Besluit Van De Waalse Regering van 22 maart 2018
gepubliceerd op 05 april 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering houdende nominatieve overplaatsing van personeelsleden van de "Conseil économique et social de Wallonie" naar de Waalse Overheidsdienst in het kader van de hervorming van de adviesverlenende functie

bron
waalse overheidsdienst
numac
2018201656
pub.
05/04/2018
prom.
22/03/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018201656

WAALSE OVERHEIDSDIENST


22 MAART 2018. - Besluit van de Waalse Regering houdende nominatieve overplaatsing van personeelsleden van de "Conseil économique et social de Wallonie" (Sociaal-Economische Raad van Wallonië) naar de Waalse Overheidsdienst in het kader van de hervorming van de adviesverlenende functie


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 87, § 3, vervangen bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de bijzondere wet van 6 januari 2014 betreffende de Zesde Staatshervorming;

Gelet op het decreet van 6 november 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/11/2008 pub. 18/12/2008 numac 2008204571 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie type decreet prom. 06/11/2008 pub. 19/12/2008 numac 2008204572 bron waalse overheidsdienst Kaderdecreet houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet sluiten houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie, artikel 2/1, ingevoegd bij het decreet van 16 februari 2017;

Gelet op het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling van 20 juli 2016, decreetgevend deel, artikel D.I.6., § 4;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 29 juni 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 29/06/2017 pub. 05/09/2017 numac 2017204384 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de modaliteiten voor de overplaatsing van de personeelsleden in het kader van de hervorming van de adviesverlenende functie sluiten betreffende de modaliteiten voor de overplaatsing van de personeelsleden in het kader van de hervorming van de adviesverlenende functie, de artikelen 2 en 4;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 20 juli 2015 om de Instandhoudingscommissies van de Natura 2000-locaties binnen het DGO3 te integreren wanneer alle Natura 2000-locaties zullen worden aangewezen;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 31 mei 2017 betreffende de overplaatsing van het secretariaat van de Adviescommissie voor de beroepen naar het Operationeel directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 2 maart 2018;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 22 maart 2018;

Gelet op de instemming van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 22 maart 2018;

Gelet op het rapport van 22 maart 2018 opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op de dienstorder die op 15 september 2017 ter kennis is gebracht van de personeelsleden van het secretariaat voor de secretariaten van de Adviescommissie voor de beroepen inzake stedenbouw en van de Instandhoudingscommissies van de Natura 2000-locaties;

Overwegende dat de heer Gilles Caigniet en mevr. Valérie Evrard, beiden aangesteld bij het secretariaat van de adviescommissie voor de beroepen inzake stedenbouw, zich kandidaat voor de overplaatsing hebben gesteld;

Overwegende dat de heren Olivier Baltus en Julien Daise en mevr.

Sabrina Lambeaux, elk aangesteld bij het secretariaat van de Instandhoudingscommissies van de Natura 2000-locaties, zich kandidaat voor de overplaatsing hebben gesteld;

Overwegende dat de personeelsleden die zich kandidaat voor de overplaatsing hebben gesteld, naar de Waalse Overheidsdienst zullen worden overgeplaatst;

Op de voordracht van de Minister-President, van de Minister van Ambtenarenzaken, van de Minister van Ruimtelijke Ordening en van de Minister van Natuur;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De ambtenaar en de volgende personeelsleden, aangesteld bij het secretariaat van de Instandhoudingscommissies van de Natura 2000-locaties van de "Conseil économique et social de Wallonie" (Sociaal-Economische Raad van Wallonië), worden overgeplaatst naar de Waalse Overheidsdienst : 1° vastbenoemde ambtenaar van niveau B : - mevr.Sabrina Lambeaux, eerstaanwezend gegradueerde; 2° contractuele personeelsleden : - de heer Olivier Baltus, niveau A; - de heer Julien Daise, niveau A. Ze worden aangesteld bij de Directie Natuur van het Departement Natuur en Bossen van het DGO3, te Luik voor de heer Olivier Baltus en te Namur voor de heer Julien Daise en mevr. Sabrina Lambeaux.

Art. 2.De volgende personeelsleden, in dienst genomen via een arbeidsovereenkomst, aangesteld bij het secretariaat van de Adviescommissie voor de beroepen inzake stedenbouw van de "Conseil économique et social de Wallonie" (Sociaal-Economische Raad van Wallonië), worden overgeplaatst naar de Waalse Overheidsdienst : - de heer Gilles Caigniet, niveau A; - mevr. Valérie Evrard, niveau B. Ze worden aangesteld bij de Directie Stedenbouw en Bouwkunde van het Departement Ruimtelijke Ordening van het DGO4, te Namen.

De overdrachten vormen geen nieuwe benoemingen.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2018.

Art. 4.De Minister-President, de Minister van Ambtenarenzaken, de Minister van Ruimtelijke Ordening en van de Minister van Natuur zijn belast, ieder wat hem betreft, met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 22 maart 2018.

De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Sociale Actie, Gelijke Kansen, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, A. GREOLI De Minister van Leefmilieu, Ecologische Overgang, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Mobiliteit, Vervoer, Dierenwelzijn en Industriezones, C. DI ANTONIO De Minister van Landbouw, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme, Erfgoed en afgevaardigd bij de Grote Regio, R. COLLIN


begin


Publicatie : 2018-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^