Besluit Van De Waalse Regering van 22 oktober 2015
gepubliceerd op 04 november 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Boek I van het Milieuwetboek en Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, wat betreft prioritaire stoffen op het gebied van het waterbeleid

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015027213
pub.
04/11/2015
prom.
22/10/2015
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2015027213

WAALSE OVERHEIDSDIENST


22 OKTOBER 2015. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Boek I van het Milieuwetboek en Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, wat betreft prioritaire stoffen op het gebied van het waterbeleid


De Waalse Regering, Gelet op Boek I van het Milieuwetboek, inzonderheid op artikel D.20.16, gewijzigd bij het decreet van 24 oktober 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/10/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013205946 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van verschillende decreten, met name inzake industriële emissies sluiten;

Gelet op Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, de artikelen D. 2, 62°, gewijzigd bij het decreet van 13 oktober 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/10/2011 pub. 08/11/2011 numac 2011027202 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt sluiten, 80° en 81°, D.6-1, ingevoegd bij het decreet van 13 oktober 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/10/2011 pub. 08/11/2011 numac 2011027202 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt sluiten, D. 19, § 1, D.24, § 1, eerste lid, en D.156, gewijzigd bij het decreet van 13 oktober 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/10/2011 pub. 08/11/2011 numac 2011027202 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt sluiten;

Gelet op het regelgevend deel van Boek I van het Milieuwetboek;

Gelet het regelgevende gedeelte van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt;

Gelet op het advies van de "Commission consultative de l'eau" (Wateradviescommissie), gegeven op 8 juli 2015;

Gelet op het rapport over de evaluatie van de weerslag van het project op de respectievelijke toestand van vrouwen en mannen van 28 mei 2015;

Gelet op het advies 58.002/4 van de Raad van State, gegeven op 16 september 2015, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Bij dit besluit wordt Richtlijn 2013/39/EU van het Europees Parlement en van de Raad van 12 augustus 2013 tot wijziging van Richtlijn 2000/60/EG en Richtlijn 2008/105/EG wat betreft prioritaire stoffen op het gebied van het waterbeleid omgezet.

Art. 2.In artikel R.19 van Boek I van het Milieuwetboek, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 16 januari 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 16/01/2014 pub. 05/02/2014 numac 2014200768 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale voorwaarden betreffende het bezit van exotische dieren die tot niet gedomesticeerde soorten behoren en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de procedu type besluit van de waalse regering prom. 16/01/2014 pub. 18/02/2014 numac 2014027017 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale voorwaarden betreffende sommige activiteiten met aanzienlijke milieueffecten en tot wijziging van diverse bepalingen, met name i.v.m. industriële emissies type besluit van de waalse regering prom. 16/01/2014 pub. 05/02/2014 numac 2014200769 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de integrale voorwaarden betreffende het bezit van exotische dieren die tot niet-gedomesticeerde soorten behoren en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de procedu sluiten worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 4° wordt het teken "." vervangen door het teken ";"; 2° er wordt een punt 5° toegevoegd, luidend als volgt : "5° de documenten bedoeld in artikel D.20.16, b. en c. voor wat betreft de stroomgebiedbeheersplannen bedoeld in de artikelen D.24 en volgende van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt en voor wat betreft de tussenverslagen van vordering bedoeld in artikel D.30, § 3, van hetzelfde Boek."

Art. 3.In artikel R.90 van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 17 februari 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 17/02/2011 pub. 24/03/2011 numac 2011027076 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de milieukwaliteitsnormen met het oog op de bescherming van het oppervlaktewater en houdende wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt type besluit van de waalse regering prom. 17/02/2011 pub. 04/03/2011 numac 2011201046 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 april 2008 betreffende steunverlening aan de biologische landbouw type besluit van de waalse regering prom. 17/02/2011 pub. 23/03/2011 numac 2011201347 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, wat betreft de definitie van de afwateringsovereenkomst en de financiering van de afwatering sluiten worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 20° quinquies "Biologische beschikbaarheid", wordt het teken "." vervangen door het teken ";"; 2° tussen de punten 20° quinquies en 21 ° worden een punt 20° sexies en een punt 20 ° septies toegevoegd, luidend als volgt : "20° sexies ""matrix" : een compartiment van het aquatische milieu, dat wil zeggen water, sediment of biota; 20 ° septies "biotataxon" : een aquatisch taxon met een taxonomische rang van "subphylum", "klasse" of daaraan gelijkwaardige rang;"

Art. 4.Artikel 95-2 van hetzelfde Boek wordt vervangen als volgt : "Art. R. 95-2. § 1. Onverminderd § 2 worden de milieukwaliteitsnormen die van toepassing zijn op het oppervlaktewater, in bijlage Xbis, deel A vastgesteld. Ze worden toegepast overeenkomstig bijlage Xbis, deel B. § 2. Onverminderd artikel D.22, § 1, 1°, worden de in bijlage Xbis, deel A, bedoelde milieukwaliteitsnormen uitgevoerd als volgt : 1° voor de stoffen met nummer 2, 5, 15, 20, 22, 23, 28 worden de milieukwaliteitsnormen op 22 december 2015 van toepassing met de bedoeling tegen 22 december 2021 ten aanzien van deze stoffen een goede chemische toestand van het oppervlaktewater te bereiken door middel van maatregelenprogramma's die bedoeld zijn in artikel D.23, in het kader van de tweede cyclus van de stroomgebiedbeheerplannen voorzien voor 22 december 2015; 2° voor de stoffen met nummer 34 tot en met 45 worden de milieukwaliteitsnormen op 22 december 2018 toegepast met de bedoeling tegen 22 december 2027 ten aanzien van die stoffen een goede chemische toestand van het oppervlaktewater te bereiken en te voorkomen dat die stoffen verslechterd worden. Daartoe stelt de stroomgebiedoverheid tegen 22 december 2018 een aanvullend monitoringprogramma dat overeenkomstig bijlage IV wordt georganiseerd, en een voorlopig maatregelenprogramma voor de in dit punt bedoelde stoffen vast en leggen zij die voor aan de Commissie.

