Besluit Van De Waalse Regering van 20 september 2001
gepubliceerd op 09 oktober 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering waarbij de herziening van het gewestplan Luik voorlopig wordt goedgekeurd met het oog op de ontwikkeling van de luchthavenactiviteit op de luchthaven Luik-Bierset en de daaraan verbonden activiteit

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2001027554
pub.
09/10/2001
prom.
20/09/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 SEPTEMBER 2001. - Besluit van de Waalse Regering waarbij de herziening van het gewestplan Luik voorlopig wordt goedgekeurd met het oog op de ontwikkeling van de luchthavenactiviteit op de luchthaven Luik-Bierset en de daaraan verbonden activiteit


De Waalse Regering, Gelet op het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, inzonderheid op de artikelen 42 tot en met 46, vervangen bij het decreet van 27 december 1997;

Gelet op de wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van de geluidshinder, inzonderheid op artikel 1bis, ingevoegd bij het decreet van 1 april 1999 en gewijzigd bij het decreet van 8 juni 2001;

Gelet op het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 26 november 1987 waarbij het gewestplan Luik wordt opgesteld, inzonderheid gewijzigd bij : 1° besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 6 september 1991 waarbij de gedeeltelijke wijziging van de bladen 41/4, 42/1, 42/2, 42/6 en 42/7 van het gewestplan Luik definitief wordt bepaald met het oog op de opneming van het HST-tracé;2° besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 10 december 1992 waarbij de gedeeltelijke wijziging van de bladen 41/8 en 42/5 van voornoemd plan wordt bepaald in verband met de opneming van een dienstenverleningsgebied aansluitend op de luchthaven van Bierset op het grondgebied van de gemeente Grâce-Hollogne;3° besluit van de Waalse Regering van 4 mei 1995 waarbij de gedeeltelijke wijziging van blad 42/1 van voornoemd plan definitief wordt aangenomen in verband met de opneming van een dienstverleningsgebied (vrachtgebied) in de nabijheid van de luchthaven van Bierset op het grondgebied van de gemeente Grâce-Hollogne; Gelet op het gewestelijk ruimtelijk ontwikkelingsplan goedgekeurd door de Waalse Regering op 27 mei 1999, inzonderheid op het derde gedeelte, « Mise en oeuvre du projet », in het bijzonder op hoofdstuk VI.1.D.;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2000 betreffende de beslissing om het gewestplan Luik aan herziening te onderwerpen met het oog op de ontwikkeling van de luchthavenactiviteit en de daaraan verbonden activiteit;

Overwegende dat het effectenonderzoek van het voorontwerp van het plan verricht werd door de C.V.B.A. Poly'Art, erkend krachtens artikel 42, vierde lid, van voornoemd wetboek;

Overwegende dat de "Commission régionale d'Aménagement du Territoire" (Gewestelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening) een eerste advies over het voorontwerp heeft uitgebracht op 26 januari 2001, dat bedoelde commissie het bureau Poly'Art uitgenodigd heeft om het effectenonderzoek voor te stellen op 11 september 2001 en dat bedoeld onderzoek de commissie aanleiding heeft gegeven tot enkele voorlopige overwegingen;

Gelet op het advies dat het Directoraat-generaal Landbouw van het Ministerie van het Waalse Gewest op 24 augustus 2001 heeft uitgebracht met betrekking tot de landbouwgebieden die volgens het voorstel van de auteur van het effectenonderzoek voor bebouwing in aanmerking komen;

Gelet op het verslag van de Regering, in het bijzonder op de conclusies die onder het punt C worden vermeld van de verschillende hoofdstukken van bedoeld verslag dat bekend is gemaakt in het Belgisch Staatsblad;

Op de voordracht van de Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.§ 1. De Regering keurt voorlopig de herziening van het gewestplan Luik goed, op het grondgebied van de gemeenten Ans, Awans, Fexhe-le-Haut-Clocher, Flémalle, Grâce-Hollogne en Saint-Georges-sur-Meuse, met het oog, enerzijds, op de ontwikkeling van de luchthavenactiviteit en de daaraan verbonden activiteit en, anderzijds, op de weerslag daarvan op de bebouwbare gebieden die het meest blootgesteld zijn aan het geluid van vliegtuigen.

