Besluit Van De Waalse Regering van 22 juni 2006
gepubliceerd op 17 augustus 2006

Besluit van de Waalse Regering betreffende de overdracht van toeslagrechten in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2006202605
pub.
17/08/2006
prom.
22/06/2006
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

22 JUNI 2006. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de overdracht van toeslagrechten in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid


De Waalse Regering, Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten, inzonderheid op artikel 3, § 1, 1°, gewijzigd bij de wet van 29 december 1990;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1782/2006 van de Raad van 29 september 2003 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en houdende wijziging van Verordeningen (EEG) nr. 2019/93, (EG) nr. 1452/2001, (EG) nr. 1453/2001, (EG) nr. 1454/2001, (EG) nr. 1868/94, (EG) nr. 1251/1999, (EG) nr. 1254/1999, (EG) nr. 1673/2000, (EEG) nr. 2358/71 en (EG) nr. 2529/2001, laatst gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 319/2005 van de Commissie van 20 februari 2006;

Gelet op Verordening (EG) nr. 795/2004 van de Commissie van 21 april 2004 houdende bepalingen voor de uitvoering van de bedrijfstoeslagregeling waarin is voorzien bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers, laatst gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2183/2005 van de Commissie van 22 december 2005;

Gelet op Verordening (EG) nr. 796/2004 van de Commissie van 21 april 2004 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de randvoorwaarden, de modulatie en het geïntegreerd beheers- en controlesysteem waarin is voorzien bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad van 29 september 2003 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers, laatst gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 489/2006 van de Commissie van 24 maart 2006;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2006 tot invoering van de regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid;

Gelet op de samenwerkingsovereenkomst van 18 juni 2003 tussen de federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitoefening van de geregionaliseerde bevoegdheden op het vlak van Landbouw en Visserij;

Gelet op het samenwerkingsakkoord van 30 maart 2004 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de uitoefening van de geregionaliseerde bevoegdheden op het gebied van Landbouw en Visserij;

Gelet op de notificatie door België d.d. 29 juli 2004 in hoofde van artikelen 58, § 1, 64, § 1, en 70, § 1, punt a), 2e streepje, van Verordening (EG) nr. 1782/2003;

Gelet op het overleg tussen de Gewestregeringen en de federale overheid d.d. 12 juni 2006;

Overwegende de verplichting om zich onverwijld te schikken naar de in de aanhef bedoelde verordeningen van de Raad en de Commissie;

Gelet op de overdracht naar de Gewesten van de bevoegdheden inzake landbouw vanaf 1 januari 2002;

Overwegende dat vanaf 1 januari 2006 toeslagrechten kunnen worden overgedragen door de landbouwers krachtens artikel 12, § 4, van Verordening (EG) nr. 795/2004;

Overwegende dat de voorwaarden voor die overdrachten van rechten tussen landbouwers moeten worden vastgesteld;

Overwegende dat een van de grondprincipes van de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) van 2003 is dat de toeslagrechten toegekend aan landbouwers die grond exploiteren tijdens een referentieperiode, onafhankelijk worden berekend buiten alle overwegingen i.v.t. het eigendomsrecht dat die landbouwers bezitten op de grond die ze exploiteren tijdens die referentieperiode; de hoedanigheid van eigenaar of huurder komen dus niet in aanmerking voor de toekenning van toeslagrechten;

Overwegende dat in voorkomend geval het bestaan van de bedrijfsoverdrachten moet geverifieerd worden om een efficiënte controle op de conformiteit van de overdrachten van rechten uit te voeren;

Overwegende dat met het oog op vereenvoudiging, de al ter beschikking van het bestuur gestelde gegevens moeten worden gebruikt;

Overwegende dat in het kader van de aanvragen om overdracht van toeslagrechten het bewijs van het bestaan van een huurovereenkomst kan worden geleverd door alle wettelijke middelen, getuigen en vermoedens inbegrepen en dat derhalve het gebruik van de gronden zoals aangegeven door de overdragende landbouwers in hun oppervlakteaangifte, minstens twee jaar op de drie jaren voorafgaand aan een overdracht van het geheel of een gedeelte van de gronden van het bedrijf, een vermoeden vormt van het voorafgaande bezit van die gronden door de betrokken overdragende landbouwer;

