Besluit Van De Waalse Regering van 22 november 2001
gepubliceerd op 08 december 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de prioritaire afwatering en van de modaliteiten voor de financiering ervan

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2001027711
pub.
08/12/2001
prom.
22/11/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 NOVEMBER 2001. - Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de prioritaire afwatering en van de modaliteiten voor de financiering ervan


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 7 oktober 1985 inzake de bescherming van het oppervlaktewater tegen vervuiling, inzonderheid op artikel 32, gewijzigd bij het decreet van 15 april 1999;

Gelet op het decreet van 1 december 1988 betreffende de door het Waalse Gewest toegekende toelagen voor bepaalde investeringen van openbaar nut;

Gelet op het decreet van 15 april 1999 betreffende de kringloop van het water en houdende oprichting van een « Société publique de Gestion de l'Eau » (Openbare Maatschappij voor Waterbeheer), inzonderheid op artikel 6, § 2, 4°;

Gelet op het voorstel van de « Société publique de Gestion de l'Eau », gedaan op 31 januari 2001;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 5 maart 2001;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 7 maart 2001;

Gelet op het advies van de « Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne » (Hoge Raad voor Steden, Gemeenten en Provincies van het Waalse Gewest), gegeven op 24 april 2001;

Gelet op het advies van de adviescommissie voor de bescherming van het oppervlaktewater tegen vervuiling, gegeven op 27 juni 2001;

Gelet op het advies 31.771/2/V van de Raad van State, gegeven op 19 september 2001, overeenkomstig artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister tot wiens bevoegdheden het Waterbeleid behoort, Besluit :

Artikel 1.In de zin van dit besluit wordt verstaan onder : 1° « prioritaire afwatering » : afwatering in agglomeraties aangewezen krachtens artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 15 oktober 1998 houdende reglementering van de opvang van stedelijk afvalwater, waarvan het aantal I.E. hoger dan of gelijk is aan 2 000, plus eventueel de afwatering van andere agglomeraties van minder dan 2 000 I.E. die de Waalse Regering aanwijst naar gelang van de milieuprioriteiten bepaald overeenkomstig artikel 32 van het decreet van 7 oktober 1985 inzake de bescherming van het oppervlaktewater tegen vervuiling, gewijzigd bij het decreet van 15 april 1999 betreffende de kringloop van het water en houdende oprichting van een « Société publique de Gestion de l'Eau »; 2° « agglomeratie-overeenkomst » : overeenkomst van wederkerige verbintenissen per hydrografisch onderbekken tussen de Waalse Regering en de « S.P.G.E. », resulterend uit het overleg tussen de gemeenten, de eventuele verenigingen van gemeenten, de « S.P.G.E. » en het Gewest waarbij de prioriteiten worden vastgelegd wat betreft de onderzoeken en werken inzake de prioritaire afwatering in een agglomeratie van meer dan 2000 I.E.

Art. 2.De « S.P.G.E. » financiert de onderzoeken en werken betreffende de prioritaire afwatering die vermeld worden in de door de Regering goedgekeurde driejarenprogramma's van de gemeenten, met inachtneming van de modaliteiten bedoeld in artikel 3 en binnen de perken van de daartoe door het Waalse Gewest uitgetrokken bedragen.

Bij gebrek aan de financieringsstructuur bedoeld in artikel 4 van dit besluit heft de « S.P.G.E. » op de stortingen van de fondsopbrengsten die haar toekomen krachtens artikel 16, § 4, van het programmadecreet van 17 december 1997, de nodige financiële middelen om de onderzoeken en werken inzake prioritaire afwatering in gemachtigde opdracht uit te voeren.

Art. 3.De « S.P.G.E. » financiert de prioritaire afwateringswerken als volgt : - 80 % van de in de driejarenprogramma's vermelde investeringen voor de herstelling van de bestaande afwatering, vermeerderd met 5 % studiekosten; - 60 % van de in de driejarenprogramma's vermelde investeringen voor de bouw en de hernieuwing van de afwatering, vermeerderd met 5 % studiekosten.

Art. 4.Het Waalse Gewest bepaalt de financieringsstructuur voor de tegemoetkoming van de « S.P.G.E. » in de financiering van de prioritaire afwateringen. Om die redenen kan ze met name tegemoetkomen in het kader van een agglomeratie-overeenkomst.

De « S.P.G.E. » sluit een overeenkomst met de Regering voor de uitvoering van prioritaire afwateringen in agglomeraties aangewezen krachtens artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 15 oktober 1998 houdende reglementering van de opvang van stedelijk afvalwater, waarvan het aantal I.E. hoger dan of gelijk is aan 2 000, en, eventueel, in andere agglomeraties aangewezen door de Waalse Regering naar gelang van de milieuprioriteiten. Die overeenkomst vermeldt : - de plaats en het aantal (in km) uit te voeren prioritaire afwateringen; - de uitvoeringstermijnen; - het type uit te voeren prioritaire afwatering; - de raming van de kosten van de leidingen voor prioritaire afwateringen en van de aanleg ervan (behalve de wegenherstelling); - de tegemoetkoming van elke gemeente en van de « S.P.G.E. » in de kosten voor de uitvoering van prioritaire afwateringen op grond van de door de Regering genomen reglementaire maatregelen; - een clausule betreffende de herziening van de respectieve bijdragen naar gelang van de uitvoeringstermijnen.

Art. 5.De Minister tot wiens bevoegdheden het Waterbeleid behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 22 november 2001.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu, M. FORET De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ch. MICHEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^