Besluit Van De Waalse Regering van 21 april 2016
gepubliceerd op 19 mei 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering betreffende de incentives ter bevordering van uitrustingen die het energieverbruik en de geluidsemissies verminderen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2016202677
pub.
19/05/2016
prom.
21/04/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016202677

WAALSE OVERHEIDSDIENST


21 APRIL 2016. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de incentives ter bevordering van uitrustingen die het energieverbruik en de geluidsemissies verminderen


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 17 december 2015 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 2 maart 2016;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 24 maart 2016;

Gelet op het rapport van 2 oktober 2016 opgemaakt overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 11 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het advies nr. 59.187/2 van de Raad van State, gegeven op 6 november 2016, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Economie;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° de onderneming: de natuurlijke of rechtspersoon die een voertuig bezit, waarvoor de verkeersbelasting in het Waalse Gewest verschuldigd is; 2° de bedrijfszetel: de vestigingseenheid bedoeld in artikel I.2., 16 °, het Wetboek van economisch recht van 28 februari 2013; 3° het voertuig: het motorvoertuig, het samenstel van voertuigen of aanhangwagen bedoeld of gebruikt, al dan niet uitsluitend, voor het vervoer over de weg van goederen en waarvan het maximaal toegestane totaalgewicht meer dan 3,5 ton bedraagt, met uitzondering van het motorvoertuig, het samenstel van voertuigen of aanhangwagen, gebruikt op beperkte manier op de openbare weg;4° de Minister: de Minister van Economie;5° het Bestuur: het Operationeel Directoraat-generaal Economie, Werkgelegenheid en Onderzoek van de Waalse Overheidsdienst.

Art. 2.§ 1. Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun kan de Minister of zijn afgevaardigde een premie toekennen aan de onderneming die : 1° minstens één bedrijfszetel in het Waalse Gewest heeft;2° een uitrusting die het energieverbruik en de geluidsemissies vermindert, in een voertuig installeert;3° geen incentives heeft genoten krachtens het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen, het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen of van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen;4° met een verklaring op erewoord van de verantwoordelijke van de onderneming aantoont dat ze aan de fiscale en sociale wetgevingen en reglementeringen voldoet of die zich ertoe verbindt daaraan te voldoen binnen de door het Bestuur bepaalde termijnen. Wat punt 4° betreft, kan het Bestuur, in voorkomend geval, de onderneming erom verzoeken de nodige documenten en bewijzen te overleggen. § 2. De Minister bepaalt de in § 1, 2°, bedoelde uitrustingen alsook het bedrag van de overeenstemmende premie.

Het maximumbedrag van de premie wordt evenwel beperkt tot 2.500 euro per voertuig en 15.000 euro per onderneming.

Art. 3.§ 1. Op basis van een door het Bestuur bepaald standaardformulier vraagt de onderneming de in artikel 2 bedoelde premie die één of meer voertuigen kan betreffen, aan het Bestuur.

Een voertuig kan slechts het voorwerp uitmaken van een enkele premie-aanvraag per onderneming. § 2. De aanvraag wordt binnen twee maanden vanaf de datum van de laatste factuur betreffende de in artikel 2, § 1, 2°, bedoelde uitrusting en uiterlijk op 28 februari 2017 ingediend.

De facturen worden tussen 1 april 2016 en 31 december 2016 uitgegeven. § 3. De onderneming die de in artikel 2 bedoelde premie vraagt, bezorgt het Bestuur: 1° met een verklaring op erewoord van de verantwoordelijke van de onderneming, een lijst van de de-minimissteun ontvangen tijdens de twee laatste aanslagjaar en het lopende aanslagjaar en 2° het bewijs van de installatie en de betaling van de in artikel 2, § 1, 2°, bedoelde uitrusting. § 4. Het Bestuur betaalt de in artikel 2 bedoelde premie in een schijf uit wanneer de onderneming hem het bewijs van de installatie en van de betaling van de in artikel 2, § 1, 2°, bedoelde uitrusting levert.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2016.

Art. 5.De Minister van Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 21 april 2016.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitale Technologieën, J-Cl. MARCOURT


begin


Publicatie : 2016-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^