Het definitief maatregelenprogramma voor die stoffen wordt in het in artikel D.23 van het decreetgevend deel bedoeld maatregelenprogramma opgenomen in het kader van de derde cyclys van de stroomgebiedbeheersplannen die tegen 22 december 2021 zijn voorzien.

Dit programma wordt zo spoedig mogelijk na die datum en uiterlijk op 22 december 2024 uitgevoerd en volledig operationeel gemaakt.

Voor de toepassing van deze § is artikel D.22, §§ 5, 6, 8, 9, 11 en 12 van toepassing. § 3. Voor de stoffen met nummer 5, 15, 16, 17, 21, 28, 34, 35, 37, 43 en 44 in deel A van bijlage Xbis, past de stroomgebiedoverheid de milieukwaliteitsnormen voor biota toe.

Voor de andere stoffen past de stroomgebiedoverheid de water-milieukwaliteitsnormen zoals vastgesteld in deel A van bijlage Xbis toe. § 4. De stroomgebiedoverheid kan ervoor kiezen om ten aanzien van een of meer categorieën oppervlaktewateren een milieukwaliteitsnorm toe te passen voor een andere matrix dan die vermeld in § 3, of wanneer relevant, voor een andere biotataxon dan die vermeld in deel A van bijlage Xbis.

De stroomgebiedoverheid die gebruik maakt van deze paragraaf, past de relevante milieukwaliteitsnormen toe die zijn vastgesteld in bijlage Xbis. Indien voor de matrix of biotataxon geen milieukwaliteitsnorm is opgenomen, stelt de stroomgebiedoverheid een norm vast die minstens hetzelfde beschermingsniveau biedt als de milieukwaliteitsnormen die in deel A van bijlage Xbis zijn vastgesteld.

De stroomgebiedoverheid kan alleen van de in deze § bedoelde mogelijkheid gebruikmaken indien de voor de gekozen matrix of biotataxon toegepaste analysemethode voldoet aan de in artikel R.43bis-4, § 4 vastgestelde minimale prestatiekenmerken. Wanneer voor geen enkele matrix aan deze kenmerken wordt voldaan, wordt de monitoring uitgevoerd met behulp van de beste beschikbare technieken die geen buitensporige kosten met zich brengen en presteert de analysemethode minstens even goed als die welke beschikbaar is voor de in § 3 van dit artikel vermelde matrix voor de desbetreffende stof. § 5. Voor stoffen waarvoor een milieukwaliteitsnorm voor sediment en/of biota wordt toegepast, monitoort de stroomgebiedoverheid de stof gedurende ten minste één keer per jaar in de betrokken matrix, tenzij de technische kennis en het oordeel van deskundigen een ander interval rechtvaardigen.

Indien de monitoringsintervallen meer dan een jaar bedragen, rechtvaarditg de stroomgebiedoverheid de meetfrequentie voor de stroomgebiedbeheersplannen die overeenkomstig artikel D.24, § 3 zijn bijgewerkt. § 6. De stroomgebiedoverheid kan de stoffen met de nummers 5, 21, 28, 30, 35, 37, 43 en 44 in deel A van bijlage Xbis minder intensief monitoren dan vereist voor de controles bedoeld in § 5 en in bijlage IV op voorwaarde dat de monitoring representatief is en reeds een statistisch robuust referentiekader beschikbaar is met betrekking tot de aanwezigheid van die stoffen in het aquatische milieu.

