer, roepletters en vlaggenstaat); - informatie betreffende de vaarroute (laatste aanloophaven, haven van bestemming); - beschrijving van de aan boord vastgestelde klaarblijkelijke anomalieën.

Art. 7.Uitwisseling van informatie en samenwerking.

Naast de overeenkomstig de artikelen 4 en 6 van dit besluit verstrekte informatie deelt de havenautoriteit aan de bevoegde instantie de volgende in haar bezit zijnde informatie mee : - informatie betreffende schepen die niet hebben voldaan aan alle voorschriften inzake verplichte aanmelding van dit besluit, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2003 betreffende havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingresiduen en van het besluit van de Waalse Regering van 7 juli 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 07/07/2011 pub. 26/07/2011 numac 2011203836 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart sluiten betreffende de invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart; - informatie betreffende schepen die uitgevaren zijn zonder te hebben voldaan aan de bepalingen van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2003 betreffende havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingresiduen.

Art. 8.Sancties.

De gewestelijke ambtenaren bedoeld in artikel 6 van het decreet van 19 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/03/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009202017 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein sluiten betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein zijn belast met de opsporing en de vaststelling van overtredingen van dit besluit.

De overtredingen van de bij dit besluit opgelegde verplichtingen worden gestraft met de straffen bepaald bij de wet van 18 februari 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over zee, over de weg, de spoorweg of de waterweg. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over de weg, de spoorweg of de waterweg.

Art. 9.Uitvoering.

De Minister tot wiens bevoegdheden de Waterwegen behoren, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 20 juli 2011.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, B. LUTGEN

BIJLAGE AANMELDING Informatie die moet worden verstrekt overeenkomstig artikel 4.

De volgende informatie wordt verstrekt aan de havenautoriteit ten minste drie dagen voor het vermoedelijke tijdstip van aankomst in de haven of ankerplaats of vóór het vertrek in de vorige haven indien de reis naar verwachting minder dan drie dagen in beslag zal nemen : a) scheepsidentificatienummer (naam, roepletters, IMO-identificatienummer of MMSI-nummer);b) geplande duur van het verblijf in de haven;c) voor tankers : - configuratie : enkelwandig, enkelwandig met SBT, dubbelwandig; - conditie van de lading en ballasttanks : vol, leeg, gevuld met inerte gassen; - volume en aard van de lading; d) geplande handelingen in de haven of ankerplaats van bestemming (laden, lossen, andere);e) geplande wettelijk voorgeschreven inspectie en belangrijke onderhouds- en reparatiewerkzaamheden, uit te voeren in de haven van bestemming;f) datum van de laatste uitgebreide inspectie in het gebied dat onder het MOU van Parijs valt. Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 20 juli 2011 betreffende havenstaatcontrole.

Namen, 20 juli 2011.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, B. LUTGEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^