Besluit Van De Waalse Regering van 22 oktober 2015
gepubliceerd op 04 november 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot wederinvoering van artikel 12 van het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2013 houdende organisatie van dienstreizen in het buitenland

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015204903
pub.
04/11/2015
prom.
22/10/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015204903

WAALSE OVERHEIDSDIENST


22 OKTOBER 2015. - Besluit van de Waalse Regering tot wederinvoering van artikel 12 van het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2013 houdende organisatie van dienstreizen in het buitenland


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 68, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993, en op artikel 87, § 3, vervangen bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de bijzondere wet van 6 januari 2014;

Gelet op het decreet van 22 januari 1998 houdende het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut die onder het Waalse Gewest ressorteren, artikel 2, eerste lid;

Gelet op het Waalse wetboek voor toerisme;

Gelet op het Waalse wetboek van ruimtelijke ordening, stedenbouw, erfgoed en energie, inzonderheid op artikel 217 en volgende;

Gelet op het decreet van 7 juni 1990 houdende oprichting van een « Institut scientifique de service public (I.S.S.E.P.) (Openbaar wetenschappelijk instituut) » in het Waalse Gewest;

Gelet op het decreet van 23 maart 1995 houdende oprichting van een « Centre régional d'aide aux communes » (Gewestelijk hulpcentrum voor gemeenten) dat moet zorgen voor de opvolging van en de controle op de beheersplannen van de gemeenten en provincies en dat het financiële evenwicht van de gemeenten en provincies van het Waalse Gewest moet helpen handhaven;

Gelet op het decreet van 19 december 2002 betreffende de bevordering van de landbouw en de ontwikkeling van landbouwproducten van gedifferentieerde kwaliteit;

Gelet op het decreet van 3 juli 2003 houdende oprichting van het « Centre wallon de recherches agronomiques (Waals centrum voor landbouwonderzoek) » en van het « Comité d'orientation et d'évaluation de recherches agronomiques » (Comité inzake oriëntatie en evaluatie van landbouwonderzoek);

Gelet op het decreet van 4 december 2003 betreffende de oprichting van het « Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique » (Waals instituut voor evaluatie, prospectief en statistiek);

Gelet op het samenwerkingsakkoord van 20 maart 2008 tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot oprichting van een gemeenschappelijke entiteit voor de internationale betrekkingen van Wallonië-Brussel, inzonderheid op artikel 4;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2013 houdende organisatie van dienstreizen in het buitenland;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 19 mei 2015;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 28 mei 2015;

Gelet op het onderhandelingsprotocol nr. 667 van het Sectorcomité nr.

XVI, gesloten op 17 juli 2015;

Gelet op het evaluatierapport betreffende de weerslag van het project op de respectievelijke stand van zaken van vrouwen en mannen, overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het advies nr. 58.105/2 van de Raad van State, gegeven op 21 september 2015, overeenkomstig artikel 84, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat de Raad van State, door zijn arrest nr. 230.763 van 2 april 2015, artikel 12 van dat besluit nietig heeft verklaard om de reden dat genoemd artikel, dat betrekking heeft op een vaste vergoeding voor verblijfskosten en de begunstigde, de toekenningsvoorwaarden alsook het bedrag ervan bepaalt, het voorwerp moet uitmaken van de vakbondsonderhandeling als grondregeling in de zin van artikel 4 van het koninklijk besluit tot aanwijzing van de grondregelingen in de zin van artikel 2, § 1, 1°, van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, wat niet het geval is;

Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In het besluit van de Waalse Regering van het besluit van de Waalse Regering 19 december 2013 houdende organisatie van dienstreizen in het buitenland wordt artikel 12, dat nietig is verklaard door het arrest nr. 230.763 van de Raad van State van 2 april 2015, vervangen door een artikel 12 dat als volgt luidt : «

Art. 12.De speciaal afgezant ontvangt een vaste vergoeding voor verblijfskosten. Die verblijfsvergoeding is verschuldigd per schijf van vierentwintig uren die met minstens zes uren aangesneden is, waarbij de reisdagen in de duur van het verblijf meegerekend worden.

Het bedrag van de verblijfsvergoeding, berekend naar gelang van de geografische bestemming van de opdracht, wordt vastgelegd overeenkomstig de bepalingen van kracht bij de FOD Buitenlandse Zaken.

De waarde van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheque waarvoor de speciaal afgezant eventueel in aanmerking komt, wordt van de vaste verblijfsvergoeding afgetrokken.

Als het geheel van de verblijfskosten die normaliter door de verblijfsvergoeding gedekt worden, ten laste genomen wordt door de partij die de zending ontvangt of door de organisatoren van een evenement of door de instelling zelf, wordt de vergoeding niet toegekend.

Als een deel van de verblijfskosten dat normaliter door de verblijfsvergoeding gedekt wordt, ten laste genomen wordt door de partij die de zending ontvangt of door de organisatoren van een evenement of door de instelling zelf, wordt de vergoeding met vijftig procent van haar waarde verminderd.

De in het eerste lid bedoelde vaste verblijfsvergoeding, die toegekend wordt aan een lid van een ministerieel kabinet dat een jaarlijkse vaste vergoeding voor verblijfskosten geniet, wordt verminderd met een bedrag gelijk aan 1/30ste van de jaarlijkse vaste vergoeding die maandelijks betaald wordt.

Als een vergoeding door de ontvangende partij gestort wordt, wordt ze in mindering gebracht van de afrekening van de dienstreiskosten ».

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking op 1 januari 2014.

Art. 3.De Minister van Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 22 oktober 2015.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, C. LACROIX


begin


Publicatie : 2015-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^