Besluit Van De Waalse Regering van 22 april 2004
gepubliceerd op 10 mei 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering betreffende het in aanmerking komen van de eindafnemers op de elektriciteits- en gasmarkt

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2004201269
pub.
10/05/2004
prom.
22/04/2004
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

22 APRIL 2004. - Besluit van de Waalse Regering betreffende het in aanmerking komen van de eindafnemers op de elektriciteits- en gasmarkt


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 12 april 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/04/2001 pub. 01/05/2001 numac 2001027238 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt sluiten betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, inzonderheid op de artikelen 27 en 43, § 2, tweede lid, 19°;

Gelet op het decreet van 19 december 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2002 pub. 11/02/2003 numac 2003200080 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt sluiten betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt, inzonderheid op de artikelen 36, § 1, eerste lid, 13°;

Gelet op het advies CD-3i04-Cwape-035 van de "CWAPE" (Waalse Energiecommissie) van 5 september 2003;

Gelet op het advies van de "Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne" (Hoge raad van de Steden, Gemeenten en Provincies van het Waalse Gewest), gegeven op 30 januari 2004;

Gelet op het advies van het Energiecomité van 21 januari 2004;

Gelet op de beraadslaging van de Regering over het verzoek om adviesverlening door de Raad van State binnen hoogstens één maand;

Gelet op het advies 36.567/4 van de Raad van State, uitgebracht op 1 maart 2004, overeenkomstig artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Gelet op Richtlijn 2003/54/EG van 26 juni 2003 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en houdende intrekking van Richtlijn 96/92/EG en op Richtlijn 2003/55/EG van 26 juni 2003 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en houdende intrekking van Richtlijn 98/30/EG;

Op de voordracht van de Minister van Vervoer, Mobiliteit en Energie;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Begripsomschrijving

Artikel 1.In de zin van dit besluit wordt verstaan onder : 1° "elektriciteitsdecreet" : het decreet van 12 april 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/04/2001 pub. 01/05/2001 numac 2001027238 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt sluiten betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt;2° "gasdecreet" : het decreet van 19 december 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2002 pub. 11/02/2003 numac 2003200080 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt sluiten betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt;3° "leveranciers van captieve afnemers" : de leveranciers bedoeld in artikel 30, § 1, van het elektriciteitsdecreet en in artikel 30, § 1, van het gasdecreet die aan de captieve afnemers moeten leveren;4° "leveranciers van de in aanmerking komende afnemers" : de leveranciers bedoeld in artikel 30, § 2, van het elektriciteitsdecreet en in artikel 30, § 2, van het gasdecreet die aan captieve afnemers moeten leveren;5° "aangewezen leverancier" : leverancier van in aanmerking komende afnemers die krachtens artikel 8, § 3, van het elektriciteitsdecreet of krachtens artikel 8 van het gasdecreet aangewezen wordt door de leverancier van captieve afnemers. HOOFDSTUK II. - Elektriciteitsmarkt

Art. 2.§ 1. De eindafnemers die op het hoogspanningsnet aangesloten zijn en de met hen gelijkgestelde eindafnemers komen vanaf 1 juli 2004 in aanmerking.

De "gelijkgestelde eindafnemers" zijn de op "het laagspanningsnet" aangesloten afnemers die de "hoogspanningstarifering" genieten. § 2. Elke op het laagspanningsnet aangesloten beroepsafnemer die zijn aanvraag vanaf 1 juli 2004 indient, komt in aanmerking in het kader van zijn beroepsactiviteit, voorzover hij onderstaande procedure en voorwaarden in acht neemt : - hij geeft zijn netbeheerder kennis van zijn toestand per aangetekend schrijven met bericht van ontvangst; - de kennisgeving bevat de volgende gegevens : * de naam en de voornaam van de eindafnemer; * het volledige adres van de verbruikssite waar een meter uitsluitend voor beroepsdoeleinden geplaatst wordt; * een verklaring op erewoord om te bevestigen dat bedoeld verbruik uitsluitend voor beroepsdoeleinden bestemd is; * in voorkomend geval de personalia van de door de afnemer gekozen leverancier(s).

