Besluit Van De Waalse Regering van 22 november 2001
gepubliceerd op 29 januari 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot verhoging van het bestendig vermogen van de "Société publique de Gestion de l'Eau"

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2002027077
pub.
29/01/2002
prom.
22/11/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


22 NOVEMBER 2001. - Besluit van de Waalse Regering tot verhoging van het bestendig vermogen van de "Société publique de Gestion de l'Eau" (Openbare Maatschappij voor Waterbeheer)


De Waalse Regering, Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 1997 betreffende de administratieve en begrotingscontrole;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 20 juli 1999 tot regeling van de werking van de Regering;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 15 juli 1999 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 14 oktober 1999;

Gelet op het decreet van 15 april 1999 betreffende de kringloop van het water en tot oprichting van een "Société publique de Gestion de l'Eau" (SPGE);

Gelet op het beheerscontract gesloten door het Gewest en de "SPGE", goedgekeurd door de Waalse Regering op 29 februari 2000 en in werking getreden op 10 april 2000;

Gelet op het decreet van 18 juli 2001 houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 16 november 2001;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 22 november 2001;

Overwegende dat de "Société publique de Gestion de l'Eau" talrijke "lasten uit het verleden" moet dekken, zoals de saldi van toelagen voor werken die het voorwerp uitmaken van een recht van opstal, de saldi van toelagen betreffende het uitstaande bedrag waarop de "Société publique de Gestion de l'Eau" geen zakelijk recht heeft verkregen, alsmede het uitstaande bedrag van basisallocatie 51.02 van programma 05 van organisatie-afdeling 13, waardoor de middelen die bestemd waren om de investeringen voor zuiveringswerken te bespoedigen, verhoudingsgewijs ingekrompen worden;

Overwegende dat de Regering van oordeel is dat die inkrimping van de middelen van de « Société publique de Gestion de l'Eau » gecompenseerd moet worden door een in de tijd verspreide verhoging van het bestendig vermogen van de "Société publique de Gestion de l'Eau";

Op de voordracht van de Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu, Besluit : Enig artikel. Op basisallocatie 81.04 van programma 13.05 van de algemene uitgavenbegroting 2001 van het Waalse Gewest wordt een bedrag van 160 (honderd zestig) miljoen BEF uitgetrokken om het bestendig vermogen van de Maatschappij te verhogen.

Namen, 22 november 2001.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu, M. FORET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^