Besluit Van De Waalse Regering van 21 juni 2018
gepubliceerd op 06 juli 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden voor de uitwerking, de uitvoering van en de controle op de doelstellingscontracten van de openbare huisvestingsmaatschappijen en de criteria en modaliteiten van de opvolging ervan

bron
waalse overheidsdienst
numac
2018203492
pub.
06/07/2018
prom.
21/06/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018203492

WAALSE OVERHEIDSDIENST


21 JUNI 2018. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden voor de uitwerking, de uitvoering van en de controle op de doelstellingscontracten van de openbare huisvestingsmaatschappijen en de criteria en modaliteiten van de opvolging ervan


De Waalse Regering, Gelet op het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen, artikel 158, § 2, opgeheven en hernummerd bij het decreet van 1 juni 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2017 pub. 10/07/2017 numac 2017030429 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 20 februari 2017 tussen de Federale Overheid, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest met betrekking tot het beheer van de dienst voor de regularisatie van gewestelijke belasting sluiten, en artikel 162, § 1, vervangen bij het decreet van 1 juni 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2017 pub. 10/07/2017 numac 2017030429 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 20 februari 2017 tussen de Federale Overheid, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest met betrekking tot het beheer van de dienst voor de regularisatie van gewestelijke belasting sluiten;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 18 juni 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 18/06/2009 pub. 25/09/2009 numac 2009027168 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden voor de uitwerking, de uitvoering van en de controle op de doelstellingscontracten en de criteria en nadere regels voor de uitvoering van de beheersprogramma's van de openbare huisvestingsmaatschap sluiten betreffende de voorwaarden voor de uitwerking, de uitvoering van en de controle op de doelstellingscontracten en de criteria en nadere regels voor de uitvoering van de beheersprogramma's van de openbare huisvestingsmaatschappijen;

Gelet op het voorstel van de "Société wallonne du Logement" (Waalse Huisvestingsmaatschappij), gegeven op 26 maart 2018;

Gelet op het rapport van 16 april 2018, opgemaakt overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op de aanvraag om adviesverlening binnen een termijn van 30 dagen, gericht aan de Raad van State 18 mei 2018, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het gebrek aan adviesverlening binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Huisvesting;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Begripsomschrijving

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit verstaat men onder: 1° het Wetboek : het Waalse Wetboek van huisvesting en duurzaam wonen;2° een maatschappij: een openbare huisvestingsmaatschappij;3° de "Société wallonne" (Waalse maatschappij): de "Société wallonne du Logement" (Waalse Huisvestingsmaatschappij);4° het contract: 4° het doelstellingencontract onderhandeld tussen een maatschappij en de "Société wallonne";5° het opvolgingsverslag: het opvolgingsverslag, bedoeld in artikel 158, § 2 van het Wetboek;6° de pluridisciplinaire vergadering: de vergadering die de beambten van de "Société wallonne" belast met de verschillende besproken aangelegenheden verenigt. HOOFDSTUK II. - Uitwerking van het doelstellingencontract

Art. 2.De "Société wallonne" stelt de programmering van de uitwerking van de doestellingencontracten bedoeld in dit besluit vast naar gelang van het verstrijken of het afzien van de vorige doelstellingencontracten en maakt ze aan elke maatschappij over.

Art. 3.De "Société wallonne" maakt via een pluridisciplinaire vergadering de plaatsbeschrijving van de maatschappij op basis van samenvattende fiches op, die minstens de volgende aspecten beoogt: 1° het vastgoedbeheer en de uitvoering van haar werktuigen;2° de financiële toestand met een begrotingsvisie;3° het beheer van de overheidsopdrachten;4° het huurbeheer;5° de sociale actie en de sociale begeleiding;6° de betrekkingen met de adviescomités van huurders en eigenaars;7° het administratief beheer en de bijwerking van de administratieve databank;8° de communicatie en de informatie van de maatschappij aan haar huurders en kandidaat-huurders alsook de externe communicatie met de "Société wallonne" of andere instanties;9° het beheer van human resources, met inbegrip van de taakomschrijvingen, de opleidingen, de planning en de evaluaties;10° de auditopvolgingen;11° de analyse en het beheer van de risico's, de interne controle;12° de werking van de beheersorganen met inbegrip van het goed bestuur, de voorkoming van de belangenconflicten, de naleving van de toewijzingsregels, de conformiteit van de beslissingen met het maatschappelijk doel. Ten gevolge van de in het eerste lid bedoelde plaatsbeschrijving bepalen de "Société wallonne" en de maatschappij de voornaamste hoofdlijnen van het contract. De aanwezigheid van de directeur-zaakvoerder van de maatschappij wordt vereist tijdens deze vergadering.