De netbeheerder deelt de EAN-code mee aan de afnemer bedoeld in het eerste lid, enerzijds, en bezorgt de "CWAPE" een kopie van de aanvraag van de afnemer en van de EAN/GSRN code, anderzijds. De kennisgeving gebeurt binnen 30 dagen na het bericht van ontvangst, behoudens door de netbeheerder behoorlijk gemotiveerde uitzondering die binnen dezelfde termijn aan bedoelde afnemer meegedeeld wordt. Het probleem, de oplossingen ervoor en de termijn voor de kennisgeving van het daadwerkelijk in aanmerking komen worden nader bepaald in de kennisgeving.

De netbeheerder bezorgt de "CWAPE" een driemaandelijks verslag met de volgende gegevens per kwartaal : het aantal ingediende aanvragen, het aantal afnemers waarvoor de termijn bedoeld in het tweede lid nageleefd werd, het aantal afnemers waarvoor die termijn verlengd werd, alsook de gemiddelde verlengingsduur, de oorzaken van die vertraging en de vooropgestelde oplossingen.

De datum waarop de afnemer bedoeld in het eerste lid in aanmerking komt, is de datum van de kennisgeving van de EAN-code door de netbeheerder.

In de zin van het eerste lid wordt verstaan onder "beroepsafnemer" elke eindafnemer die elektriciteit koopt die niet bestemd is voor huishoudelijk gebruik.

Als er voor een bepaalde site geen onderscheid wordt gemaakt tussen beroeps- en huishoudelijk verbruik, wordt het gezamenlijke verbruik voor die site als huishoudelijk beschouwd.

Art. 3.Na het in aanmerking komen bedoeld in artikel 2, evalueert de "CWAPE" de werking van de elektriciteitsmarkt en gaat ze na of de voorwaarden voor de overstap naar een volledig geliberaliseerde markt voldoende vervuld zijn.

De evaluatie bedoeld in het vorig lid betreft o.a. : - de effectieve inwerkingtreding van tarieven van de distributienetten met integratie van de cascade; - het vastgestelde veranderingspercentage van de leveranciers voor de reeds in aanmerking komende afnemers en het verwachte veranderingspercentage voor de andere eindafnemers; - de nakoming van de verplichtingen van openbare dienst; - de overdracht van de gegevens betreffende de meteropname aan de leveranciers door een onafhankelijke maatschappij van producenten en leveranciers van in aanmerking komende afnemers.

De "CWAPE" maakt haar verslag aan de Regering over voor 1 november 2004.

Art. 4.Op basis van het verslag van de "CWAPE" beslist de Regering vóór 1 december 2004 over de haalbaarheid en het belang om alle eindafnemers vanaf 1 juli 2005 in aanmerking te laten komen. HOOFDSTUK III. - Gasmarkt

Art. 5.§ 1. De eindafnemers met een jaarlijkse verbruiksdrempel van 0,12 GWh per site komen in aanmerking vanaf 1 juli 2004. Ze komen definitief in aanmerking zodra zij de referentie-verbruiksdrempel halen, die berekend wordt op basis van het verbruik van de laatste 12 maanden. § 2. Als de verbruiksdrempel lager is dan 0,12 GWh per site, komt elke beroepsafnemer die het vanaf 1 juli 2004 aanvraagt in aanmerking voor de verbruikssite die met zijn beroepsactiviteit overeenstemt, voorzover onderstaande procedure en voorwaarden in acht genomen worden : - hij geeft zijn netbeheerder kennis van zijn toestand per aangetekende brief met bericht van ontvangst; - de kennisgeving bevat de volgende gegevens : * de naam en de voornaam van de eindafnemer; * het volledige adres van de verbruikssite waar een meter uitsluitend voor beroepsdoeleinden geplaatst wordt; * een verklaring op erewoord om te bevestigen dat bedoeld verbruik uitsluitend voor beroepsdoeleinden bestemd is; * in voorkomend geval de personalia van de door de afnemer gekozen leverancier(s).

