Besluit Van De Waalse Regering van 22 mei 2008
gepubliceerd op 09 juni 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering betreffende de administratieve geldboetes in de openbaarvervoerdiensten in het Waalse Gewest

bron
waals ministerie van uitrusting en vervoer
numac
2008202044
pub.
09/06/2008
prom.
22/05/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 MEI 2008. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de administratieve geldboetes in de openbaarvervoerdiensten in het Waalse Gewest


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 21 december 1989 betreffende de diensten voor het openbaar vervoer in het Waalse Gewest, inzonderheid op de artikelen 36bis, 36ter en 36quater, gewijzigd of ingevoegd bij het decreet van 6 december 2007;

Gelet op het advies nr. 44.318/4 van de Raad van State, gegeven op 16 april 2008, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 19 mei 2008;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 22 mei 2008;

Op de voordracht van de Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° : decreet : het decreet van 21 december 1989 betreffende de diensten voor het openbaar vervoer in het Waalse Gewest;2° : exploitatiemaatschappijen : de maatschappijen bedoeld in artikel 18 van het decreet;3° : exploitanten : de exploitatiemaatschappijen, alsook de maatschappijen belast met de exploitatie van regelmatige vervoerdiensten en gespecialiseerde regelmatige vervoerdiensten krachtens artikel 36 van het decreet;4° : personeel : elke persoon die met de exploitanten een arbeidsovereenkomst heeft gesloten;5° : controlepersoneel : het personeel van de exploitatiemaatschappijen bedoeld in artikel 36ter van het decreet;6° : sanctionerend personeel : het personeel van de exploitatiemaatschappijen bedoeld in artikel 36quater van het decreet;7° : administratieve kosten : de kosten bepaald door de Waalse Regering in de regelgeving betreffende de vervoerprijzen die van toepassing zijn op het net van de openbaarvervoermaatschappijen in het Waalse Gewest;8° : infrastructuur : alle ruimtes die door de exploitatiemaatschappijen worden gebruikt voor de exploitatie van het openbaar vervoer, meer bepaald : de haltes, de boven- en ondergrondse stations van het net, met uitzondering van de ruimtes die door derden met een geldige titel worden bezet.9° : gecontroleerde zone : zone die deel uitmaakt van de infrastructuur, die door een duidelijke signalisatie is afgebakend en waarin het publiek een geldig vervoerbewijs moet bezitten;10° : installaties : alle inrichtingen die voor de exploitatie van het openbaar vervoer gebruikt worden of door of voor de exploitatiemaatschappij op, aan of in de infrastructuur aangebracht worden;11° : rollend materiaal : elk voertuig gebruikt door de exploitatiemaatschappij of bestemd voor het openbaar vervoer;12° : reiziger : elke persoon die zich in een voor het openbaar vervoer bestemd voertuig of in een gecontroleerde zone bevindt.

Art. 2.§ 1. De overtreding van de artikelen 33 tot 37 van het koninklijk besluit van 15 september 1976 houdende reglement op de politie van personenvervoer per tram, premetro, metro, autobus en autocar, met uitzondering van de punten 3°, 4° en 5° van artikel 35, staat gelijk met een overtreding van categorie I. § 2. Elke overtreding van artikel 35, 3°, 4° of 5°, van hetzelfde besluit staat gelijk met een overtreding van categorie II, o.a. : 1° reizen of gecontroleerde zones betreden zonder geldig vervoerbewijs of verder reizen dan de bestemmingszone van het vervoerbewijs;2° het vervoerbewijs waarover men beschikt weigeren te tonen bij het opstappen of zijn vervoerbewijs weigeren te tonen of af te geven op verzoek van het controlepersoneel;3° reizen met een vervalst vervoerbewijs of met een nominatief vervoerbewijs waarvan men niet houder is.

