Besluit Van De Waalse Regering van 22 november 2001
gepubliceerd op 18 december 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de statuten van de « Société wallonne de participation et de financement des petites et moyennes industries » , in het kort : « Financière wallonne des P.M.I. »

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2001027730
pub.
18/12/2001
prom.
22/11/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 NOVEMBER 2001. - Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de statuten van de « Société wallonne de participation et de financement des petites et moyennes industries » (Waalse participatie- en financieringsmaatschappij voor kleine en middelgrote industriebedrijven), in het kort : « Financière wallonne des P.M.I. »


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988, inzonderheid op de artikelen 6 en 9;

Gelet op het decreet van 6 mei 1999 tot wijziging van de wet van 2 april 1962 tot oprichting van een Nationale Investeringsmaatschappij en van de gewestelijke investeringsmaatschappijen, in zijn enig artikel;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 8 april 2000 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 17 oktober 2000;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 13 september 2001 tot goedkeuring van de statuten van de « Société wallonne de participation et de financement des petites et moyennes industries », in het kort : « Financière wallonne des P.M.I. »;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 22 november 2001 over de inschrijving door het Waalse Gewest van een kapitaalverhoging van de « Financière wallonne des P.M.I. » ten belope van 10.000.000 EUR;

Op de voordracht van de Minister van Economie, KMO's, Onderzoek en Nieuwe Technologieën, Besluit :

Artikel 1.De Waalse Regering keurt de wijziging goed van de artikelen 5 en 6 van de statuten van de N.V. « Société wallonne de participation et de financement des petites et moyennes industries » (Waalse participatie- en financieringsmaatschappij voor kleine en middelgrote industriebedrijven), in het kort : « Financière wallonne des P.M.I. » , gespecialiseerd filiaal van de « Société régionale d'investissement de Wallonie » (Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Wallonië), zoals hierna vermeld : « WIJZIGING VAN DE STATUTEN « Société wallonne de participation et de financement des petites et moyennes industries » (Waalse participatie- en financieringsmaatschappij voor kleine en middelgrote industriebedrijven), in het kort « Financière wallonne des P.M.I. », maatschappelijke zetel te 4000 Luik, avenue Maurice Destenay, 13, H.R. Luik nr. 162459.

Art. 5.Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op de som van vijfendertig miljoen euro (35.000.000 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door één miljoen driehonderdtachtigduizend achthonderd zesentachtig (1 380 886) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde die elk één miljoen driehonderdtachtigduizend achthonderd zesentachtigste van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan op een later tijdstip in één of verschillende keren verhoogd of verlaagd worden bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten in een beraadslaging zoals geldend inzake statutenwijzigingen.

Art. 6.Volgens de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de maatschappij, genotuleerd door Meester Henri Loge, notaris te Namen, op zes juli negentienhonderd zevenentachtig, werd het maatschappelijk kapitaal een eerste keer verhoogd en gebracht op driehonderd miljoen Belgische frank (300 000 000 BEF) door inbreng in contanten, met uitgifte van tweehonderdachtennegentigduizend zevenhonderd vijftig nieuwe aandelen zonder vermelding van hun nominale waarde. Die verhoging werd volledig ingeschreven en volgestort.

Volgens de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de maatschappij, genotuleerd door Meester Henri Loge, notaris te Namen, op tweeëntwintig april negentienhonderd achtentachtig, werd het maatschappelijk kapitaal een tweede keer verhoogd en gebracht op negenhonderd miljoen Belgische frank (900 000 000 BEF) door inbreng in contanten, met uitgifte van zeshonderdduizend nieuwe aandelen zonder vermelding van hun nominale waarde. Die verhoging werd volledig ingeschreven en volgestort.

Volgens de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de maatschappij, genotuleerd door Meester Philippe de Ville, notaris te Luik, op vijf april negentienhonderd zesennegentig, werd het maatschappelijk kapitaal een derde keer verhoogd en gebracht op één miljard Belgische frank (1 000 000 000 BEF) door inbreng in contanten, met uitgifte van honderdduizend nieuwe aandelen zonder vermelding van hun nominale waarde. Die verhoging werd volledig ingeschreven en volgestort.

De algemene vergadering van de maatschappij de dato vijftien mei tweeduizend één heeft het door opleg aan de overgedragen winst onttrokken kapitaal, na het in euro te hebben uitgedrukt, op vijfentwintig miljoen euro (25.000.000 EUR) gebracht, zonder uitgifte van nieuwe maatschappelijke aandelen.

Het maatschappelijk kapitaal moet bij beslissing van een in januari 2002 bijeen te roepen algemene vergadering op vijfendertig miljoen euro (35.000.000 EUR) worden gebracht met uitgifte van driehonderdtachtigduizend achthonderd zesentachtig (380.886) nieuwe aandelen zonder vermelding van de nominale waarde en gelijk aan de bestaande aandelen. » Artikel 1 - De Minister van Economie, K.M.O.'s, Onderzoek en Nieuwe Technologieën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 2 - Dit besluit treedt in werking op de datum van de authentieke akte waarbij de goedkeuring van de kapitaalverhoging door de algemene vergadering van de « S.A. Financière wallonne des P.M.I. » wordt vastgesteld.

Namen, 22 november 2001.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Economie, K.M.O.'s, Onderzoek en Nieuwe Technologieën, S. KUBLA

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^