De netbeheerder deelt de EAN-code mee aan de afnemer bedoeld in het eerste lid, enerzijds, en bezorgt de "CWAPE" een kopie van de aanvraag van de afnemer en van de EAN/GSRN-code, anderzijds. De kennisgeving gebeurt binnen 30 dagen na het bericht van ontvangst, behoudens door de netbeheerder behoorlijk gemotiveerde uitzondering die binnen dezelfde termijn aan bedoelde afnemer meegedeeld wordt. Het probleem, de oplossingen ervoor en de termijn voor de kennisgeving van het daadwerkelijk in aanmerking komen worden nader bepaald in de kennisgeving.

De netbeheerder bezorgt de "CWAPE" een driemaandelijks verslag met de volgende gegevens per kwartaal : het aantal ingediende aanvragen, het aantal afnemers waarvoor de termijn bedoeld in het tweede lid nageleefd werd, het aantal afnemers waarvoor die termijn verlengd werd, alsook de gemiddelde verlengingsduur, de oorzaken van die vertraging en de vooropgestelde oplossingen.

De datum waarop de afnemer bedoeld in het eerste lid in aanmerking komt, is de datum van de kennisgeving van de EAN-code door de netbeheerder.

In de zin van het eerste lid wordt verstaan onder "beroepsafnemer" elke eindafnemer die gas koopt dat niet bestemd is voor huishoudelijk gebruik.

Als er voor een bepaalde site geen onderscheid wordt gemaakt tussen beroeps- en huishoudelijk verbruik, wordt het gezamenlijke verbruik voor die site als huishoudelijk beschouwd.

Art. 6.Na het in aanmerking komen bedoeld in artikel 5, evalueert de "CWAPE" de werking van de gasmarkt en gaat ze na of de voorwaarden voor de overstap naar een volledig geliberaliseerde markt voldoende vervuld zijn.

De evaluatie bedoeld in het vorig lid betreft o.a. : - de effectieve inwerkingtreding van tarieven van de distributienetten; - het vastgestelde veranderingspercentage van de leveranciers voor de reeds in aanmerking komende afnemers en het verwachte veranderingspercentage voor de andere eindafnemers; - de nakoming van de verplichtingen van openbare dienst; - de overdracht van de gegevens betreffende de meteropname aan de leveranciers door een onafhankelijke maatschappij van producenten en leveranciers van in aanmerking komende afnemers.

De "CWAPE" maakt haar verslag aan de Regering over voor 1 november 2004.

Art. 7.Op basis van het verslag van de "CWAPE" beslist de Regering vóór 1 december 2004 over de haalbaarheid en het belang om alle eindafnemers vanaf 1 juli 2007 in aanmerking te laten komen. HOOFDSTUK IV. - Overdracht van de in aanmerking komende afnemers

Art. 8.De leverancier van captieve afnemers die de leverancier van in aanmerking komende afnemers aanwijst die instaat voor hun bevoorrading wanneer ze bij of krachtens het decreet in aanmerking zijn gekomen en geen leverancier hebben gekozen, voldoet aan de volgende criteria : 1° hij is houder van een leveringsvergunning;2° als hij een voorlopige leveringsvergunning verkregen heeft, beschikt hij over de nodige technische en financiële middelen om de in het eerste lid bedoelde afnemers doorlopend van gas te voorzien;3° bij gebrek aan een behoorlijk ondertekende overeenkomst met de in aanmerking komende afnemer, garandeert hij dat die afnemer vrij is een andere leverancier te kiezen, mits inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

Art. 9.§ 1. Uiterlijk binnen vijftien dagen na de inwerkingtreding van dit besluit geeft de leverancier van captieve afnemers de "CWAPE" kennis van de lijst van de eindafnemers die volgens de gegevens waarover hij beschikt, voldoen aan de in de artikelen 2, § 1, en 5, § 1, bedoelde voorwaarden om in aanmerking te komen.

Binnen de termijn bedoeld in het eerste lid informeert de leverancier van de in aanmerking komende captieve afnemers elk van de betrokken eindafnemers bedoeld in het eerste lid dat hij voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen.