Overwegende enerzijds dat de oppervlakteaangiften ter beschikking van het bestuur zijn gesteld; dat anderzijds, in geval van grondoverdracht, de betrokkenen verklaren dat de betrokken grondpercelen zijn vermeld in de oppervlakteaangifte van de overdragende landbouwer tijdens ten minste twee jaar op de drie jaren voorafgaand aan die overdracht en dat derhalve die voorwaarde kan worden geverifieerd door het bestuur;

Overwegende dat een eenvoudig stelsel voor de overdracht van toeslagrechten moet worden gekozen; dat stelsel moet tijdens minstens het eerste toepassingsjaar van die overdrachten voldoende soepel en flexibel zijn om zich aan te passen aan de vereisten van het veld;

Overwegende dat tijdens de zitting van 22 december 2005 de Regering haar instemming heeft gegeven voor een overdracht van toeslagrechten uit de hand en zonder heffing;

Overwegende dat er in boetes is voorzien bij slechte toepassing van de nieuwe rechtstreekse bedrijfstoeslagregeling of bij niet-naleving van de termijnen opgelegd bij de Europese regelgeving voor de instelling van dat stelsel;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996, Besluit : HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied en definities

Artikel 1.Dit besluit bepaalt de toepassingsmodaliteiten voor de overdracht van de bedrijfstoeslagrechten, hierna "rechten" genoemd, zoals bedoeld in artikel 24 van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2006 tot invoering van de regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Art. 2.Naast de bestaande definities in Verordening (EG) nr. 1782/2003 van 29 september 2003 van de Raad en Verordeningen (EG) nr. 795/2004 en 796/2004 van 21 april 2004 van de Commissie, wordt voor de toepassing van dit besluit verstaan onder : 1° "feitelijke vererving" : vererving, vastgelegd via de regels van het erfrecht;2° "verwachte vererving" : overname of voortzetting binnen een familieverband tot derdegraadsverwantschap, binnen een huwelijk, binnen een verklaring van wettelijk samenwonen, ofwel bij schenking onder levenden ofwel bij oprichting of ontbinding van een groepering van melkproducenten zoals vastgesteld bij artikel 1, punt 6°, b, van het besluit van de Waalse Regering van 9 september 2004 betreffende de toepassing van de extra heffing in de sector melk en zuivelproducten;3° "productie-eenheidsnummer" : het door het bestuur gebruikte enige nummer ter identificatie van het geheel van de functioneel samenhangende middelen, met inbegrip van de gebouwen, opslaginfrastructuren, gekweekte dieren en gronden die voor de landbouwer nodig zijn om één of meerdere landbouwactiviteiten uit te oefenen;4° "producentnummer" : het door het bestuur gebruikte enige nummer ter identificatie van de landbouwer;5° "tijdelijke overdracht van rechten" : de verhuur van rechten zoals bedoeld in artikel 46, § 2, van Verordening (EG) nr.1782/2003 en in artikel 2, punten h) en i) van Verordening (EG) nr. 795/2004; 6° "tijdelijke overdracht van rechten" : de verkoop van rechten zoals bedoeld in artikel 46, § 2, van Verordening (EG) nr.1782/2003 en in artikel 2, punten g) en i) van Verordening (EG) nr. 795/2004; 7° "rechtnummer" : een door het bestuur toegekend enig nummer, verbonden aan elk recht, ter identificatie daarvan;8° "toeslagrechten, belast met een overdrachtsverbod" : de door gebruik van de nationale reserve vastgestelde rechten, overeenkomstig artikel 42 van Verordening (EG) nr.1782/2003 en de rechten, berekend voor landbouwers die tijdens de referentieperiode een landbouwactiviteit beginnen als vermeld in artikel 37, § 2, van Verordening (EG) nr. 1782/2003; 9° "oppervlakte-equivalent" : de oppervlakte (in ha) die een landbouwer in zijn verzamelaanvraag moet aangeven om voor de volledige uitbetaling van het betrokken toeslagrecht in aanmerking te komen;10° "vol recht" : recht met een oppervlakte-equivalent gelijk aan 1,00.11° "opgesplitst recht" : recht met een oppervlakte-equivalent lager dan 1,00.12° "bestuur" : de Afdeling Landbouwsteun van het Directoraat-generaal Landbouw van het Ministerie van het Waalse Gewest;dat bestuur beschikt over een centrale administratie gelegen chaussée de Louvain 14, te 5000 Namen en over Directies Buitendiensten; 13° "Minister" : de Minister van Landbouw. HOOFDSTUK II. - Algemene bepalingen betreffende de overdracht van rechten.

