Besluit Van De Waalse Regering van 22 maart 2018
gepubliceerd op 06 april 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering houdende goedkeuring van het plan voor ontvangst en verwerking van de afvalstoffen van de Haven van Luik

bron
waalse overheidsdienst
numac
2018011575
pub.
06/04/2018
prom.
22/03/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018011575

WAALSE OVERHEIDSDIENST


22 MAART 2018. - Besluit van de Waalse Regering houdende goedkeuring van het plan voor ontvangst en verwerking van de afvalstoffen van de Haven van Luik


De Waalse Regering, elet op het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen, artikel 60;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 27 februari 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 27/02/2003 pub. 13/03/2003 numac 2003027137 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingresiduen type besluit van de waalse regering prom. 27/02/2003 pub. 13/03/2003 numac 2003027134 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingresiduen sluiten betreffende havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingresiduen, artikel 7;

Gelet op het verslag van 8 maart 2018, opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het eensluidend advies van 9 februari 2018 uitgebracht doot het Departement Bodem en Afvalstoffen van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu;

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu en van Openbare Werken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het bijgaande plan voor ontvangst en verwerking van de afvalstoffen van de Haven van Luik wordt voor drie jaar goedgekeurd.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Art. 3.De Minister van Leefmilieu en van Openbare Werken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 22 maart 2018.

Voor de Regering : De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Leefmilieu, Ecologische Overgang, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Mobiliteit, Vervoer, Dierenwelzijn en Industriezones, C. DI ANTONIO

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2018-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^