Als richtsnoer geldt dat de monitoring elke drie jaar wordt uitgevoerd, tenzij technische kennis en het oordeel van deskundigen een ander interval rechtvaardigen. § 7. Voor de stoffen waarvoor de mogelijkheid bedoeld in § 4 van dit artikel is gebruikt, neemt de stroomgebiedoverheid de volgende informatie in de overeenkomstig artikel D. 24, § 3 opgestelde stroomgebiedbeheerplannen op : 1° de redenen en de basis voor het gebruik van die mogelijkheid;2° de vastgestelde alternatieve milieukwaliteitsnormen, de gegevens en de methodes gebruikt om de milieukwaliteitsnormen vast te stellen en het bewijs dat die MKN een even hoog beschermingsniveau bieden als de milieukwaliteitsnormen in deel A van bijlage Xbis;3° ter vergelijking met de in bijlage VI, tweede lid, 5°, bedoelde informatie, de bepalingsgrenzen van de analysemethoden voor de in deel A van bijlage Xbis vastgestelde matrices, met inbegrip van informatie over de prestaties van die methoden ten aanzien van de in artikel 43bis-4, §§ 4 en 5 vastgelegde minimale prestatiekenmerken. § 8. Indien er een potentieel risico voor of via het aquatische milieu door acute blootstelling is vastgesteld op basis van gemeten of geraamde concentraties of emissies en indien een milieukwaliteitsnorm voor biota of sediment wordt gebruikt, zorgt de stroomgebiedoverheid er voor dat de monitoring van het oppervlaktewater ook wordt uitgevoerd en past zij de milieukwaliteitsnormen uitgedrukt in maximaal aanvaardbare concentratie (MAC-MKN) zoals vastgesteld in deel A van bijlage Xbis toe, voor zover zulke MKN zijn vastgesteld. § 9. Bij de beoordeling van de algemene chemische toestand van dat waterlichaam wordt het meetresultaat niet in aanmerking genomen wanneer de drie volgende voorwaarden worden vervuld : 1° indien overeenkomstig artikel 43bis-4, § 6, de berekende gemiddelde waarde van een meetresultaat aangemerkt wordt;2° indien men de best beschikbare techniek die geen buitensporige kosten met zich meebrengt, met vermelding "lager dan de bepalingsgrens", gebruikt; 3° indien de "bepalingsgrens" van die techniek de milieukwaliteitsnorm overschrijdt.".

Art. 5.Artikel 95-3 van hetzelfde Boek wordt vervangen als volgt : "Art. 95-3. De stroomgebiedoverheid gaat over tot de analyse van de ontwikkeling op lange termijn van de concentraties van de stoffen 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28, 30, 34, 3, 36, 37, 43 en 44 en van de in deel A van bijlage Xbis vermelde andere stoffen die de tendens hebben te accumuleren in sediment en/of biota, op basis van de monitoring van de watertoestand, uitgevoerd overeenkomstig artikel D.19.

De stroomgebiedoverheid neemt, met inachtneming van artikel D.22, maatregelen die erop gericht zijn dat dergelijke concentraties niet significant toenemen in sediment en/of de betrokken biota.

De meetfrequentie in sediment en/of biota die zodanig vastgesteld wordt dat zij voldoende gegevens voor een betrouwbare analyse van de ontwikkeling op lange termijn oplevert, wordt overeenkomstig de bepalingen van bijlage IV bepaald.".

Art. 6.In artikel R.95-5, § 2, van hetzelfde Boek wordt het woord "concentraties" vervangen door het woord "waarden".

Art. 7.In hetzelfde Boek wordt een artikel R. 95-7 ingevoegd, luidend als volgt : "Art. R. 95-7. § 1. De stroomgebiedoverheid monitoort elke stof opgenomen in de door de Europese Commissie krachtens Richtlijn 2013/39/ EU van het Europees Parlement en van de Raad van 12 augustus 2013 tot wijziging van Richtlijn 2000/60/EG en Richtlijn 2008/105/EG wat betreft prioritaire stoffen op het gebied van het waterbeleid vastgestelde aandachtstoffenlijst op geselecteerde representatieve meetstations gedurende ten minste twaalf maanden.

Voor de eerste aandachtstoffenlijst begint de monitoringperiode uiterlijk op 14 september 2015 of binnen zes maanden na de opstelling van de aandachtstoffenlijst, indien dat later is. Voor iedere stof die in latere lijsten wordt opgenomen, begint de stroomgebiedoverheid met de monitoring binnen zes maanden na de opneming daarvan op de lijst. § 2. Bij het selecteren van representatieve meetstations en het vastleggen van de meetfrequentie en -tijdstippen voor elke stof houdt de stroomgebiedoverheid rekening met de gebruikspatronen en het mogelijke voorkomen van de stof. De meetfrequentie mag niet lager liggen dan eenmaal per jaar. § 3. Indien de stroomgebiedoverheid voor een specifieke stof voldoende, vergelijkbare, representatieve en recente uit bestaande monitoringprogramma's of -studies verkregen monitoringgegevens verstrekt, kan ze besluiten voor die stof geen aanvullende monitoring die overeenkomstig dit besluit voor die stof voorzien is, uit te voeren, mits ook die stof werd gemonitord volgens een methode die voldoet aan de vereisten van de technische richtsnoeren die door de Europese Commissie overeenkomstig artikel 8 ter, § 5, van Richtlijn 2013/39/ EU van het Europees Parlement en van de Raad van 12 augustus 2013 tot wijziging van Richtlijn 2000/60/EG en Richtlijn 2008/105/EG wat betreft prioritaire stoffen op het gebied van het waterbeleid zijn ontwikkeld. § 4. De stroomgebiedoverheid meldt de resultaten van de eerste overeenkomstig dit artikel uitgevoerde monitoring aan de Commissie.

Voor de eerste aandachtstoffenlijst worden de resultaten van de monitoring gemeld binnen 15 maanden na 14 september 2015 of binnen 21 maanden na de opstelling van de aandachtstoffenlijst, indien dat later is, en daarna om de twaalf maanden zolang de stof op de lijst wordt gehouden.