Art. 3.Behoudens andersluidende bepalingen zijn dezelfde voorwaarden toepasselijk op de overdracht van gewone, braakleggings- en bijzondere rechten, zoals bepaald in artikel 1, punten 12 tot 14, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2006 tot invoering van de regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Art. 4.§ 1. Toeslagrechten, belast met een overdrachtsverbod, kunnen niet worden overgedragen gedurende een periode van vijf jaar vanaf de toekenning daarvan. § 2. Evenwel kunnen de rechten worden overgedragen tijdens de in § 1 bedoelde periode in gevallen van feitelijke of verwachte vererving.

Behalve in geval van oprichting of ontbinding van een groepering van melkproducenten wordt een kopie van de akte van bekendheid gevoegd bij het overdrachtsformulier. De in § 1 bedoelde verplichtingen betreffende de aanvankelijke landbouwer worden voortgezet door de landbouwer-overnemer.

De gevallen van statuut- of benamingswijziging bedoeld in artikel 14 van Verordening (EG) nr. 795/2004 worden niet beschouwd als overdracht van rechten. In dat geval worden de in § 1 bedoelde verplichtingen betreffende de aanvankelijke landbouwer voortgezet door de landbouwer-overnemer.

Art. 5.§ 1. De aanvragen om overdrachten van rechten worden meegedeeld aan het bestuur d.m.v. het in artikelen 9, 11 en 12 bedoelde standaardformulieren. Die liggen ter inzage bij de Directies Buitendiensten van het bestuur.

De overdracht van rechten moet ten vroegste na genoemde aanvraag gebeuren.

De landbouwer-overdrager en de overnemer van de rechten ondertekenen het overdrachtsformulier voor akkoord. In geval van rechtspersoon is de handtekening van elke beheerder verplicht. In geval van groepering van natuurlijke personen is de handtekening van alle leden van genoemde groepering verplicht. § 2. De landbouwer-overdrager voegt bij het overdrachtsformulier een kopie van het recentste overzicht van de definitieve rechten waarvan hij houder is. Dat overzicht moet de rechten vermelden die de overdrager wenst te verkopen of respectievelijk tijdelijk of definitief te verhuren.

Geen recht mag definitief of tijdelijk worden overdragen behalve als de landbouwer-overdrager de houder en titularis daarvan is op het ogenblik van de indiening van het overdrachtsformulier, behoudens andersluidende bepaling voorzien in artikel 24, § 1, van Verordening (EG) nr. 795/2004. § 3. Als een overdrager tegelijkertijd rechten aan verschillende overnemers wil overdragen, moet voor elk van de overdrachten een afzonderlijk formulier ingevuld en ondertekend worden.

Art. 6.§ 1. De overdracht van rechten is toegestaan vanaf 1 januari 2006. § 2. Elke definitieve of tijdelijke overdracht van rechten heeft uitwerking op de door het bestuur meegedeelde datum en uiterlijk zes weken na de datum waarop het overdrachtsformulier werd ingediend bij het bestuur; de datum van de poststempel of de datum van ontvangst door het bestuur geldt als bewijs. De overdracht wordt effectief vanaf bovenbedoelde datum en de landbouwer-overnemer wordt houder van het recht, behalve als het overdrachtsdossier onvolledig of incoherent is, of het bestuur bezwaren heeft wat betreft die overdracht, en stelt de overdrager in kennis daarvan vóór bovenvermelde termijn van zes weken.

