Besluit Van De Waalse Regering van 20 november 2003
gepubliceerd op 05 januari 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 7 november 2002 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de bedrijven voor aangepast werk

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2003027789
pub.
05/01/2004
prom.
20/11/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 NOVEMBER 2003. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 7 november 2002 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de bedrijven voor aangepast werk


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 6 april 1995 betreffende de integratie van gehandicapte personen, inzonderheid op de artikelen 10, 14, 15, 24 en 26;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 7 november 2002 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de bedrijven voor aangepast werk;

Gelet op het advies van het beheerscomité van het "Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées" (Waals Agentschap voor de Integratie van Gehandicapte Personen), gegeven op 23 september 2003;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door het feit dat artikel 8, eerste lid, van bovenbedoeld besluit van 7 november 2002 moeilijk toe te passen is omdat de wijze van berekening van de subsidies niet precies genoeg is; dat zo spoedig mogelijk de nodige aanpassingen doorgevoerd moeten worden met het oog op een doeltreffende werking van de voorziening die ten gunste van de bedrijven voor aangepast werk tot stand is gebracht;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Aangelegenheden en Gezondheid;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit regelt overeenkomstig 138 van de Grondwet een materie bedoeld in artikel 128, § 1, van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 5 van het besluit van de Waalse Regering van 7 november 2002 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de bedrijven voor aangepast werk worden de eerste twee leden vervangen door de volgende leden : « Het totaal antal gehandicapte personen gesubsidieerd overeenkomstig dit hoofdstuk mag voor het geheel van de bedrijven voor aangepast werk en per kalenderjaar niet hoger zijn dan 5 863 personen, verdeeld als volgt : 1° sectie 1 : 5 313 gehandicapte personen die tewerkgesteld zijn op grond van een arbeidsovereenkomst en die al dan niet onder de bepalingen betreffende de wederinschakeling van werkzoekenden vallen, met uitzondering van de gehandicapte personen met het statuut van als moeilijk te plaatsen bezoldigde werkloze die tewerkgesteld zijn in bedrijven voor aangepast werk krachtens artikel 78 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering;2° sectie 2 : 50 gehandicapte personen in dienst genomen op grond van een arbeidsovereenkomst, ten vroegste op de datum van inwerkingtreding van dit besluit, en van wie het rendementsverlies gelijk is aan 70 % of meer;3° sectie 3 : 500 gehandicapte personen op wie de bepalingen betreffende de wederinschakeling van werkzoekenden toepasselijk zijn. Het beheerscomité van het "Agence" bepaalt voor elk bedrijf voor aangepast werk de jaarlijkse banenquota's die binnen elke sectie gesubsidieerd kunnen worden. »

Art. 3.Artikel 6 van hetzelfde besluit wordt vervangen door het volgende artikel "Het bedrag van het uurloon of van het looncomplement waarop de tegemoetkoming betrekking heeft mag niet hoger zijn dan : 1° 14,6426 euro voor de werknemers van de secties 1 en 2 bedoeld in artikel 5;2° 2,9286 euro voor de werknemers van de sectie 3 bedoeld in artikel 5. Die bedragen worden geïndexeerd overeenkomstig de bepalingen van de wet van 1 maart 1977 houdende de inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. Ze worden aan de spilindex 1.2936 van 1 maart 2002. »

Art. 4.In artikel 7 van hetzelfde besluit wordt het eerste lid vervangen door het volgende lid : « Het bedrag van de tegemoetkoming verleend voor elke gehandicapte werknemer wordt berekend door het bedrag van het loon of van het looncomplement te vermenigvuldigen met een op grond van het rendementsverlies vastgelegd percentage, dat evenwel niet hoger mag zijn dan 85 %. »

Art. 5.In artikel 30 van hetzelfde besluit worden de woorden "van titel I" vervangen door de woorden "van titel III".

Art. 6.Het tweede en het derde lid van artikel 8 van hetzelfde besluit worden opgeheven.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2003.

Art. 8.De Minister van Sociale Aangelegenheden is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 20 november 2003, De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Sociale Aangelegenheden en Gezondheid, Th. DETIENNE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^