Voor elke stof die is opgenomen in de latere lijsten brengt de stroomgebiedoverheid binnen 21 maanden nadat de stof is opgenomen op de aandachtstoffenlijst en elke daaropvolgende twaalf maanden zolang de stof op de lijst wordt gehouden, verslag uit aan de Commissie over de resultaten van de monitoring. Het verslag bevat informatie over de representativiteit van het meetstation en de monitoringstrategie.".

Art. 8.In bijlage IV, deel I, punt 7), van hetzelfde Boek worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "de tendensanalyse" worden vervangen door de woorden "de ontwikkeling op lange termijn van de concentraties van de stoffen bedoeld in artikel R.95-3"; 2° punt 7) wordt aangevuld als volgt : "De bepalingen van deze bijlage zijn ook van toepassing voor de uitwerking van het aanvullend monitoringprogramma bedoeld in artikel R.95-2, § 2, 2°. ".

Art. 9.In bijlage VI bij hetzelfde Boek worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 4° van het eerste lid, wordt punt a) aangevuld met de volgende zinnen : "Onverminder de verplichting tot opneming van een kaart over het geheel van de stoffen bedoeld in deel A van bijlage Xbis, kan de stroomgebiedoverheid aanvullende kaarten opnemen waarin de informatie over een of meer van de volgende stoffen afzonderlijk van informatie voor de overige stoffen wordt weergegeven : - de stoffen met nummer 5, 21, 28, 30, 35, 37, 43 en 44 (stoffen die zich gedragen als alomtegenwoordige PBT's); - de stoffen met de nummers 34 tot en met 45 (nieuw geselecteerde stoffen); - de stoffen met de nummers 2, 5, 15, 20, 22, 23 en 28 (stoffen waarvoor herziene, strengere MKN zijn vastgesteld).

De stroomgebiedoverheid kan ook in de stroomgebiedbeheerplannen ook de grootte van een afwijking van de milieukwaliteitsnormen-waarde voor de in de hierboven bedoelde stoffen weergeven. De stroomgebiedoverheid die dergelijke bijkomende kaarten verstrekt, streeft ernaar dat zij op het niveau van het stroomgebied en op Unieniveau onderling vergelijkbaar zijn; 2° in punt 4° van het tweede lid wordt het teken "." vervangen door het teken ";" : 3° het tweede lid wordt aangevuld met de punten 5° en 6°, luidend als volgt : "5° een tabel waarin de bepalingsgrenzen van de toegepaste analysemethode worden weergegeven en informatie over de prestaties van die methoden ten aanzien van de in artikel R.43bis-4, §§ 4 en 5, vastgestelde minimale prestatiekenmerken; 6° de informatie bedoeld in artikel R.95-2, §§ 5 en 6, van dit Wetboek.".

Art. 10.In bijlage VII bij hetzelfde Boek worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de laatste kolom van de lijn van de tabel m.b.t. Dichloorvos worden de woorden "Bijlage Xter B. II" vervangen door de woorden "Bijlage Xbis"; 2° in de laatste kolom van de lijn van de tabel m.b.t. Heptachloor (metinbegrip van heptachloorepoxyde)worden de woorden "Bijlage Xter B. II" vervangen door de woorden "Bijlage Xbis"; 1° in de laatste kolom van de lijn van de tabel m.b.t. PCB (congeneren 28,52, 101, 118, 138, 153, 180 en PCT) worden de woorden "Bijlage Xter B. II" vervangen door de woorden "Bijlage Xbis".

Art. 11.In bijlage Xter, B.II bij hetzelfde Boek worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de lijn van de tabel m.b.t. Dichloorvos vervalt; 2° de lijn van de tabel m.b.t. Heptachloor (met inbegrip van heptachloorepoxyde) vervalt; 3° de lijn van de tabel m.b.t. PCB (congeneren 28,52, 101, 118, 138, 153, 180 en PCT) vervalt.

Art. 12.Artikel 11 van dit besluit treedt in werking op 22 december 2018.

Art. 13.Bijlage I bij hetzelfde besluit wordt vervangen door bijlage 1 die bij dit besluit wordt gevoegd.

Art. 14.Bijlage Xbis bij hetzelfde besluit wordt vervangen door bijlage 2 die bij dit besluit wordt gevoegd.

Art. 15.De Minister van Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 22 oktober 2015.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit, Vervoer, Luchthavens en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO

BIJLAGE I Bijlage I Prioritaire stoffen en gevaarlijke prioritaire stoffen Lijst van prioritaire stoffen en gevaarlijke prioritaire stoffen

Nr.

CAS- nummer (1)

EU- nummer (2)

Naam van de prioritaire stof (3)

Aangewezen als prioritaire gevaarlijke stof

(1)

15972-60-8

240-110-8

Alachloor


(2)

120-12-7

204-371-1

Antraceen

X

(3)

1912-24-9

217-617-8

Atrazin


(4)

71-43-2

200-753-7

Benzeen


(5)

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Gebromeerde difenylethers

X (4)

(6)

7440-43-9

231-152-8

Cadmium en zijn verbindingen

X

(7)

85535-84-8

287-476-5

C10-13-chlooralkanen

X

(8)

470-90-6

207-432-0

Chloorfenvinfos


(9)

2921-88-2

220-864-4

Chloorpyrifos (chloorpyriphosethyl)


(10)

107-06-2

203-458-1

1,2-dichloorethaan


(11)

75-09-2

200-838-9

Dichloormethaan


(12)

