Besluit Van De Waalse Regering van 20 september 2001
gepubliceerd op 24 oktober 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2000 tot aanwijzing van de voorzitter, de leden en de secretaris van het begeleidingscomité van de Gewestelijke Centra voor de integratie van vreemdelingen of

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2001027591
pub.
24/10/2001
prom.
20/09/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 SEPTEMBER 2001. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2000 tot aanwijzing van de voorzitter, de leden en de secretaris van het begeleidingscomité van de Gewestelijke Centra voor de integratie van vreemdelingen of van personen van buitenlandse herkomst


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 4 juli 1996 betreffende de integratie van vreemdelingen of van personen van buitenlandse herkomst;

Gelet op het besluit van 6 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 4 juli 1996 betreffende de integratie van vreemdelingen of van personen van buitenlandse herkomst;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2000 tot aanwijzing van de voorzitter, de leden en de secretaris van het begeleidingscomité van de Gewestelijke Centra voor de integratie van vreemdelingen of van personen van buitenlandse herkomst;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Aangelegenheden en Gezondheid;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit regelt, overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet, een aangelegenheid bedoeld in artikel 128 daarvan.

Art. 2.In artikel 2, 1°, van het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2000 tot aanwijzing van de voorzitter, de leden en de secretaris van het begeleidingscomité van de Gewestelijke Centra voor de integratie van vreemdelingen of van personen van buitenlandse herkomst, worden de heren Jean Cornil en Bernard Monnier respectievelijk vervangen door Mevr. Eliane Deproost en de heer Philippe Culot.

Art. 3.Artikel 3 van hetzelfde besluit wordt gewijzigd als volgt : «

Art. 3.De heer Philippe Culot wordt aangewezen als voorzitter. »

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het aangenomen wordt.

Art. 5.De Minister van Sociale Aangelegenheden is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 20 september 2001.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Sociale Aangelegenheden en Gezondheid, Th. DETIENNE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^