De herziening wordt goedgekeurd overeenkomstig het bijgevoegd plan. § 2. Op het grondgebied van de gemeente Ans heeft het ontwerp als doel de opneming van volgende gebieden : - een groengebied ter vervanging van het westelijk uiteinde van het woongebied rue Pironbolle; - een gebied voor gemengde bedrijfsruimten in de lus van de verkeerswisselaar van Loncin, rue Deponthier; - als gebied voor gemengde bedrijfsruimten, een gebied waarvan de bestemming nog niet vaststaat gelegen in het gehucht « cité des Charrons ». § 3. Op het grondgebied van de gemeente Awans heeft het ontwerp als doel de opneming van volgende gebieden : - een gebied (met een industrieel karakter) waarvan de bestemming nog niet vaststaat benoorden de spoorlijn 36, gekoppeld aan een bijkomend voorschrift voorzien van het merk *9 op het ontwerp-plan : de goedkeuring van het gemeentelijk plan van aanleg voor de ontsluiting van het gebied wordt onderworpen aan de definitieve keuze die de Waalse Regering zal maken voor de plaats van aanleg van het bimodale platform lucht-HST vrachtverkeer. Mocht de Waalse Regering het gebied (met een industrieel karakter) waarvan de bestemming nog niet vaststaat voorzien van het merk *8 op het ontwerp-plan uitkiezen, zal bedoeld gebied bestemd kunnen worden voor de installatie van logistiekbedrijven; - een gebied voor bedrijfsruimten met een industrieel karakter benoorden de spoorlijn 36, gekoppeld aan een bijkomend voorschrift voorzien van het merk *10 op het ontwerp-plan : * bedoeld gebied wordt bestemd voor bedrijven die de aan te leggen bimodale uitrustingen spoor-wegverkeer gebruiken met het oog op de aanleg van groepage-infrastructuren en de komst van logistieke dienstverleners spoor-wegverkeer; * er worden buffergebieden en isoleringsmarges opgelegd aan de rand van bedoeld gebied om het te kunnen verenigen met het naburige woongebied in de nabijheid van het woongebied met een landelijk karakter van Awans. § 4. Op het grondgebied van de gemeente Fexhe-le-Haut-Clocher heeft het ontwerp als doel de opneming van een gebied waarvan de bestemming nog niet vaststaat in het oosten van Velroux om te kunnen anticiperen op de herstructurering van de Krijgsmacht. (Er dient te worden opgemerkt dat een deel van bedoeld gebied waarvan de bestemming nog niet vaststaat op het grondgebied van de gemeente Grâce-Hollogne gelegen is.) § 5. Op het grondgebied van de gemeente Flémalle heeft het ontwerp als doel de opneming van volgende gebieden : - een gebied voor gemengde bedrijfsruimten, uitbreiding van het bestaande gemengd gebied genaamd « Cahottes », gekoppeld aan een bijkomend voorschrift voorzien van het merk *4 op het ontwerp-plan : * bedoeld gebied wordt bestemd voor bedrijven die in de nabijheid van de luchthaven dienen te worden gevestigd of die de nabijheid van de uit de luchthaven voortvloeiende activiteiten nodig hebben; * er worden buffergebieden en isoleringsmarges opgelegd aan de rand van bedoeld gebied om het te kunnen verenigen met het naburige woongebied, in de nabijheid van het woongebied met een landelijk karakter in het gehucht « Les Cahottes »; - een woongebied in het gehucht « Saule Bômel »; - een gebied waarvan de bestemming nog niet vaststaat op het gedeelte van het woongebied met een landelijk karakter van Warfusée gelegen in gebied A van het plan m.b.t. de blootstelling aan de geluidshinder. § 6. Op het grondgebied van de gemeente Grâce-Hollogne heeft het ontwerp als doel de opneming van de