De raad van bestuur van de maatschappij maakt zijn contractproject in de vorm van "doelstellingsfiches" op rekening houdende met de in het eerste lid bedoelde plaatsbeschrijving. Elke "doelstellingsfiche" bevat minstens de precieze doelstelling, de daaraan gekoppelde nagestreefde waarden, de vervaldatum en de menselijke, materiële en financiële middelen waarmee de doelstelling kan worden bereikt. Deze doelstellingen zijn specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, realistisch en tijdgebonden. De maatschappij zendt het contractproject binnen drie maanden na de in het tweede lid bedoelde vergadering aan de pluridisciplinaire ploeg van de "Société wallonne".

Art. 4.De "Société wallonne" beschikt over een termijn van één maand na ontvangst van het contractproject om haar eventuele opmerkingen mede te delen aan de maatschappij.

Binnen twee maanden na ontvangst van de eventuele opmerkingen van de "Société wallonne" legt de directeur-zaakvoerder het project ter goedkeuring aan de raad van bestuur van de maatschappij voor. Na goedkeuring maakt de maatschappij het contract binnen zeven dagen aan de "Société wallonne" over.

Art. 5.Onmiddellijk na ontvangst van het door de raad van bestuur van de maatschappij goedgekeurde contract, wordt bedoeld contract ter goedkeuring aan de eerstvolgende raad van bestuur van de "Société wallonne" voorgelegd. Het contract treedt in werking zodra de "Société wallonne" het goedkeurt.

Het contract wordt onverwijld ondertekend door de "Société wallonne" en de maatschappij. HOOFDSTUK III. - Uitvoering en evaluatie van het contract

Art. 6.Jaarlijks stelt de directeur-zaakvoerder binnen de maand na de vervaldatum van de inwerkingtreding van het contract bedoeld in artikel 5, eerste lid, een opvolgingsverslag op betreffende de voortgang van het contract en legt hij bedoeld contract voor op de eerstvolgende zitting van de raad van bestuur van de maatschappij.

De raad van bestuur van de maatschappij evalueert de uitvoering van de doelstellingen van het contract ten opzichte van de toegekende middelen en van het door de directeur-zaakvoerder opgemaakte opvolgingsverslag. Hij hoort de directeur-zaakvoerder. De raad van bestuur maakt die evaluatie binnen zeven dagen aan de "Société wallonne" over.

De pluridisciplinaire ploeg van de "Société wallonne" evalueert het aan de raad van bestuur van de maatschappij voorgelegde opvolgingsverslag betreffende de vooruitgang van het door de directeur-zaakvoerder opgemaakte contract en legt deze evaluatie op de eerstvolgende zitting van haar raad van bestuur voor. De "Société wallonne" deelt haar evaluatie aan de maatschappij mede.

Indien de "Société wallonne" ongunstige evaluatie-elementen vaststelt, kan de maatschappij binnen de maand van de in het derde lid bedoelde kennisgeving om een overlegvergadering tussen de maatschappij en de pluridisciplinaire ploeg van de "Société wallonne" verzoeken en alle elementen voorleggen die ze nuttig acht om één of meerdere elementen vermeld in het door de raad van bestuur van de "Société wallonne" goedgekeurde evaluatieverslag uit te leggen, te motiveren of aan te vullen.

De pluridisciplinaire ploeg van de "Société wallonne" evalueert in overleg met de maatschappij de door de maatschappij ingevoerde elementen en legt een aanvullend verslag naast het evaluatieverslag van het doelstellingencontract op haar eerstvolgende raad van bestuur voor. De "Société wallonne" deelt haar aanvullende evaluatie aan de maatschappij mede.