117-81-7

204-211-0

Di(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP)

X

(13)

330-54-1

206-354-4

Diuron


(14)

115-29-7

204-079-4

Endosulfan

X

(15)

206-44-0

205-912-4

Fluorantheen


(16)

118-74-1

204-273-9

Hexachloorbenzeen

X

(17)

87-68-3

201-765-5

Hexachloorbutadieen

X

(18)

608-73-1

210-168-9

Hexachloorcyclohexaan

X

(19)

34123-59-6

251-835-4

Isoproturon


(20)

7439-92-1

231-100-4

Lood en zijn verbindingen


(21)

7439-97-6

231-106-7

Kwik en zijn verbindingen

X

(22)

91-20-3

202-049-5

Naftaleen


(23)

7440-02-0

231-111-4

Nikkel en zijn verbindingen


(24)

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Nonylfenolen

X (5)

(25)

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Octylfenolen (6)


(26)

608-93-5

210-172-0

Pentachloorbenzeen

X

(27)

87-86-5

201-778-6

Pentachloorfenol


(28)

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) (7)

X

(29)

122-34-9

204-535-2

Simazine


(30)

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Tributyltinverbindingen

X (8)

(31)

12002-48-1

234-413-4

Trichloorbenzeen


(32)

67-66-3

200-663-8

Trichloormethaan (Chloroform)


(33)

1582-09-8

216-428-8

Trifluralin

X

(34)

115-32-2

204-082-0

Dicofol

X

(35)

1763-23-1

217-179-8

Perfluoroctaansulonzuur en zijn derivaten (PFOS)

X

(36)

124495-18-7

Niet van toepassing

Quinoxyfen

X

(37)

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Dioxinen en dioxineachtige verbindingen

X (9)

(38)

74070-46-5

277-704-1

Aclonifen


(39)

42576-02-3

255-894-7

Bifenox


(40)

28159-98-0

248-872-3

Cybutryne


(41)

52315-07-8

257-842-9

Cypermethrin (10)


(42)

62-73-7

200-547-7

Dichloorvos


(43)

niet van toepassing

niet van toepassing

Hexabroomcyclododecaan (HBCDD)

X (11)

(44)

76-44-8/1024-57-3

200-962-3/213-831-0

Heptachloor en heptachloorepoxide

X

(45)

886-50-0

212-950-5

Terbutryn


_______ Nota's (1) CAS : Chemical Abstracts Service.(2) EU-nummer : European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances : EINECS of de European List of Notified Chemical Substances : ELINCS.(3) Wanneer groepen van stoffen zijn geselecteerd, worden, tenzij anders vermeld, typische voorbeelden daarvan gebruikt bij het bepalen van de milieukwaliteitsnormen.(4) Alleen tetra-, penta-, hexa- en heptabroomdifenylether (respectievelijk CAS-nummers 40088-47-9, 32534-81-9, 36483-60-0, 68928-80-3).(5) Nonylfenol (CAS 25154-52-3;EU 246-672-0) met inbegrip van isomeren 4-nonylfenol (CAS 104-40-5; EU 203-199-4) en 4-nonylfenol (vertakt) (CAS 84852-15-3; EU 284-325-5). (6) Octylfenol (CAS 1806-26-4.EU 217-302-5) met inbegrip van isomeer 4-(1,1',3,3'-tetramethylbutyl)-fenol (CAS 140-66-9, EU 205-426-2). (7) Met inbegrip van benzo(a)pyreen (CAS 50-32-8;EU 200-028-5), benzo(b)fluoranteen (CAS 205-99-2; EU 205-911-9), benzo(g,h,i)peryleen (CAS 191-24-2; EU 205-883-8), benzo(k)fluoranteen (CAS 207-08-9; EU 205-916-6), indeno(1,2,3-cd)pyreen (CAS 193-39-5; EU 205-893-2) en met uitzondering van antraceen, fluoranteen en naftaleen, die afzonderlijk worden vermeld. (8) Met inbegrip van tributyltin-kation (CAS 36643-28-4).(9) Dit betreft de volgende verbindingen : 7 polychloordibenzo-p-dioxinen (PCDD's) : 2,3,7,8-T4CDD (CAS 1746-01-6), 1,2,3,7,8-P5CDD (CAS 40321-76-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDD (CAS 39227-28-6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD (CAS 57653-85-7), 1,2,3,7,8,9-H6CDD (CAS 19408-74-3), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD (CAS 35822-46-9), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD (CAS 3268-87-9); 10 polychloordibenzofuranen (PCDF's) : 2,3,7,8-T4CDF (CAS 51207-31-9), 1,2,3,7,8-P5CDF (CAS 57117-41-6), 2,3,4,7,8-P5CDF (CAS 57117-31-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF (CAS 70648-26-9), 1,2,3,6,7,8-H6CDF (CAS 57117-44-9), 1,2,3,7,8,9-H6CDF (CAS 72918-21-9), 2,3,4,6,7,8-H6CDF (CAS 60851-34-5), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF (CAS 67562-39-4), 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF (CAS 55673-89-7), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (CAS 39001-02-0) 12 dioxineachtige polychloorbifenylen (DL-PCB) : 3,3',4,4'-T4CB (PCB 77, CAS 32598-13-3), 3,3',4',5-T4CB (PCB 81, CAS 70362-50-4), 2,3,3',4,4'-P5CB (PCB 105, CAS 32598-14-4), 2,3,4,4',5-P5CB (PCB 114, CAS 74472-37-0), 2,3',4,4',5-P5CB (PCB 118, CAS 31508-00-6), 2,3',4,4',5'-P5CB (PCB 123, CAS 65510-44-3), 3,3',4,4',5-P5CB (PCB 126, CAS 57465-28-8), 2,3,3',4,4',5-H6CB (PCB 156, CAS 38380-08-4), 2,3,3',4,4',5'-H6CB (PCB 157, CAS 69782-90-7), 2,3',4,4',5,5'-H6CB (PCB 167, CAS 52663-72-6), 3,3',4,4',5,5'-H6CB (PCB 169, CAS 32774-16-6), 2,3,3',4,4',5,5'-H7CB (PCB 189, CAS 39635-31-9). (10) CAS 52315-07-8 betreft een mengsel van isomeren van cypermethrin, alpha-cypermethrin (CAS 67375-30-8), bèta-cypermethrin (CAS 65731-84-2), theta-cypermethrin (CAS 71697-59-1) en zèta-cypermethrin (52315-07-8).(11) Dit betreft 1,3,5,7,9,11-hexabroomcyclododecaan (CAS : 25637-99-4), 1,2,5,6,9,10-hexabroomcyclododecaan (CAS 3194-55-6), alpha-hexabroomcyclododecaan (CAS 134237-50-6), {beta}-hexabroomcyclododecaan (CAS 134237-51-7) en gamma-hexabroomcyclododecaan (CAS 134237-52-8). Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 22 oktober 2015 tot wijziging van Boek I van het Milieuwetboek en Boek II van het Mileuwetboek dat het Waterwetboek inhoudt, wat betreft prioritaire stoffen op het gebied van het waterbeleid.