Evenwel kan de overdrager, in zijn aanvraag om overdracht van rechten, voor die overdracht een latere datum meedelen dan de termijn van zes weken of eventueel een latere datum dan de uiterste indieningsdatum voor de steunaanvraag bedoeld in artikel 14 van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2006 die het dichtst ligt bij de indiening van genoemde aanvraag om overdracht van rechten. In dat geval mag de datum van de effectieve overdracht van rechten niet later zijn dan 10 maanden na de indieningsdatum van de aanvraag om overdracht. § 3. Om in aanmerking te komen voor de uitbetaling verbonden met een bepaald recht, moet de landbouwer houder zijn van dat recht uiterlijk op de uiterste indieningsdatum bedoeld in artikel 14 van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2006, behoudens uitzonderlijke bepaling voorzien bij artikel 24, § 1, van Verordening (EG) nr. 795/2004.

Indien een aanvraag om overdracht van rechten wordt ingediend tijdens de periode van zes weken voorafgaand aan de uiterste indieningsdatum van de steunaanvraag bedoeld in artikel 14 van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2006, komt de overnemer pas in aanmerking voor de bij die overdracht betrokken rechten uit hoofde van de steun aan de bedrijfstoeslag vanaf de indiening van de steunaanvraag betreffende het volgende jaar, behalve als het bestuur de aanvrager in kennis heeft gesteld van een uitwerkingsdatum voorafgaand aan de uiterste indieningsdatum van de steunaanvraag betreffende het lopende jaar.

Art. 7.De rechten kunnen enkel worden overgenomen door landbouwers die bij de indiening van het overdrachtsformulier geregistreerd zijn in het identificatiebestand van het bestuur en die beschikken over een producentnummer.

Art. 8.De overnemer van een recht kan het, tijdelijk of definitief, enkel overdragen als hij titularis daarvan is, onverminderd de toepassing van artikel 44 van Verordening (EG) nr. 1782/2003. HOOFDSTUK III. - Definitieve overdracht van rechten zonder grond

Art. 9.§ 1. De overdrager kan rechten zonder grond definitief overdragen op voorwaarde dat hij tijdens ten minste één kalenderjaar minstens 80 % van alle rechten toegekend tijdens het kalenderjaar 2005 heeft gebruikt in de zin van artikel 44 van Verordening (EG) nr. 1782/2003. Evenwel worden de niet definitief overgedragen rechten met gronden niet in acht genomen in die berekening. Indien de landbouwer 80 % van alle tijdens het kalenderjaar 2005 toegekende rechten niet heeft gebruikt, kan hij de gebruikte rechten definitief en zonder grond overdragen voor zover hij de in 2005 niet-gebruikte rechten vrijwillig overdraagt aan de reserve. § 2. Een aanvraag om definitieve overdracht van rechten zonder grond wordt ingediend d.m.v. het behoorlijk ingevulde en ondertekende standaardformulier "Definitieve overdracht van toeslagrechten zonder grond". § 3. In geval van definitieve overdracht zonder grond, kunnen de door de overdrager gehouden volle rechten niet worden gesplitst.

Daarentegen kunnen de gesplitste rechten die hij al houdt als gevolg van de aanvankelijke toekenning van rechten of van een definitieve overdracht van rechten met gelijktijdige verkoop van gronden, eveneens worden gesplitst zonder gelijktijdige verkoop van gronden. § 4. In geval van overlijden van de landbouwer-overdrager ondertekenen de erfgenamen voor akkoord het aanvraagformulier voor de definitieve overdracht van rechten zonder grond. Een kopie van de akte van bekendheid wordt bij het overdrachtsformulier gevoegd.

