Besluit Van De Waalse Regering van 22 november 2001
gepubliceerd op 14 december 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het domaniaal natuurreservaat "Pachis des Chevaux" te Ciney

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2001027720
pub.
14/12/2001
prom.
22/11/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 NOVEMBER 2001. - Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het domaniaal natuurreservaat "Pachis des Chevaux" te Ciney


De Waalse Regering, Gelet op de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud, gewijzigd bij de decreten van 11 april 1984, 16 juli 1985 en 7 september 1989, inzonderheid op de artikelen 6, 9, 11, 13, 15, 33 en 52;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 oktober 1975 houdende reglementering van de bewaking, de politie en het verkeer in de staatsnatuurreservaten, buiten de wegen die voor het openbaar verkeer openstaan;

Gelet op het advies van de "Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature" (Waalse Hoge Raad voor het Natuurbehoud), gegeven op 29 september 1998;

Gelet op het advies van de bestendige deputatie van de provincieraad van Namen, gegeven op 30 augustus 2001;

Overwegende dat gepaste maatregelen m.b.t. het behoud en het beheer van de site moeten worden getroffen, met name met het oog op de instandhouding van de kruidachtige vegetatie van die vochtige gebieden;

Overeenkomstig het voorstel om het reservaat open te stellen voor het publiek en om daar informatieborden te plaatsen en onthaalinfrastructuren in te richten;

Op voordracht van de Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, Besluit :

Artikel 1.Opgericht worden als domaniaal natuurreservaat "Pachis des Chevaux" de aan het Waalse Gewest toebehorende 1 ha 64 a 72 ca grond, in het grijs voorgesteld op het bijgaande plan en gekadastreerd als volgt : gemeente Ciney - 1e afdeling - sectie D, perceel nr. 133e.

Art. 2.Overeenkomstig artikel 2 van het ministerieel besluit van 23 oktober 1975 wordt het natuurreservaat "Pachis des Chevaux" te Ciney gerangschikt als zone B.

Art. 3.Het personeelslid van het gewestelijk Bestuur belast met het beheer van het domaniaal natuurreservaat is de ingenieur, houtvester van de Afdeling Natuur en Bossen van het betrokken ambtsgebied.

Art. 4.In afwijking van artikel 11, tweede lid, van de wet op het natuurbehoud worden alle daden en werken die bijdragen tot de verwezenlijking van de nagestreven doelstellingen, toegestaan op voorstel van de aangewezen beheerder en na advies van de betrokken Adviescommissie voor het beheer van domaniale natuurreservaten.

Art. 5.De Minister tot wiens bevoegdheden het Natuurbehoud behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 22 november 2001.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, J. HAPPART

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^