Namen, 22 oktober 2015.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit, Vervoer, Luchthavens en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO

BIJLAGE 2 Bijlage Xbis Milieukwaliteitsnormen voor de prioritaire stoffen en sommige andere verontreinigende stoffen DEEL A : Milieukwaliteitsnormen toegepast op de oppervlaktewateren

JG :

Jaargemiddelde.

MAC :

maximaal aanvaardbare concentratie.

Eenheid :

[g/l] voor de kolommen (4) tot en met (7) [g/kg nat gewicht] voor kolom (8)


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Nr.

Naam van de stof

CAS- nummer (1)

JG-MKN (2) Landoppervlakterwateren (3)

MAC-MKN (4) Landoppervlakterwateren (3)

MKN Biota (12)

(1)

Alachloor

15972-60-8

0,3

0,7


(2)

Antraceen

120-12-7

0,1

0,1


(3)

Atrazin

1912-24-9

0,6

2,0


(4)

Benzeen

71-43-2

10

50


(5)

Gebromeerde difenylethers (5)

32534-81-9

0,14

0,0085

(6)

Cadmium en zijn verbindingen (afhankelijk van de waterhardheidsklasse) (6)

7440-43-9

? 0,08 (klasse 1) 0,08 (klasse 2) 0,09 (klasse 3) 0,15 (klasse 4) 0,25 (klasse 5)

? 0,45 (klasse 1) 0,45 (klasse 2) 0,6 (klasse 3) 0,9 (klasse 4) 1,5 (klasse 5)


6bis)

Tetrachloorkoolstof (7)

56-23-5

12

niet van toepassing


(7)

C10-13-chlooralkanen (8)

85535-84-8

0,4

1,4


(8)

Chloorfenvinfos

470-90-6

0,1

0,3


(9)

Chloorpyrifos (chloorpyrifosethyl)

2921-88-2

0,03

0,1

9bis)

Cyclodieenbestrijdingsmiddelen : Aldrin (7) Dieldrin (7) Endrin (7) Isodrin (7)

309-00-2 60-57-1 72-20-8 465-73-6

? = 0,01

niet van toepassing

9ter)

DDT totaal (7), (9)

niet van toepassing

0,025

niet van toepassing


Para-para-DDT (7)

50-29-3

0,01

niet van toepassing


(10)

1,2-dichloorethaan

107-06-2

10

niet van toepassing


(11)

Dichloormethaan

75-09-2

20

niet van toepassing


(12)

Di(2-ethylhexyl)-ftalaat (DEHP)

117-81-7

1,3

niet van toepassing


(13)

Diuron

330-54-1

0,2

1,8


(14)

Endosulfan

115-29-7

0,005

0,01


(15)

Fluorantheen

206-44-0

0,0063

0,12

30

(16)

Hexachloorbenzeen

118-74-1

0,05

10

(17)

Hexachloorbutadieen

87-68-3

0,6

55

(18)

Hexachloorcyclohexaan

608-73-1

0,02

0,04


(19)

Isoproturon

34123-59-6

0,3

1,0


(20)

Lood en zijn verbindingen

7439-92-1

1,2 (13)

14


(21)

Kwik en zijn verbindingen

7439-97-6

0,07

20

(22)

Naftaleen

91-20-3

2

130


(23)

Nikkel en zijn verbindingen

7440-02-0

4 (13)

34


(24)

Nonylfenolen (4-nonylfenol)