Art. 3.§ 1. Een overtreding van categorie I, zoals bedoeld in artikel 2, § 1, wordt gestraft met een administratieve geldboete van 75 EUR. Een overtreding van categorie I, zoals bedoeld in artikel 2, § 1, binnen vierentwintig maanden na het vaststellen van een eerste overtreding in dezelfde categorie wordt gestraft met een administratieve geldboete van 150 EUR. § 2. Een overtreding van categorie II, zoals bedoeld in artikel 2, § 2, 1°, wordt gestraft met een administratieve geldboete van 75 EUR : 1° als de overtreder de vervoerprijs, verhoogd met de door de Waalse Regering bepaalde administratieve kosten, niet betaalt binnen een termijn van tien dagen na de dag van de vaststelling;2° als de overtreder, die op de dag van de rit niet in het bezit is van zijn abonnement of verminderingskaart, deze geldige documenten niet overleggen binnen een termijn van tien dagen en de vervoerprijs, verhoogd met de door de Waalse Regering bepaalde administratieve kosten, niet betaalt volgens de modaliteiten die hen door de exploitatiemaatschappijen worden meegedeeld. Een overtreding van categorie II, zoals bedoeld in artikel 2, § 2, 2°, wordt gestraft met een administratieve geldboete van 75 EUR. Een tweede overtreding van categorie II, zoals bedoeld in artikel 2, § 2, 1° of 2°, binnen vierentwintig maanden na het vaststellen van een eerste overtreding van categorie II, zoals bedoeld in artikel 2, § 2, 1°, 2° of 3°, wordt gestraft met een administratieve geldboete van 150 EUR en met een geldboete van 300 EUR bij een derde overtreding binnen dezelfde termijn. § 3. Een overtreding van categorie II, zoals bedoeld in artikel 2, § 2, 3°, wordt gestraft met een administratieve geldboete van 300 EUR.

Art. 4.§ 1. De leden van het controlepersoneel die een in artikel 2 van dit besluit bedoelde overtreding vaststelt, maakt een vaststelling op, waarvan onmiddellijk een kopie aan de overtreder wordt afgegeven.

De overtreder dient zich op gewoon verzoek met een geldig identiteitsbewijs te identificeren. § 2. Op basis van de vaststelling bedoeld in § 1 wordt een proces-verbaal opgesteld in geval van overtreding van artikel 2 die krachtens artikel 3 met een administratieve geldboete strafbaar is.

Het proces-verbaal bevestigt dat de overtreder een kopie van deze vaststelling heeft ontvangen. Het proces-verbaal wordt ondertekend door de controleur die de vaststelling gedaan heeft. § 3. Het proces-verbaal wordt aan het sanctionerend personeelslid overgemaakt. Het personeelslid stuurt het proces-verbaal binnen dertig kalenderdagen na de vaststelling bedoeld in § 1 per post naar de overtreder, die in kennis gesteld wordt van : - de administratieve sanctie die hij dreigt op te lopen; - de wijze waarop hij, indien hij het wenst, zijn opmerkingen schriftelijk of bij verhoor kan laten gelden. § 4. De overtreder geeft het sanctionerend personeelslid kennis van zijn opmerkingen of verzoek om gehoord te worden bij aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs binnen twintig dagen na kennisgeving van het proces-verbaal. Als de overtreder wenst gehoord te worden en door een derde wenst begeleid of vertegenwoordigd te worden, voegt hij een kopie van de identiteitskaart van deze derde bij zijn verzoek om gehoord te worden, behalve als de derde advocaat is. § 5. Het sanctionerend personeelslid geeft de overtreder kennis van zijn beslissing in verband met de toepassing van een administratieve sanctie binnen zestig dagen na kennisgeving van het proces-verbaal of, bij een verzoek om gehoord te worden, binnen zestig dagen na de datum waarop de overtreder of diens vertegenwoordiger werd gehoord of gehoord had moeten worden. De beslissing wordt bij aangetekend schrijven aan de overtreder betekend of per gewone post als er geen administratieve geldboete wordt opgelegd.

Als de beslissing een administratieve geldboete oplegt, worden de betalingsmodaliteiten nader bepaald in die beslissing. Ze laat de belastingplichtige ook weten dat hij over het recht beschikt om beroep voor de politierechtbank in te stellen overeenkomstig artikel 36quater, § 3, van het decreet, waarvan de inhoud in de beslissing is opgenomen. § 6. De overtreder betaalt het verschuldigde bedrag binnen een maand na kennisgeving van de beslissing waarbij de administratieve sanctie is opgelegd. § 7. Bij gebrek aan betaling binnen de termijn bedoeld in § 6, vaardigt het sanctionerend personeelslid een dwangbevel uit binnen zestig dagen na afloop van deze termijn, verklaart het uitvoerbaar en geeft er de overtreder kennis van per post.

Art. 5.Het decreet van 6 december 2007 tot wijziging van artikel 36bis van het decreet van 21 december 1989 betreffende de diensten voor het openbaar vervoer in het Waalse Gewest en tot invoeging van de artikelen 36ter en 36quater en dit besluit treden in werking op de eerste dag van de tweede maand volgend op de datum van bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.

Art. 6.De Minister van Vervoer is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 22 mei 2008.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^