Binnen de in het vijfde lid bedoelde kennisgeving stelt de maatschappij concrete maatregelen voor, die uitgevoerd moeten worden om de ongunstige evaluatie-elementen te verhelpen. De "Société wallonne" keurt de voorstellen van de maatschappij op haar eerstvolgende raad van bestuur goed.

Art. 7.Het contract kan gewijzigd worden: 1° indien er zich onvoorziene omstandigheden voordoen bij het sluiten ervan;2° als bij de audit of de opvolging ervan dysfuncties naar voren treden;3° op verzoek van de maatschappij;4° om rekening te houden met de resultaten van de in artikel 6 bedoelde jaarlijkse evaluatie. In die gevallen zijn de in de artikelen 4 en 5 bedoelde termijnen van toepassing. HOOFDSTUK IV. - Aan de uitwerking, de uitvoering en de evaluatie van het contract te koppelen maatregelen

Art. 8.Wordt er geen nieuw contract uitgewerkt overeenkomstig hoofdstuk 2 of wordt het contract niet uitgevoerd en niet geëvalueerd overeenkomstig hoofdstuk 3, dan is artikel 174 van het Wetboek van toepassing. HOOFDSTUK V. - Einde van het contract

Art. 9.Bij beëindiging van het contract maakt de "Société wallonne" haar eindevaluatie. § 2. Wordt er geen nieuw contract opgesteld na afloop van het vorige, kan het aflopende contract verlengd worden voor een maximumperiode van één jaar waarin de maatschappij en de "Société wallonne" zich ertoe verbinden een nieuw contract op te stellen. HOOFDSTUK VI. - Overgangsmaatregelen

Art. 10.De maatschappijen die een contract gesloten of verlengd hebben in uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 18 juni 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 18/06/2009 pub. 25/09/2009 numac 2009027168 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden voor de uitwerking, de uitvoering van en de controle op de doelstellingscontracten en de criteria en nadere regels voor de uitvoering van de beheersprogramma's van de openbare huisvestingsmaatschap sluiten betreffende de voorwaarden voor de uitwerking, de uitvoering van en de controle op de doelstellingscontracten en de criteria en nadere regels voor de uitvoering van de beheersprogramma's van de openbare huisvestingsmaatschappijen, zetten de uitvoering en de evaluatie van bedoeld contract voort totdat het afloopt of totdat het wordt opgezegd. Het verstrijken of het afzien van het contract ondertekend krachtens het besluit van de Waalse Regering van 18 juni 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 18/06/2009 pub. 25/09/2009 numac 2009027168 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden voor de uitwerking, de uitvoering van en de controle op de doelstellingscontracten en de criteria en nadere regels voor de uitvoering van de beheersprogramma's van de openbare huisvestingsmaatschap sluiten betreffende de voorwaarden voor de uitwerking, de uitvoering van en de controle op de doelstellingscontracten en de criteria en nadere regels voor de uitvoering van de beheersprogramma's van de openbare huisvestingsmaatschappijen, verplicht de maatschappij om binnen hoogstens negen maanden overeenkomstig dit besluit een nieuw contract met de "Société wallonne" te sluiten. HOOFDSTUK VII. - Slotbepalingen

Art. 11.Het besluit van de Waalse Regering van 18 juni 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 18/06/2009 pub. 25/09/2009 numac 2009027168 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden voor de uitwerking, de uitvoering van en de controle op de doelstellingscontracten en de criteria en nadere regels voor de uitvoering van de beheersprogramma's van de openbare huisvestingsmaatschap sluiten betreffende de voorwaarden voor de uitwerking, de uitvoering van en de controle op de doelstellingscontracten en de criteria en nadere regels voor de uitvoering van de beheersprogramma's van de openbare huisvestingsmaatschappijen wordt opgeheven.

Art. 12.Dit besluit treedt in werking de dag na zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Art. 13.De Minister van Huisvesting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 21 juni 2018.

Voor de Regering : De Minister-President, W. BORSUS De Minister van de Plaatselijke Besturen, Stedenbeleid, Huisvesting en Sportinfrastructuren, V. DE BUE


begin


Publicatie : 2018-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^