84852-15-3

0,3

2,0


(25)

Octylfenolen (4-(1,1',3,3'- tetramethylbutyl)-fenol)

140-66-9

0,1

niet van toepassing


(26)

Pentachloorbenzeen

608-93-5

0,007

niet van toepassing


(27)

Pentachloor-fenol

87-86-5

0,4

1

(28)

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) (11)

niet van toepassing

niet van toepassing

niet van toepassing


Benzo(a)pyreen

50-32-8

1,7 x 10-4

0,27

5

Benzo(b)fluoranteen

205-99-2

zie voetnoot 11

0,017

zie voetnoot 11

Benzo(k)fluoranteen

207-08-9

zie voetnoot 11

0,017

zie voetnoot 11

Benzo(g,h,i)-peryleen

191-24-2

zie voetnoot 11

8,2 x 10-3

zie voetnoot 11

Indeno(1,2,3-cd)-pyreen

193-39-5

zie voetnoot 11

niet van toepassing

zie voetnoot 11

(29)

Simazine

122-34-9

1

4


(29bis)

Tetrachloor-ethyleen (7)

127-18-4

10

niet van toepassing


(29ter)

Trichloor-ethyleen (7)

79-01-6

10

niet van toepassing


(30)

Tributyltinverbindingen (Tributyltinkation)

36643-28-4

0,0002

0,0015


(31)

Trichloorbenzenen

12002-48-1

0,4

niet van toepassing


(32)

Trichloor-methaan

67-66-3

2,5

niet van toepassing


(33)

Trifluralin

1582-09-8

0,03

niet van toepassing


(34)

Dicofol

115-32-2

1,3 x 10-3

niet van toepassing (10)

33

(35)

Perfluoroctaansulfonzuur en zijn derivaten (PFOS)

1763-23-1

6,5 x 10-4

36

9,1

(36)

Quinoxyfen

124495-18-7

0,15

2,7


(37)

Dioxinen en dioxineachtige verbindingen

Zie voetnoot 9 van bijlage 1 van dit Wetboek

niet van toepassing

Som van PCDD + PCDF + PCB-TD 0,0065 g.kg-1TEQ (14)

(38)

Aclonifen

74070-46-5

0,12

0,12


(39)

Bifenox

42576-02-3

0,012

0,04


(40)

Cybutryne

28159-98-0

0,0025

0,016


(41)

Cypermethrin

52315-07-8

8 x 10-5

6 x 10-4


(42)

Dichloorvos

62-73-7

6 x 10-4

7 x 10-4


(43)

Hexabroomcyclododecaan (HBCDD)

Zie voetnoot 11 van bijlage 1 van dit Wetboek

0,0016

0,5

167

(44)

Heptachloor en heptachloor-epoxide

76-44-8/1024-57-3

2 x 10-7

3 x 10-4

6,7 x 10-3

(45)

Terbutryn

886-50-0

0,065

0,34


_______ Nota's (1) CAS : Chemical Abstracts Service.(2) Deze parameter is de MKN uitgedrukt als jaargemiddelde (JG-MKN). Tenzij anders is aangegeven, is deze van toepassing op de totale concentratie van alle isomeren. (3) Landoppervlaktewateren omvatten rivieren en meren en de bijbehorende kunstmatige of sterk veranderde waterlichamen.(4) Deze parameter is de milieukwaliteitsnorm uitgedrukt als maximaal aanvaardbare concentratie (MAC-MKN).Wanneer voor de MAC-MKN "niet van toepassing" wordt aangegeven, worden de JG-MKN-waarden verondersteld bescherming te bieden tegen kortdurende verontreinigingspieken in continue lozingen, aangezien deze aanzienlijk lager zijn dan de op basis van de acute toxiciteit afgeleide waarde. (5) Voor de groep prioritaire stoffen die vallen onder "Gebromeerde difenylethers" (nr.5), verwijst de MKN naar de som van de concentraties voor de congeneren nr. 28, 47, 99, 100, 153 en 154. (6) Voor cadmium en zijn verbindingen (nr.6) zijn de MKN-waarden afhankelijk van de hardheid van het water, ingedeeld in vijf klassen : (klasse 1 : < 40 mg CaCO3/l, klasse 2 : 40 tot < 50 mg CaCO3/l, klasse 3 : 50 tot < 100 mg CaCO3/l, klasse 4 : 100 tot < 200 mg CaCO3/l en klasse 5 : ?200 mg CaCO3/l). (7) Deze stof is geen prioritaire stof, maar een van de andere verontreinigende stoffen waarvoor de MKN identiek zijn aan die welke zijn vastgelegd in de wetgeving die vóór 13 januari 2009 van toepassing was.(8) Er wordt geen indicatieve parameter opgegeven voor deze groep van stoffen.De indicatieve parameters moeten worden bepaald door de analysemethoden. (9) DDT totaal omvat de som van de volgende isomeren : 1,1-trichloor2,2-bis(p-chloorfenyl)ethaan (CAS-nummer 50-29-3), EU-nummer 200-024-3); 1,1,1-trichloor-2-(o-chloorfenyl)-2-(p-chloorfenyl)ethaan (CAS-nummer 789-02-6); EU-nummer 212-332-5); 1,1-dichloor2,2-bis(p-chloorfenyl)ethyleen (CAS-nummer 72-55-9);

