Besluit Van De Waalse Regering van 22 februari 2018
gepubliceerd op 01 maart 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot machtiging van de doortocht van « Spa Rally 2018 » in de Clémentine op 9 en 10 maart 2018

bron
waalse overheidsdienst
numac
2018201067
pub.
01/03/2018
prom.
22/02/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018201067

WAALSE OVERHEIDSDIENST


22 FEBRUARI 2018. - Besluit van de Waalse Regering tot machtiging van de doortocht van « Spa Rally 2018 » in de Clémentine op 9 en 10 maart 2018


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming van de instellingen, inzonderheid op artikel 6, § 1, III, 3°, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988;

Gelet op artikel 23, 2e lid, van het decreet van 15 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/2008 pub. 12/09/2008 numac 2008203215 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Boswetboek sluiten betreffende het Boswetboek;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 28 juli 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 28/07/2017 pub. 07/08/2017 numac 2017030923 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten sluiten tot vastlegging van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 3 augustus 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 03/08/2017 pub. 24/08/2017 numac 2017012974 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de werking van de Regering sluiten houdende regeling van de werking van de Regering;

Gelet op de aanvraag van de organisatoren van de « Spa Rally 2018 » m.b.t. de doortocht van de rally op 17 en 18 maart 2017 op de weg genoemd "La Clémentine";

Overwegende dat krachtens artikel 23, tweede lid, van het Boswetboek, de beslissing van de openbare eigenaar om motorvoertuigen te laten rijden voor de uitoefening van motorsportactiviteiten die niet onderworpen zijn aan een milieuvergunning, door de Regering moet worden goedgekeurd;

Gelet op het historische karakter van autowedstrijden in Spa en de steun van de stad Spa voor dit evenement dat een gunstige weerslag zal hebben op het toerisme en de plaatselijke handel;

Overwegende dat de weg "La Clémentine" het monument van de motorsport in Spa is en dat, indien die doortocht uit de wedstrijd geschrapt zou worden, de naam en faam van de wedstrijd in het gedrang zouden kunnen komen;

Overwegende dat de organisatoren van de vorige edities van de « Legend Boucles » die in Spa hebben plaatsgevonden, voldoening hebben gegeven wat betreft het respect voor de gebieden en het natuurlijke milieu;

Overwegende dat de maatregelen worden getroffen om de milieu-impact ervan zo gering mogelijk te houden;

Overwegende dat de doortocht van de "Spa Rally 2018" op de weg "La Clémentine" dus op 9 en 10 maart 2018 onder bepaalde voorwaarden toegelaten kan worden;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme, Erfgoed en afgevaardigd bij de Grote Regio, Besluit :

Artikel 1.De beslissing waarbij de openbare eigenaar van de weg genoemd "La Clémentine", gelegen in het domaniale bos ten Noorden van Spa, de deelnemers aan de "Spa Rally 2018" gebruik laat maken van die weg voor de beoefening van motorsport op 9 en 10 maart 2018, wordt door de Waalse Regering goedgekeurd overeenkomstig artikel 23, tweede lid, van het decreet van 15 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/2008 pub. 12/09/2008 numac 2008203215 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Boswetboek sluiten betreffende het Boswetboek.

Art. 2.De doortocht van de « Spa Rally 2018 » in de « Clémentine » op 9 en 10 maart 2018 wordt toegelaten onder de volgende voorwaarden : - de doortocht van deelnemers wordt toegelaten van 9u30 tot 23u00; - per concurrent worden maximum twee doortochten toegelaten; - de organisator verstrekt de houtvester van Spa een document van de gemeente ter bevestiging van de terbeschikkingstelling van een detachement politieagenten belast met een streng toezicht op de toeschouwers op dit gedeelte; - de organisator beschikt over een veiligheidsdienst van minstens 10 stewards en minstens 2 hondenmeesters belast met de kanalisering van de toeschouwers en de toepassing van het vuurverbod; - de organisator zorgt voor de installatie van 8 controleposten, voor gebrevetteerde stewards die belast zijn met het voorkomen van ongewenste binnendringing van voertuigen; - de organisator zorgt voor de samenwerking met de politie, met dien verstande dat de stewards en hondenmeesters de politiediensten efficiënt bijstaan wat betreft het toezicht op de toegang tot de nabije Natura 2000-locatie; - de bewegwijzering wordt door de organisator aangebracht om de toeschouwers te kanaliseren; de bewegwijzering gebeurt in aanwezigheid van de betrokken houtvester, of zijn afgevaardigde, van het Departement Natuur en Bossen van Spa; als het Departement Natuur en Bossen zulks nodig acht, hebben de toeschouwers geen toegang tot bepaalde zones en middelen worden uitgevoerd teneinde dit verbod te verwezenlijken; er wordt bijzondere aandacht geschonken aan de zone « tournants de Marteau »; er worden beschermingen aangebracht tegen crashes bij de nieuwe kiosk ter hoogte van de post gemerkt "28V"; - de organisator zorgt voor een zeer duidelijke bewegwijzering voor de toeschouwers om er het begrip en de naleving van te verhogen; - de organisator zorgt voor een mobiele bewaking buiten de "zones voor het publiek" om de toeschouwers te leiden naar bedoelde zones; - de organisator verricht tegen uiterlijk 8 maart 2018 een voorafgaande en tegensprekelijke plaatsbeschrijving in het bijzijn van de houtvester van Spa of zijn afgevaardigde en iedere andere door hem nuttig geachte persoon; - de organisator legt een borgstelling aan van een bedrag van 25.000 € opgesteld door een bank onder de vorm van een gewaarborgde cheque opgemaakt ten gunste van de Waalse Overheidsdienst en wordt overgemaakt aan de houtvester van het Departement Natuur en Bossen van Spa uiterlijk op 8 maart 2018; de borgstelling wordt volledig vrijgegeven na vaststelling door beide partijen dat het gebied niet beschadigd is of, indien het geval is, na herstel ervan; - de gedeelten in bossen worden door de organisator gereinigd van alle afval binnen acht dagen volgend op deze happening; - de organisator identificeert de deelnemers (nummers op de voertuigen); - de organisator houdt een lijst bij van de deelnemers waarop hun naam, adres en het nummer van hun motorvoertuig vermeld staan; deze lijst wordt tegen 5 maart 2018 vóór de organisatie ter beschikking gesteld van de houtvester van het Departement Natuur en Bossen van Spa; tegelijk verstrekt de organisator de houtvester van het Departement Natuur en Bossen van Spa het goedgekeurd veiligheidsplan met de telefoongegevens van de wedstrijdverantwoordelijken, van de verantwoordelijken van de veiligheid en de medische dienst, voorzien voor de dag van de wedstrijd; - de organisator richt aan het Departement Natuur en Bossen van Spa een behoorlijk ingevuld en ondertekend document stellende dat het Departement ontheven is van iedere aansprakelijkheid voor de schade die bij deze happening wordt veroorzaakt; - de organisator verstrekt de houtvester van het Departement Natuur en Bossen van Spa uiterlijk op 5 maart 2018 het afschrift van het politiebesluit tot verbod om veiligheidsredenen van openbaar verkeer op de betrokken bosweg op 9 maart 2018 tussen 9u00 en 12u voor de erkenningen van het parcours en op zaterdag 10 maart 2018; - de organisator richt uiterlijk voor 5 maart 2018 een bewijs van zijn verzekering voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid aan de houtvester van Spa.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 9 maart 2018.

Art. 4.De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 22 februari 2018.

De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Landbouw, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme, Erfgoed en afgevaardigd bij de Grote Regio, R. COLLIN


begin


Publicatie : 2018-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^