Die kennisgeving geeft duidelijk aan dat ze vrij zijn gas- en/of elektriciteitsleveringsovereenkomsten te sluiten met één of meer leveranciers van hun keuze en dat ze door de aangewezen leverancier bevoorraad zullen worden zolang hun keuze niet vastligt. De kennisgevingsbrief gaat vergezeld van de lijst van de leveranciers die houder zijn van een leveringsvergunning. De algemene leveringsvoorwaarden van de aangewezen leverancier worden bij de kennisgeving gevoegd. § 2. Als een afnemer na 1 juli 2004 een in artikel 5, § 1, bedoelde drempel bereikt om in aanmerking te komen, laat de leverancier van captieve afnemers, zodra hij daarvan op de hoogte is, hem duidelijk weten dat hij voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen, dat het hem vrij staat een leveringsovereenkomst te sluiten met één of meer leveranciers van zijn keuze en dat hij door de aangewezen leverancier bevoorraad zal worden zolang zijn keuze niet vastligt. De kennisgevingsbrief gaat vergezeld van de lijst van de leveranciers die houder zijn van een leveringsvergunning, alsook van de algemene leveringsvoorwaarden van de aangewezen leverancier.

Art. 10.Als een beroepsafnemer overeenkomstig artikel 2, § 2, of artikel 5, § 2, een kennisgeving indient i.v.m. het in aanmerking komen, geeft de kennisgeving bedoeld in artikel 2, § 2, tweede lid, of in artikel 5, § 2, tweede lid, duidelijk aan dat hij vrij is leveringsovereenkomsten te sluiten met één of meer leveranciers van zijn keuze en dat hij door de aangewezen leverancier bevoorraad zal worden zolang zijn keuze niet vastligt. De kennisgevingsbrief gaat vergezeld van de lijst van de leveranciers die houder zijn van een leveringsvergunning en van de algemene leveringsvoorwaarden die door de aangewezen leverancier toegepast worden. De afnemer wordt door de aangewezen leverancier onmiddellijk in kennis gesteld van diens leveringsvoorwaarden.

Art. 11.Op aanvraag van de afnemer bezorgt de leverancier van captieve afnemers hem de nodige gegevens opdat hij door om het even welke leverancier van in aanmerking komende afnemers kan bevoorraad worden. Die gegevens slaan o.m. op de naam en het adres van de afnemer, het identificatienummer van de meter, het uurdebiet en de alimentatiedruk en/of het vermogen van de aansluiting, het soort meter (op afstand uitlezen, merk, enz.), het verbruiksoverzicht voor de drie laatste jaren, het verbruiksprofiel en, in voorkomend geval, de onderbrekingsmodaliteiten.

Art. 12.Bij gebrek aan een behoorlijk ondertekende overeenkomst met de aangewezen leverancier is de in aanmerking komende afnemer vrij een andere leverancier te kiezen, mits inachtneming van een opzegtermijn van één maand die ingaat op de eerste dag van de maand na die in de loop waarvan de nieuwe leverancier de netbeheerder kennis geeft van de ondertekening van de overeenkomst met bedoelde afnemer. HOOFDSTUK V. - Overgangs- en slotbepalingen

Art. 13.In afwijking van de artikelen 2, § 2, tweede lid, en 5, § 2, tweede lid, geeft de netbeheerder de afnemer uiterlijk binnen 180 dagen na het bericht van ontvangst kennis van de EAN-code wat betreft de kennisgevingen ingediend vóór 31 december 2004.

Art. 14.De bepalingen van het besluit van de Waalse Regering van 21 maart 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 21/03/2002 pub. 27/04/2002 numac 2002027373 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de in aanmerking komende klanten en het toezicht op de voorwaarden om in aanmerking te komen sluiten betreffende de in aanmerking komende klanten en het toezicht op de voorwaarden om in aanmerking te komen en van het besluit van 16 oktober 2003 betreffende de in aanmerking komende afnemers en het toezicht op de voorwaarden om in aanmerking te komen op de gasmarkt zijn niet van toepassing in de zin van dit besluit.

Art. 15.De Minister van Energie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 16.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Namen, 22 april 2004.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Vervoer, Mobiliteit en Energie, J. DARAS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^