Besluit Van De Waalse Regering van 20 juni 2019
gepubliceerd op 08 november 2019
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 maart 2019 tot bepaling van de lijst van de door de instrumenterende ambtenaren te verstrekken bijkomende gegevens en van de modaliteiten inzake het agrarisch grond

bron
waalse overheidsdienst
numac
2019015080
pub.
08/11/2019
prom.
20/06/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019015080

WAALSE OVERHEIDSDIENST


20 JUNI 2019. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 maart 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 14/03/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019201883 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de lijst van de door de instrumenterende ambtenaren te verstrekken bijkomende gegevens en van de modaliteiten inzake het agrarisch grondwaarnemingscentrum overeenkomstig de artikelen D.54 en D.357 van het Wa sluiten tot bepaling van de lijst van de door de instrumenterende ambtenaren te verstrekken bijkomende gegevens en van de modaliteiten inzake het agrarisch grondwaarnemingscentrum overeenkomstig de artikelen D.54 en D.357 van het Waalse Landbouwwetboek


De Waalse Regering, Gelet op het Waalse Landbouwwetboek, de artikelen D.54, lid 1, gewijzigd bij het programma decreet van 17 juli 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2018 pub. 22/10/2018 numac 2018070049 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 sluiten, D.58, lid 1, en D.357, § 1 en 3, gewijzigd bij het programma- decreet van 17 juli 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2018 pub. 22/10/2018 numac 2018070049 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 sluiten en gewijzigd bij het decreet van 2 mei 2019;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 14 maart 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 14/03/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019201883 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de lijst van de door de instrumenterende ambtenaren te verstrekken bijkomende gegevens en van de modaliteiten inzake het agrarisch grondwaarnemingscentrum overeenkomstig de artikelen D.54 en D.357 van het Wa sluiten tot bepaling van de lijst van de door de instrumenterende ambtenaren te verstrekken bijkomende gegevens en van de modaliteiten inzake het agrarisch grondwaarnemingscentrum overeenkomstig de artikelen D.54 en D.357 van het Waalse Landbouwwetboek;

Gelet op het rapport van 29 januari 2019, opgemaakt overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen ;

Gelet op het advies nr 85/2019 van de Gegevensbeschermingsautoriteit, gegeven op 3 april 2019;

Gelet op advies nr. 66.120/4 van de Raad van State, gegeven op 4 juni 2019, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 14 maart 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 14/03/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019201883 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de lijst van de door de instrumenterende ambtenaren te verstrekken bijkomende gegevens en van de modaliteiten inzake het agrarisch grondwaarnemingscentrum overeenkomstig de artikelen D.54 en D.357 van het Wa sluiten tot bepaling van de lijst van de door de instrumenterende ambtenaren te verstrekken bijkomende gegevens en van de modaliteiten inzake het agrarisch grondwaarnemingscentrum overeenkomstig de artikelen D.54 en D.357 van het Waalse Landbouwwetboek worden de woorden ", de pachten, de plaatsbeschrijvingen die als bijlage bij een pacht moeten worden gevoegd" ingevoegd tussen de woorden "in volle eigendom" en de woorden "en de inbrengen".

Art. 2.In artikel 4, § 2, van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, worden de woorden "of wanneer een pacht in een onderhandse akte wordt gesloten of een plaatsbeschrijving als bijlage bij een onderhandse akte wordt gevoegd, voor de meest gerede partij" ingevoegd tussen de woorden "Voor de andere instrumenterende notarissen" en de woorden "gebeurt de kennisgeving bedoeld in artikel 3" 2° in het tweede lid, worden de woorden "door de instrumenterend ambtenaar" opgeheven.

Art. 3.Artikel 11 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt: "In afwijking van lid 1, wanneer de persoonsgegevens betrekking hebben op de kennisgeving van een pacht of een plaatsbeschrijving, worden deze gegevens door de Dienst gedurende een periode van maximaal tien jaar na het verstrijken van de pacht bewaard.".

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020.

Art. 5.De Minister van Landbouw is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 20 juni 2019.

Voor de Regering: De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Landbouw, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme, Erfgoed en afgevaardigd bij de Grote Regio, R. COLLIN


begin


Publicatie : 2019-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^