gebieden, tracés en oppervlaktes zoals volgt : - aanpassing van de grenzen van het gebied voor openbare nutsvoorzieningen en gemeenschapsvoorzieningen opgenomen op het gewestplan in de oppervlakte van het luchthavengebied, namelijk : de landingsbanen, rekening houdend met de verlenging van de hoofdlandingsbaan zoals geprogammeerd, de taxiways, de luchthaveninfrastructuren (luchthaventerminal, dienstengebouwen en parkeerruimten), evenals de aanvullende luchthaveninfrastructuren (hotels, restaurants, winkels); - als groengebied, het talud van het fort van Hollogne; - als bedrijfsruimte met een industrieel karakter, de vrachtgebieden gelegen aan de noord- en aan de zuidkant van de landingsbanen, gekoppeld aan een bijkomend voorschrift voorzien van het merk *1 op het ontwerp-plan. Bedoelde gebieden worden bestemd voor het luchthavenbedrijf en de activiteiten van de verschillende bedrijven; - benoorden het vrachtgebied en in het westen van de landingsbanen, een gebied voor bedrijfsruimten met een industrieel karakter, gekoppeld aan een bijkomend voorschrift voorzien van het merk *2 op het ontwerp-plan : * bedoeld gebied wordt bestemd voor bedrijven die gebruik maken van de luchthaveninfrastructuur en die voor hun bedrijvigheid nood hebben aan de onmiddellijke nabijheid van en verbinding met de luchthaven, zoals productiebedrijven en distributeurs, inzonderheid met een belangrijke toegevoegde waarde; * er worden buffergebieden en isoleringsmarges opgelegd aan de rand van bedoeld gebied om het te kunnen verenigen met het naburige woongebied in de nabijheid van het woongebied met een landelijk karakter van Ferdoux, Velroux en Bierset; * er worden adequate bouwprofielen opgelegd met het oog op een geleidelijke overgang van de nijverheidspool naar het landbouwgebied; - als groengebied, de voormalige zandgroeve « Les Vignes » wegens de waardevolle biotoop; - integratie van het woongebied met een landelijk karakter gelegen tussen Ferdeux en Hozémont in het landbouwgebied; - een gebied voor gemengde bedrijfsruimten in Rouvroy, gekoppeld aan een bijkomend voorschrift voorzien van het merk *3 op het ontwerp-plan. Bedoeld gebied wordt bestemd voor bedrijven die in de nabijheid van de luchthaven dienen te worden gevestigd of die de nabijheid van de uit de luchthaven voortvloeiende activiteiten nodig hebben; - een gebied voor gemengde bedrijfsruimten tussen het gebied voor bedrijfsruimten met een industrieel karakter voorzien van het merk *2, het woongebied met een landelijk karakter van Velroux en het gebied voor openbare nutsvoorzieningen en gemeenschapsvoorzieningen dat door Landsverdediging wordt gebruikt, gekoppeld aan een bijkomend voorschrift voorzien van het merk *4 op het ontwerp-plan; * bedoeld gebied wordt bestemd voor bedrijven die in de nabijheid van de luchthaven dienen te worden gevestigd of die de nabijheid van de uit de luchthaven voortvloeiende activiteiten nodig hebben; * er worden buffergebieden en isoleringsmarges opgelegd aan de rand van bedoeld gebied om het te kunnen verenigen met het naburige woongebied in de nabijheid van het woongebied met een landelijk karakter van Velroux; - een gebied voor gemengde bedrijfsruimten tussen het gebied voor bedrijfsruimten met een industrieel karakter voorzien van het merk *2 en het dorp van Bierset, gekoppeld aan een bijkomend voorschrift voorzien van het merk *5 op het ontwerp-plan. Dat gebied wordt bestemd voor activiteiten waarvoor slechts licht verkeer nodig is.

