Besluit Van De Waalse Regering van 20 mei 2020
gepubliceerd op 16 juni 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 december 2017 tot benoeming van de voorzitter, een ondervoorzitter en de gewone en plaatsvervangende leden van de Beleidsgroep "Wonen" in het kader van de raadgeven

bron
waalse overheidsdienst
numac
2020202612
pub.
16/06/2020
prom.
20/05/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020202612

WAALSE OVERHEIDSDIENST


20 MEI 2020. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 december 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2017 pub. 12/01/2018 numac 2018200039 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter, een ondervoorzitter en de gewone en plaatsvervangende leden van de Beleidsgroep Wonen in het kader van de raadgevende functie sluiten tot benoeming van de voorzitter, een ondervoorzitter en de gewone en plaatsvervangende leden van de Beleidsgroep "Wonen" in het kader van de raadgevende functie


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd;

Gelet op het Waals Wetboek van Duurzaam Wonen, artikel 200;

Gelet op het decreet van 6 november 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/11/2008 pub. 18/12/2008 numac 2008204571 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie sluiten houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie;

Gelet op het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014202349 bron waalse overheidsdienst Decreet tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de adviesorganen type decreet prom. 27/03/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014202350 bron waalse overheidsdienst Decreet tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de adviesorganen, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet sluiten tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de adviesorganen;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 21 december 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2017 pub. 12/01/2018 numac 2018200039 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter, een ondervoorzitter en de gewone en plaatsvervangende leden van de Beleidsgroep Wonen in het kader van de raadgevende functie sluiten tot benoeming van de voorzitter, een ondervoorzitter en de gewone en plaatsvervangende leden van de Beleidsgroep "Wonen" in het kader van de raadgevende functie;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 13 september 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 13/09/2019 pub. 23/09/2019 numac 2019204305 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten sluiten tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 september 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 26/09/2019 pub. 07/10/2019 numac 2019204496 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de werking van de Regering sluiten tot regeling van de werking van de Regering;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 28 november 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 28/11/2019 pub. 16/12/2019 numac 2019205779 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 december 2017 tot benoeming van de voorzitter, een ondervoorzitter en de gewone en plaatsvervangende leden van de Beleidsgroep Wonen in het kader van de raadgevende sluiten tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 december 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2017 pub. 12/01/2018 numac 2018200039 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter, een ondervoorzitter en de gewone en plaatsvervangende leden van de Beleidsgroep Wonen in het kader van de raadgevende functie sluiten tot benoeming van de voorzitter, een ondervoorzitter en de gewone en plaatsvervangende leden van de Beleidsgroep "Wonen" in het kader van de raadgevende functie;

Overwegende dat de samenstelling van de Beleidsgroep "Wonen", die op 21 december 2017 werd aangenomen, moet worden aangepast naar aanleiding van het ontslag van verschillende leden;

Overwegende dat de adjunct-secretaris-generaal van de "Conseil économique, social et environnemental de Wallonie" (Economische, Sociale en Milieuraad van Wallonië) op 26 maart 2020 en 1 april 2020 een schrijven aan de Minister van huisvesting heeft gericht waarbij laatstgenoemde ingelicht wordt gebracht over het ontslag uit hun ambt van verschillende leden van de Beleidsgroep "Wonen" en waarbij hij plaatvservangers voordraagt;

Op de voordracht van de Minister van Huisvesting;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 21 december 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2017 pub. 12/01/2018 numac 2018200039 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter, een ondervoorzitter en de gewone en plaatsvervangende leden van de Beleidsgroep Wonen in het kader van de raadgevende functie sluiten tot benoeming van de voorzitter, een ondervoorzitter en de gewone en plaatsvervangende leden van de Beleidsgroep "Wonen" in het kader van de raadgevende functie, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in 1°, wordt het 3° streepje "Clarisse Ramakers" vervangen door het streephe "Christophe Martin";b) in 1°, wordt het 4e streepje "Julie Turco" vervangen door het streepje "Antoine Farchakh";c) in 1°, wordt het 5° streepje "Pol Gilles" vervangen door het streepje "Salvador Alonso Merino";d) in 2°, wordt het 1e streepje "Bénédicte Delcourt" vervangen door het streepje "Patrick Willems";e) in 8°, wordt het streepje "Sébastien Fontaine" vervangen door het streepje "Ysaline Lefèbre".

Art. 2.Artikel 3bis van hetzelfde besluit wordt gewijzigd als volgt : a) in 1°, wordt het 3e streepje "Dirk Derwael" vervangen door het streepje "Thijs Eeckhaut";b) in 4°, wordt het 1e streepje "Benoît Boucquiau" vervangen door het streepje "Egide Forthomme";c) in 8°, wordt het streepje "Luc Jandrain" vervangen door het streepje "Aurélie Aelgoet".

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Art. 4.De Minister van Huisvesting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 20 mei 2020.

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Huisvesting, Plaatselijke Besturen, en Stedenbeleid, P.-Y. DERMAGNE


begin


Publicatie : 2020-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^