Art. 10.Het speciale karakter van een overgedragen bijzonder recht blijft gehandhaafd. De landbouwer-overnemer kan enkel een aanvraag indienen om een afwijking van de voor dat soort recht voorziene activering als alle bijzondere rechten van de overdrager zijn overgedragen. Indien de overnemer al beschikte over bijzondere rechten vóór de overdracht, is de na te leven landbouwactiviteit gelijk aan de in grootvee-eenheden uitgedrukte som van de aanvankelijke activiteitsniveaus. HOOFDSTUK IV. - Definitieve overdracht van rechten met grond

Art. 11.§ 1. De definitieve overdracht van rechten met grond gebeurt gelijktijdig met de verkoop van landbouwgrond wanneer de landbouwer-overdrager tevens titularis en houder van de rechten alsook eigenaar van de gronden is.

De notariële akte van grondverkoop wordt aan het bestuur voorgelegd.

Ze moet opgemaakt zijn vóór de indieningsdatum van het formulier van definitieve overdracht van de rechten met grond en op z'n vroegst op 1 november van het jaar dat met twee jaar voorafgaat aan het kalenderjaar waarin de eerste steunaanvraag voor die rechten werd ingediend door de betrokken overnemer.

De ingenottreding van de betrokken gronden gebeurt uiterlijk 1 november voorafgaand aan het kalenderjaar van de eerste steunaanvraag voor die rechten door de betrokken overnemer en op z'n vroegst op 1 november van het jaar voorafgaand met twee jaar aan het kalenderjaar van de eerste steunaanvraag voor die rechten door de betrokken overnemer.

De som van de oppervlakte-equivalenten van alle overgedragen rechten is ten hoogste gelijk aan het aantal verkochte hectaren. Het aantal verkochte hectaren is gelijk aan de som van alle kadastrale oppervlakten zoals vermeld in de notariële verkoopakte. § 2. Die aanvraag wordt ingediend d.m.v. het behoorlijk ingevulde en ondertekende standaardformulier "Definitieve overdracht van toeslagrechten met grond". § 3. Volle of gesplitste rechten die al bestonden bij de aanvankelijke toekenning van de rechten, kunnen in geval van definitieve overdracht met gronden worden gesplitst naar evenredigheid van de verkochte fractie van een hectare. Gesplitste rechten moeten eerst worden overgedragen of nog meer worden gesplitst alvorens een vol recht over te dragen of te splitsen. § 4. In geval van overlijden van de landbouwer-overdrager ondertekenen de erfgenamen voor akkoord het aanvraagformulier voor de definitieve overdracht van rechten met grond. Een kopie van de akte van bekendheid wordt bij het overdrachtsformulier gevoegd. HOOFDSTUK V. - Tijdelijke overdracht van rechten met gelijktijdige verhuur van grond

Art. 12.§ 1. De tijdelijke overdracht van rechten gebeurt steeds met een overdracht van een minstens gelijkaardig aantal subsidiabele hectaren, als vermeld in artikel 44, § 2, van Verordening (EG) nr. 1782/2003. De landbouwer die de rechten tijdelijk overdraagt moet titularis en houder daarvan zijn. Komen enkel in aanmerking de tijdelijke overdrachten van rechten vergezeld van grondoverdrachten die zelf verantwoord zijn d.m.v. een notariële pachtovereenkomst opgemaakt tussen de landbouwer die de rechten tijdelijk overdraagt, nl. de verpachter van de gronden en de landbouwer die genoemde rechten tijdelijk overneemt, nl. de pachter van genoemde gronden.

De overeenkomsten met een gebruiksduur lager dan één jaar, zoals seizoensgebonden grondpachten en teeltcontracten, alsook uitwisselingen betreffende de teelt, komen niet in aanmerking om tijdelijke overdrachten van rechten te verantwoorden.

Bij tijdelijke overdracht van rechten met gelijktijdige verhuur van grond, is de som van de oppervlakte-equivalenten van alle overgedragen rechten ten hoogste gelijk aan het aantal verhuurde hectaren. De precieze oppervlakte van de verhuurde grond, uitgedrukt in hectaren of in aren, moet worden vermeld in de pachtcontractovereenkomst betreffende de gronden.