EU-nummer 200-784-6); en 1,1-dichloor-2,2-bis(p-chloorfenyl)ethaan (CAS-nummer 72-54-8); EU-nummer 200-783-0). (10) Er is onvoldoende informatie beschikbaar om een MAC-MKN vast te stellen voor deze stoffen.(11) Voor de groep prioritaire stoffen die onder polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) vallen (nr.28), is de vermelde biota-MKN en de overeenkomstige JG-MKN voor water de concentratie van benzo(a)pyreen; beide MKN zijn op de toxiciteit van benzo(a)pyreen gebaseerd. Benzo(a)pyreen kan beschouwd worden als een marker voor andere PAK en derhalve dient voor de vergelijking met biota-MKN en de overeenkomstige JG-MKN in water alleen benzo(a)pyreen te worden gemonitord. (12) Tenzij anders vermeld, gelden de biota-MKN voor vissen.In plaats daarvan kan een alternatieve biotataxon of een andere matrix worden gemonitord, voor zover de toegepaste MKN een gelijkwaardig beschermingsniveau biedt. Voor de stoffen met nummer 15 (fluorantheen) en 28 (PAK's), gelden de biota-MKN voor schelp- en weekdieren. Voor de beoordeling van de chemische toestand is de monitoring van fluoranteen en PAK in vissen niet geschikt. Voor stof nummer 37 (dioxinen en dioxineachtige verbindingen) gelden de biota-MKN voor vissen, schelp- en weekdieren; zie afdeling 5.3 van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 1259/2011 van de Commissie van 2 december 2011 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1881/2006 wat betreft de maximumgehalten voor dioxinen, dioxineachtige pcb's en niet-dioxineachtige pcb's in levensmiddelen (PB L 320 van 3.12.2011, blz. 18). (13) Deze MKN hebben betrekking op de biologisch beschikbare concentraties van de stoffen.(14) PCDD's : polychloordibenzo-p-dioxinen PCDF's : polychloordibenzofuranen;PCB-DL : dioxineachtige polychloorbifenylen;TEQ; toxische equivalenten, overeenkomstig de toxische-equivalentiefactoren (2005) van de Wereldgezondheidsorganisatie.

DEEL B. Toepassing van de in deel A.I. bepaalde milieukwaliteitsnormen 1. Kolom 4 van tabel : voor elk oppervlaktewaterlichaam wordt onder toepassing van de JG-MKN verstaan dat voor elk representatief meetpunt in dit waterlichaam het rekenkundig gemiddelde van de op verschillende tijdstippen in de loop van het jaar gemeten concentraties niet boven de norm ligt. De berekening van het rekenkundig gemiddelde, de te gebruiken analysemethode en de wijze waarop een MKN wordt toegepast indien geen passende analysemethode bestaat, die voldoet aan de minimale prestatiekenmerken, dienen in overeenstemming te zijn met uitvoeringsinstrumenten houdende technische specificaties voor de chemische controle en kwaliteit van analytische resultaten overeenkomstig Richtlijn 2000/60/EG. 2. Kolom 5 van tabel : voor elk oppervlaktewaterlichaam wordt onder de toepassing van de MAC-MKN verstaan dat de gemeten concentratie op enig representatief meetpunt in het waterlichaam niet boven de norm ligt. De stroomgebiedoverheid kan, overeenkomstig bijlage IV, deel I., 4), statistische methoden invoeren, zoals een percentielberekening, zodat een aanvaardbaar niveau van betrouwbaarheid en nauwkeurigheid wordt gewaarborgd, wanneer wordt bepaald of aan de MAC-MKN is voldaan.

Indien zij dat doet, moeten die statistische methoden voldoen aan de gedetailleerde regels vastgesteld overeenkomstig de regelgevingsprocedure bedoeld in artikel 5 van Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de Lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren. 3. De in deze bijlage vastgestelde MKN voor water worden uitgedrukt als totale concentratie in het volledige watermonster. In afwijking van de eerste alinea, hebben de MKN voor water in het geval van cadmium, lood, kwik en nikkel (hierna "metalen" genoemd), betrekking op de opgeloste concentratie, d.w.z. de opgeloste fase van een watermonster die wordt verkregen door filtratie over een filter van 0,45 m of een gelijkwaardige voorbehandeling, of, indien specifiek vermeld, op de biobeschikbare concentratie.

Wanneer de stroomgebiedoverheid de meetresultaten vergelijkt met de relevante MKN, kan zij rekening houden met : a) natuurlijke achtergrondconcentraties voor metalen en hun verbindingen, wanneer deze in dergelijke concentraties voorkomen dat zij de naleving van de relevante MKN beletten; b) de hardheid, de pH, opgeloste organische koolstof of andere waterkwaliteitsparameters die de biobeschikbaarheid van metalen beïnvloeden, waarbij de biobeschikbare concentratie wordt bepaald met behulp van passende biobeschikbaarheidsmodellen." Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 22 oktober 2015 tot wijziging van Boek I van het Milieuwetboek en Boek II van het Mileuwetboek dat het Waterwetboek inhoudt, wat betreft prioritaire stoffen op het gebied van het waterbeleid.

Namen, 22 oktober 2015.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit, Vervoer, Luchthavens en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO


begin


Publicatie : 2015-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^