Besluit Van De Waalse Regering van 22 maart 2018
gepubliceerd op 10 april 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 december 2013 waarbij de SPAQuE ermee belast wordt de locatie "Dépôt de boues de dragage du Grand Large - Phase 1" te Bergen te herontwikkelen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2018011638
pub.
10/04/2018
prom.
22/03/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018011638

WAALSE OVERHEIDSDIENST


22 MAART 2018. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 december 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 12/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013027268 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de SPAQuE ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de site "Dépôt de boues de dragage du Grand Large - Phase 1" te Bergen sluiten waarbij de SPAQuE ermee belast wordt de locatie "Dépôt de boues de dragage du Grand Large - Phase 1" te Bergen te herontwikkelen


De Waalse Regering, Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 3 augustus 2017 tot regeling van de werking van de Regering;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 11 maart 1999 waarin de specifieke opdrachten van de SPAQuE worden bepaald;

Gelet op het beheerscontract gesloten tussen de Waalse Regering en de "SPAQuE" op 13 juli 2007 en verlengd op 5 september 2013;

Gelet op de beslissingen van de Waalse Regering van 23 december 2010 en 29 maart 2012 tot goedkeuring van de selectie van de site "Dépôt de boues de dragage du Grand Large" in het kader van het Marshall-Plan 2.Groen;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 12 december 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 12/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013027268 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de SPAQuE ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de site "Dépôt de boues de dragage du Grand Large - Phase 1" te Bergen sluiten waarbij de SPAQuE ermee belast wordt de locatie "Dépôt de boues de dragage du Grand Large - Phase 1" te Bergen te herontwikkelen;

Overwegende dat de omtrek bepaald bij het besluit van de Waalse Regering van 12 december 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 12/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013027268 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de SPAQuE ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de site "Dépôt de boues de dragage du Grand Large - Phase 1" te Bergen sluiten waarbij de SPAQuE ermee belast wordt de locatie "Dépôt de boues de dragage du Grand Large - Phase 1" te Bergen te herontwikkelen het geheel van de percelen bedoeld bij de beslissingen van de Waalse Regering van 23 december 2010 en 29 maart 2019 niet bevat waaruit de selectie van de site "Dépôt de boues de dragage du Grand Large" in het kader van het Marshall-Plan 2.Groen wordt goedgekeurd;

Overwegende dat de bodems van deze percelen punctueel verontreinigd is door zware metalen, monocyclische aromatische koolwaterstoffen, polycyclische aromatische koolwaterstoffen en minerale oliën;

Overwegende dat deze percelen bijgevolg ernstig verontreinigd zijn en gevaar inhouden voor het leefmilieu en/of de gezondheid van de mens en dat ze het voorwerp moeten uitmaken van een voorkeursbehandeling;

Overwegende dat het algemene voorzorgsbeginsel een spoedige tussenkomst vereist om te voorkomen dat de risico's voor het leefmilieu en/of de gezondheid van de mens aanhouden;

Overwegende dat de Waalse Regering krachtens artikel 43, § 1, van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen elke nuttige maatregel moet treffen om gevaar te voorkomen of te verhelpen als de aanwezigheid van afval wel eens een ernstige bedreiging voor de mens of het leefmilieu zou kunnen vormen;

Overwegende dat de Waalse Regering dan ook van plan is de "SPAQuE" te belasten met een spoedige sanering van deze percelen, Besluit :

Artikel 1.In het opschrift van het besluit van de Waalse Regering van 12 december 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 12/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013027268 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de SPAQuE ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de site "Dépôt de boues de dragage du Grand Large - Phase 1" te Bergen sluiten waarbij de SPAQuE ermee belast wordt de locatie "Dépôt de boues de dragage du Grand Large - Phase 1" te Bergen te herontwikkelen, worden de woorden "Phase 1" opgeheven.

Art. 2.Artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 12 december 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 12/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013027268 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de SPAQuE ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de site "Dépôt de boues de dragage du Grand Large - Phase 1" te Bergen sluiten waarbij de SPAQuE ermee belast wordt de locatie "Dépôt de boues de dragage du Grand Large - Phase 1" te Bergen te herontwikkelen, wordt vervangen door wat volgt : "

Artikel 1.De Waalse Regering belast de "SPAQUE" met het nemen van saneringsmaatregelen op de locatie "Dépôt de boues de dragage du Grand Large" te Bergen, namelijk op de percelen gelegen binnen de rode rand aangegeven op het bij dit besluit gevoegde saneringsplan.".

Art. 3.In het besluit van de Waalse Regering van 12 december 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 12/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013027268 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de SPAQuE ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de site "Dépôt de boues de dragage du Grand Large - Phase 1" te Bergen sluiten waarbij de SPAQuE ermee belast wordt de locatie "Dépôt de boues de dragage du Grand Large - Phase 1" te Bergen te herontwikkelen, wordt de bijlage vervangen door de bijlage die bij dit besluit gaat.

Namen, 22 maart 2018.

Voor de Regering : De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Leefmilieu, Ecologische Overgang, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Mobiliteit, Vervoer, Dierenwelzijn en Industriezones, C. DI ANTONIO

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2018-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^