Besluit Van De Waalse Regering van 21 september 2006
gepubliceerd op 06 oktober 2006
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2007-2011 van het gasdistributienet van SIMOGEL

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2006203157
pub.
06/10/2006
prom.
21/09/2006
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

21 SEPTEMBER 2006. - Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2007-2011 van het gasdistributienet van SIMOGEL


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt, inzonderheid op artikel 16;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 18 november 2004 betreffende het technisch reglement voor het beheer van de gasdistributienetten en de toegang daartoe, inzonderheid op de artikelen 4, 36 en 37;

Gelet op het overleg tussen de CWaPE en de netbeheerder SIMOGEL;

Gelet op het advies CD-6g25-CWaPE-144 i.v.m. het aanpassingsplan 2007-2011 van het gasdistributienet van SIMOGEL;

Overwegende dat het uitbreidingsplan 2007-2011 coherent is wat betreft de voorgestelde technische keuzen en dat het geen zorgwekkende leemtes vertoont die de vlotte uitvoering van de aan de distributienetbeheerders toegewezen opdrachten zouden kunnen belemmeren, o.a. inzake veiligheid, betrouwbaarheid en continuïteit van de bevoorrading;

Op de voordracht van de Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het aanpassingsplan 2007-2011 van het gasdistributienet van SIMOGEL wordt door de Regering goedgekeurd.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Art. 3.De Minister van Energie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 21 september 2006.

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^