Bedrijven die onder de kleinhandel vallen, worden uitgesloten. De gebouwen moeten volledig geïntegreerd worden in de bestaande bebouwing; - een gebied voor gemengde bedrijfsruimten bezuiden de autosnelweg E40, aan de overkant van de luchthaveninfrastructuur, gekoppeld aan een bijkomend voorschrift voorzien van het merk *6 op het ontwerp-plan. Dat gebied wordt bestemd voor kantoorfuncties en de reizigersluchthaven ondersteunende infrastructuur. Er moet een bijzondere aandacht uitgaan naar de bouwkundige keuzes voor de gebouwen; - een gebied voor openbare nutsvoorzieningen en gemeenschapsvoorzieningen tussen spoorlijn 36 en de site van « Liège Logistics », gekoppeld aan een bijkomend voorschrift *7 op het ontwerp-plan. Dat gebied wordt bestemd voor de aanleg van een platform spoor-wegverkeer; - gebied (met een industrieel karakter) waarvan de bestemming nog niet vaststaat op het westelijke deel van « Liège Logistics », gekoppeld aan een bijkomend voorschrift voorzien van het merk *8 op het ontwerp-plan; * de goedkeuring van het gemeentelijk plan van aanleg voor de ontsluiting van het gebied wordt onderworpen aan de definitieve keuze die de Waalse Regering zal maken voor de plaats van aanleg van het bimodale platform lucht-HST vrachtvervoer. Mocht de Waalse Regering het gebied (met een industrieel karakter) waarvan de bestemming nog niet vaststaat voorzien van het merk *9 op het ontwerp-plan uitkiezen, zal bedoeld gebied bestemd kunnen worden voor de installatie van logistiekbedrijven; * er worden buffergebieden en isoleringsmarges opgelegd aan de rand van bedoeld gebied om het te kunnen verenigen met het naburige woongebied in de nabijheid van het woongebied met een landelijk karakter van Bierset; - een gebied voor bedrijfsruimten met een industrieel karakter op het oostelijk deel van « Liège Logistics », gekoppeld aan een bijkomend voorschrift voorzien van het merk *11 op het ontwerp-plan. Dat gebied wordt bestemd voor bedrijven die gebruik maken van de bestaande bimodale uitrustingen spoor-wegverkeer met het oog op de aanleg van groepage-infrastructuren en de komst van logistieke dienstverleners spoor-wegvervoer; - een gebied waarvan de bestemming nog niet vaststaat op het zuidelijk deel van de « terril du corbeau » dat heden in het gewestplan opgenomen is als gebied met gemeenschapsuitrustingen; - een woongebied in het gehucht « Paire du Bonnier », dat heden opgenomen als gebied waarvan de bestemming nog niet vaststaat; - een woongebied met een landelijk karakter als oostelijke uitbreiding van het dorp van Horion; - een gebied waarvan de bestemming nog niet vaststaat in het oosten van Velroux; - het tracé van twee toegangswegen naar het luchthaven- en logistiek gebied vanaf de verkeerswisselaar van Loncin en de oppervlakte voor reservatie ervan; - het tracé van een nieuwe gewestweg en en diens oppervlakte voor reservatie tussen het luchthaven- en logistiek gebied en de verkeerswisselaar van Hognoul, die via het westen om het dorp van Awans heen zal lopen; - het tracé van een nieuwe gewestweg en diens oppervlakte voor reservatie tussen het luchthaven- en logistiek gebied en de verkeerswisselaar van Hognoul, die parallel zal lopen aan de autosnelwegen E40 en E42; - het tracé van een nieuw wegvak op de weg naar Hannuit (N637) en diens oppervlakte voor reservatie, aangepast aan de verlenging van de landingsbaan. § 7. Op het grondgebied van de gemeente Saint-Georges-sur-Meuse heeft het ontwerp als doel de opneming van de volgende gebieden : - een woongebied met een landelijk karakter bezuiden Donmartin; - een woongebied met een landelijk karakter in Stockay in het gehucht « En Bourse »; - een gebied waarvan de bestemming nog niet vaststaat op de delen van het woongebied met een landelijk karakter van « Sur les Bois », gelegen in gebied A van het plan m.b.t. de blootstelling aan de geluidshinder.

Art. 2.De bijlage kan worden ingezien in de kantoren van het Ministerie van het Waalse Gewest, Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Patrimonium, rue Montagne Sainte-Walburge, 2, 4000 Luik.

Art. 3.De Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 20 september 2001.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu, M. FORET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^