Het verhuurcontract voor de gronden vermeldt de datum waarop genoemd contract verstrijkt. De tijdelijke overdracht van rechten is geldig voor de hele duur van de pacht en eindigt op die datum. Als de titularis van de rechten, verpachter van de gronden, en de overnemer, tijdelijke houder van de rechten, in onderling overleg de tijdelijke overdracht van rechten vroegtijdig willen stopzetten, kunnen ze het gezamenlijk bij ter post aangetekende brief meedelen aan het bestuur.

De tijdelijke overdracht van de rechten is dan onderbroken uiterlijk op 1 november van het jaar voorafgaand aan dat van de eerste steunaanvraag betreffende de betrokken rechten.

Als onregelmatigheden over de verhuur of huur van gronden worden vastgesteld, zal dat leiden tot de annulering met terugwerkende kracht van de tijdelijke overdracht van de rechten vanaf de datum van de aanvraag om tijdelijke overdracht. Alle bedragen die vanaf die datum ten onrechte werden uitbetaald, moeten worden terugbetaald en zullen worden teruggevorderd. § 2. Een aanvraag om tijdelijke overdracht van rechten met gelijktijdige verhuur van grond wordt ingediend d.m.v. het behoorlijk ingevulde en ondertekende standaardformulier "Tijdelijke overdracht van toeslagrechten met grond". Een kopie van de pacht wordt gevoegd bij de aanvraag. § 3. De onderverhuur van rechten is niet toegestaan. § 4. Bijzondere rechten kunnen niet tijdelijk worden overgedragen. § 5. Volle of gesplitste rechten die al bestonden bij de aanvankelijke toekenning van rechten, kunnen in geval van tijdelijke overdracht met gronden worden gesplitst naar evenredigheid van de verhuurde fractie van een hectare. Gesplitste rechten moeten eerst worden overgedragen of nog meer worden gesplitst alvorens een vol recht over te dragen of te splitsen. § 6. In geval van overlijden van de landbouwer die de titularis en houder van de rechten alsook de eigenaar van de gronden was, ondertekenen de erfgenamen het in § 2 bedoelde formulier voor akkoord.

Een kopie van de akte van bekendheid wordt gevoegd bij het formulier van aanvraag om tijdelijke overdracht. HOOFDSTUK VI. - Verminderingen voor de reserve in geval van overdracht van rechten en gewestelijke afbakening

Art. 13.Overeenkomstig artikel 24 van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2006 wordt op elke aanvraag ingediend vanaf 1 januari van een bepaald kalenderjaar een percentage van 0 % toegepast ten gunste van de reserve op de waarde van het aantal rechten bij hun overdracht.

Een ander percentage kan door de Minister worden vastgesteld per kalenderjaar en volgens het soort overdracht.

Art. 14.Met toepassing van artikel 46 van Verordening (EG) nr. 1782/2003 en van artikel 26, § 2, van Verordening (EG) nr. 795/2004 worden de rechten alleen binnen eenzelfde gebied overgedragen of gebruikt, behalve bij overdracht door feitelijke of verwachte vererving.

Voor landbouwers waarvan het bedrijf gelegen is buiten het zuidelijk gebied is artikel 26, § 2, derde lid, van Verordening (EG) nr. 795/2004 van toepassing.

De rechten waarvoor het gebied nog niet is vastgesteld, kunnen worden overgedragen en volgens het eerste gebruik in het ene of andere gebied wordt het betrokken gebied afgebakend. HOOFDSTUK VII. - Algemene bepalingen

Art. 15.De overtredingen van dit besluit worden opgespoord, vastgesteld en gestraft overeenkomstig de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten.

Daarnaast kunnen overtredingen van de geldende rechtsvoorschriften tot inhoudingen van de premies leiden conform Verordening (EG) nr. 796/2004.

Art. 16.Op straffe van verval of nietigheid, moet elk beroep tegen een beslissing genomen overeenkomstig dit besluit bij aangetekende brief ingediend worden bij het bestuur binnen de maand na de kennisgeving van de beslissing.

Art. 17.Dit besluit heeft uitwerking op 1 januari 2006.

Art. 18.De Minister van Landbouw is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 22 juni 2006.

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, B. LUTGEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^